Europalov - uke 46/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 462010 - Europalov - uke 46/2010

UKE 46/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 15.10-21.10.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Innføring av det europeiske krisenummer for forsvunne barn - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.11.2010
En rapport Kommisjonen la fram 17. november 2010 viser at 14 av EUs 27 medlemsland fortsatt ikke har innført krisenummeret 116 000 for forsvunne barn. I rapporten gjør Kommisjonen det klart at det vil bli reist sak mot de siste landene for manglende gjennomføring dersom de ikke snart følger etter. Et EU-vedtak i 2007 påla myndighetene å reservere telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning. Norge gjennomførte pålegget i 2008 gjennom endring i nummerforskriften.

Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel - EØS-notat (nytt) offentliggjort 20.10.2010
Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010
Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene - EØS-notat (nytt) offentliggjort 16.11.2010

EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.11.2010
I følge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen. Den skal supplere og støtte opp under nasjonale tiltak på området.

ENERGI
Pritoriteringer for europeisk infrastruktur for energi for 2020 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 17.11.2010
Europakommisjonen la 17. november 2010 fram en liste over prioriterte korridorer for transport av elektrisitet, gass og olje i Europa. Prioriteringene skal tjene som grunnlag for fremtidige tillatelser og vedtak om finansiell støtte til konkrete EU-projekter. I el-sektoren utpekes fire prioriterte EU-korridorer, hvorav den ene gjelder offshore-nett i nordlige farvann for transport av elektrisitet fra vindmølleparker til havs. Blant tre prioriteringer i gass-sektoren er en nord-sør-korridor i Vest-Europa for å fjerne interne flaskehalser og sikre optimal utnyttelse av eksterne forsyninger. Planen er knyttet til EUs Europa 2020-strategi.

Energipolitikk for forbrukere - Arbeidsdokument fra Kommisjonen offentliggjort 15.11.2010

FINANSIELLE TJENESTER
° Opprettelse av Det europeiske banktilsynsbyrå - Rådsbehandling 17.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med Europaparlamentet)
I etterkant av et kompromiss som ble inngått med Europaparlamentet, la EUs finansministre 17. november 2010 siste hånd på behandlingen av en tilsynspakke for finansmarkedene i Europa. Det innebærer at EU fra 1. januar 2011 oppretter et risikoråd for overvåking av systemisk risiko i finansmarkedene og tre byråer for samarbeid innenfor tilsynet med henholdsvis bank, forsikring og verdipapirer. Målet er å etablere en enhetlig tilsynsstruktur for det europeiske markedet. I sin halvårlige redegjørelse til Stortinget opplyste utenriksministeren 4. mai 2010 at Norge har arbeidet for å sikre EØS/EFTA-statene tilfredsstillende representasjon i de nye organene. Regjeringen vurdere å innlemme EU-forordningene i EØS-avtalen, slik at Norge kan delta i det felles tilsynet av finansmarkedet.

° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for forsikring og tjenestepensjoner - Rådsbehandling 17.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med Europaparlamentet)
° Opprettelse av Det europeiske tilsynsbyrå for verdipapirmarkedet - Rådsbehandling 17.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med Europaparlamentet)
° Endring av fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester - Rådsbehandling 17.11.2010 (endelig vedtak, kompromiss med Europaparlamentet)

FORBRUKERVERN
Energipolitikk for forbrukere - Arbeidsdokument fra Kommisjonen offentliggjort 15.11.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Midtveisevaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi - Rapport til Kommisjonen offentliggjort 18.11.2010
Kommisjonen offentliggjorte 18. november 2010 rapporten fra ekspertgruppen som har evaluert de første 3-4 årene av EUs 7. rammeprogram for forskning. Evalueringspanelet har bestått av ti uavhengige eksperter, blant dem direktøren i Norges forskningsråd, Arvid Hallén (bildet). Arbeidet har vært ledet av Rolf Annerberg, sjef for det svenske rådet for grunnforskning, Formas. I følge evalueringspanelet kreves det en betydelig forenkling av styringssystemet for EU-forskningen, og næringslivsdeltakelsen er for svak. Rapporten inneholder ti anbefalinger for å styrke effektene av det europeiske forskningssamarbeidet. Det er ventet at Kommisjonen vil bruke resultatet fra evalueringen i arbeidet med forslaget til 8. rammeprogram, som trolig vil bli lagt fram tidlig i 2012.

