Europalov - uke 45/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 45/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.11.-11.11.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 5.11.2018
Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.11.2018
Deltidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Den europeiske banktilsynsmyndighet: flytting til Paris - Rådsbehandling 9.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.11.2018
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdifastsettelse ved tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2018*
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om godkjenning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om minimumsinnholdet av samarbeidsavtaler med tredjeland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om inngangsdata - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om styrings- og kontrolltiltak for overvåkede bidragsytere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til ESMA - EØS-notat offentliggjort 9.11.2018
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: gjennomføringsbestemmelser om standarder for konformitetserklæring - EØS-notat offentliggjort 9.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om tilsynsfunksjonen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om åpenhet om metodikk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om etiske retningslinjer for bidragsytere - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om signifikante referanseindekser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om erklæring - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Finansielle referanseindekser: utfyllende bestemmelser om autorisasjon og registrering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018

HELSE
Kosmetikkforordningen - Rapport med gjennomgang av direktivet med hensyn til hormonforstyrrende stoffer lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - Rådsbehandling 9.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2018*
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Fjerning av terrorrelatert innhold på nettet - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.11.2018
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data - Rådsbehandling 9.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 7.11.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon) - Rådsbehandling 9.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Rådsbehandling 6.11.2018 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 6.11.2018*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.11.2018*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutningg godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2018*
Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.11.2018*
EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom - EØS-notat offentliggjort 7.11.2018
Særlige importbetingelser for mat av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om curryblader fra India, vinstokkblader fra Tyrkia og pitahaya (dragefrukt) fra Vietnam - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2018

Næringsmidler
Godkjenning av omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.11.2018
Godkjenning av omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2018
Import fra USA av muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler til konsum - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2018
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.11.2018

MILJØ
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 7.11.2018*
EU-programmet LIFE (2021-2027) - EØS-notat offentliggjort 7.11.2018. Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.11.2018
Rapporteringsforpliktelser på miljøområdet: strømlinjeforming - EØS-notat offentliggjort 7.11.2018. Forhandlingsposisjon vedtatt av Rådet 7.11.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater - EØS-notat offentliggjort 9.11.2018
Biocider: godkjenning av produktfamilien 'Teat disinfectants biocidal product family of CVAS' - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS-notat offentliggjort 9.11.2018*

Plantevernmidler
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Fornyet godkjenning av tribenuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av quinoxyfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.11.2018*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.6.2018 og kunngjort i EU-tidende 5.11.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.11.2018

TRANSPORT
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 9.11.2018*
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.11.2018*
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.7.2018 og kunngjort i EU-tidende 5.11.2018