Europalov - uke 45/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452011 - Europalov - uke 45/2011

UKE 45/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.-13.11.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Fri bevegelse for arbeidstakere fra Bulgaria og Romania: erfaringer fra overgangsperioden - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.11.2011

ENERGI
° Overgangsordning for nye utslippskrav til motorer - Rådets 1. gangsbehandling 8.11.2011 (endelig vedtak)

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av kapitalkravreglementet for å øke finansstabiliteten - EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012
° Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater - Rådets 1. gangsbehandling 8.11.2011 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
° Forbudsdirektivet: søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern - EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012
EUs forbrukerprogram 2014-2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.11.2011

HELSE
EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 9.11.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Beskyttelse av personopplysninger i Andorra - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.11.2011
° Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.11.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 7.11.2011

KATASTROFEBEREDSKAP
° EUs finansieringsordning for sivil krisehåndtering (2007-2013) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.11.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til finansinstitusjoner knyttet til lønnsomhets- og omstruktureringstiltak - Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 10.11.2011

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Danmark og Panama - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 9.11.2011
° Oppheving av beskyttelsestiltak mot visse fiskevarer fra Gabon - Norsk forskrift kunngjort 11.11.2011
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endring av anvendselsperioden - Norsk forskrift kunngjort 11.11.2011
° Dyrevern under transport og tilknyttet virksomhet - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.11.2011
° Godkjenning av veterinærlegemidler av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
Krav til dyrehelse ved handel med sæd fra griser: endringsbestemmelser angående import - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 7.11.2011
Dyrehelsekrav angående for brucellose og Aujeszkys sykdom hos griser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 7.11.2011
Tiltak mot introduksjon av akvatiske dyresykdommer i Irland, Finland og Sverige - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomiteen 7.11.2011

Dyrefôr
° Permanent godkjenning av et enzympreparat i fôrtilsetning til eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Bruk av Bacillus subtilis i visse typer fôr til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff til dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet nicarbazin til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av ny bruk av et fôrtilsetningsstoff til kalveoppdrett - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Karenstiden for tilsetningsstoffet Monteban og andre legemidler til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011
° Produkter som skal klassifiseres som fôrmidler - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Næringsmidler
° Etablering av en EU-liste over tilsetningsstoffer i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2011
° Tilsetningsstoffer i næringsmidler: steviolglykosider - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2011
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2011

MILJØ
° Takdirektivet: nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft - EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012
° Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter - EØS-komitevedtak notifisert av Island 11.11.2011: ikrafttredelse 1.1.2012
Kontroll av rapporter om drivhusgassutslipp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.11.2011
Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 8.11.2011

NÆRINGSPOLITIKK
Små og mellomstore bedrifters utnyttelse av globale muligheter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.11.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 11.11.2011. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2011
° Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenster - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Førerkort som inkluderer sjåførkortets funksjoner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 11.11.2011
° Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.11.2011
Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2011
Sikkerhetsscannere på flyplasser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.11.2011

VARER
Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomiteen 7.11.2011