HELSE
Helse og sikkerhet i EU og lærdommer fra fugleinfluensa-pandemien H1N1 - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 18.11.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2010
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. Den 30. september 2010 foreslo Kommisjonen å utvide ENISAs mandat og rolle. Samferdselsdepartementet skriver i et EØS-notat som ble offentliggjort 19. november 2010 at den foreslåtte utvidelsen av ENISAs mandat er hensiktsmessig og vil kunne bidra til en mer koordinert og helhetlig tilnærming til nett- og informasjonssikkerhet i Europa. ENISAs nåværende mandat løper ut i 2012. Ettersom diskusjonen om revisjonsforslaget risikerer å ta lenger tid, har Kommisjonen har også lagt fram et eget forslag om forlengelse av ENISAs nåværende mandat til september 2013.

° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2010

° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Høring igangsatt 17.11.2010 av Kulturdepartementet
Kulturdepartementet sendte 17. november 2010 på høring forslag til regler om produktplassering og korte nyhetsreportasjer for gjennomføring av det såkalte AMT-direktivet i norsk rett. Direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom en endring i 2007, som foreløpig ikke er tatt inn i EØS-avtalen, ble dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). På enkelte områder har Norge strengere regler enn direktivets minimumsregler, for eksempel ved forbud mot alkoholreklame. I et EØS-notat som ble offentliggjort 5. november 2011 redegjør Kulturdepartementet bl.a. for arbeidet med å påvirke endringen av direktivet i 2007. I EØS-notatet skriver Kulturdepartementet at innlemmelse i EØS-avtalen ikke kan skje før tilpasningsforhandlingene er avsluttet. Tilpasningsforhandlingene er brakt inn for EØS-komiteen.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Tilsyn med nasjonal gjennomføring av Schengen-regler - Forslag lagt fram av Kommisjonen 16.11.2011
Europakommisjonen la 16. november 2010 fram forslag til en evaluerings­mekanisme for Schengen-landenes gjennomføring av regelverket. Mens Kommisjonen og EFTAs overvåkingsmekanisme overvåker nasjonal gjennomføring av EU-regelverket for det indre marked, eksisterer det ingen tilsvarende overvåking av hvordan Schengen-reglene praktiseres i de enkelte landene. Kommisjonen ønsker en aktiv rolle i overvåkingen med både avtalte og ikke-avtalte kontroller. Kontrollbehovet vil bli fastsatt gjennom konsultasjon med Schengen-grensebyrået Frontex og eksperter fra Schengen-landene.

Liste over reisedokumenter som kan utstyres med Schengen-visum - Forslag lagt fram av Kommisjonen 12.11.2010
Mangel på systematisk overvåking av listene over reisedokumenter som utstedes med visa av tredjeland, gjør at personer risikerer å bli avvist ved innreise til Schengen-området, eventuelt at visumet bare gjelder i visse land. I et forslag som ble lagt fram 12. november 2010 argumenterer Kommisjonen for at det bør etableres en mekanisme som kan sikre at listen over reisedokumenter som utstedes av tredjeland, hele tiden blir oppdatert. Listen bør også angi hvorvidt de er gyldige eller ikke i hele eller deler av Schengen-området. Kommisjonen anbefaler videre at opprettes en sentral ordning for teknisk vurdering av reisedokumentene.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 19.11.2010
Regjeringen la 19. november 2010 fram en stortings­proposisjon om norsk deltakelse i EUs MEDIA Mundus-program, som starter opp i 2011. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. I følge regjeringen vil deltakelse i programmet kunne bli en døråpner mot disse områdene og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder som i dag er dominerte av Hollywood. MEDIA Mundus utlyste de første midlene i 2010 med søknadsfrist 15. oktober 2010, for utdeling i 2011. I utlysingen ble det åpnet for at norske aktører kunne søke om midler fra programmet forutsatt at det ble innlemmet i EØS-avtalen. Norsk deltakelse vil koste Kulturdepartementet rundt 2.9 millioner kroner for årene 2011-2013. I tillegg vil departementet tilby en nasjonal ekspert som vil arbeide i Kommisjonens sekretariat for MEDIA Mundus.

EU-prioriteringer for kulturarbeidet 2011-2014 - Rådskonklusjoner vedtatt 18.11.2010
EUs kulturministre vedtok 18. november 2010 prioriteringer for arbeidet i perioden 2011-2014. Seks områder er prioritert: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk. Arbeidsgrupper med representanter for medlemlandene vil utvikle samarbeid og tiltak på en rekke spesifikke delområder. Kommisjonen oppfordres til å organisere et årlig informasjonmøte med EFTA/EØS-landene og andre deltakerland i kulturprogrammet. Møtet skal også gi rom for diskusjon mellom disse landene og Kommisjonen, medlemslandene og arbeidsgruppenes ledere.

° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Høring igangsatt 17.11.2010 av Kulturdepartementet
Se omtale under IT, telekommunikasjon og medier (over).

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Vaksinasjon mot blåtunge: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 15.11.2010
Blåtunge som rammer drøvtyggere (storfe, får og geiter) har de siste ti år bredt seg, blant annet i Sentral- og Nord-Europa. Store vaksinasjonsprogrammer med bruk av modifisere, svekkede levende vaksiner som ble tatt i bruk fra 2000, har bedret situasjonen, men slike vaksiner kan medføre uønsket spredning av vaksineviruset hos uvaksinerte dyr. Det er imidlertid nylig blitt utviklet inaktiverte vaksiner som er blitt utprøvd i EU med godt resultat, og det er nå bred enighet om at slike vaksiner bør foretrekkes i bekjempelsen av blåtunge. I tråd med dette la Kommisjonen 15. november 2010 fram forslag til endring av vaksineregelverket for blåtunge.

° Kriteriene for revisjon av de årlige BSE-overvåkningsprogrammene - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Reduksjon av forekomst av salmonella i kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av TSE hos dyr - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Direkte levering av små mengder ferskt kjøtt fra flokker av slaktekyllinger og kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Bekjempelse av salmonella hos høns og kalkuner - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Tiltak mot fugleinfluensa hos fjærfe og andre fugler i fangenskap - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
° Bruk av vaksiner mot Newcastle-sykdom hos fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010
Administrative sanksjoner når identifikasjon av storfe ikke kan bevises - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2010
Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 19.11.2010
° Kontroll med identifikasjon av småfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2010
Kontroll med identifikasjon av storfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.11.2010

Dyrefôr
° Maksimalgrenseverdier for visse fortilsetningsstoffer - Norsk forskrift kunngjort 16.10.2010

MILJØ
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.11.2010
Kvotehandeldirektivet: detaljerte bestemmelser for kvoteauksjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.11.2010
Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 18.11.2010

SELSKAPSRETT
Vedtekter for europeiske selskap (SE) - Rapport om bruken av europeisk selskapsform (SE) lagt fram 17.11.2010

STATISTIKK
Rapportering om ilandføring av fiskerivarer - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.11.2010
Fersk statistikk fra Kommisjonen som ble lagt fram 18. november 2010, viser at det ilandføres langt mer fisk i Norge og Island enn i noe annet EU-land. Av 8 millioner tonn fisk som ble ført i land i europeiske havner i 2008, ble 27 prosent levert i Norge og 15 prosent i Island. Dernest fulgte Danmark og Spania. En EU-forordning fra 2006 gir bestemmelser om hvordan ilandføringen skal registreres. Forordningen er innlemmet i EØS-avtalen.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Tekniske veikontroller av nyttekjøretøyer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010

° Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010
EU endret i juli 2010 direktivet om kjøretøykontroll. Nye kontrollpunkter er innført, samtidig som tidligere kontrollpunkter er utvidet og utdypet. I et EØS-notat som ble offentliggjort 17. november 2010, peker Samferdselsdepartementet på at dette vil innebære økt tidsbruk per kontroll, hvilket vil medføre økte kostnader for kontrollorganene og høyere priser for kontrollen. En harmonisering av kontrollmetoder vil - særlig sett i sammenheng med Kommisjonens rekommandasjon 2010/378/EU - kunne åpne for at det i større grad godtas kontroller gjennomført i annen EØS-stat. Dette vil ifølge EØS-notatet, kunne få økonomiske konsekvenser for norske kontrollorganer.

° Teknisk kontroll med motorkøretøyer og tilhengere: vurdering av defekter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010
° Veikontroll av nyttekjøretøyer: risikovurdering av feil og mangler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010
Rapportering av data om registrerte nye personbiler - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 10.11.2010
° Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 17.11.2010
° Endringsbestemmelser til forordningen om doble skipsskrog - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2010

° Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - EØS-notat (nytt) offentliggjort 18.11.2010
Et EU-direktiv som ble publisert i EU-tidende i oktober 2010, innfører fra 19. mai 2012 forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. Det medfører også at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. I EØS-notatet som ble offentliggjort 18. november 2010, skriver Fiskeri- og kystdepartementet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig, og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport. Av hensyn til norske myndigheters håndtering av risikosituasjoner og ulykker, er det dessuten viktig å sikre at informasjon om fartøyers farlige last alltid er tilgjengelig.

Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.11.2010

° Felles regler for regulering av lufttrafikk (ATFM) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 19.11.2010
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 19. november 2010 et EØS-notat om kommisjonsforordningen om trafikkflytledelse (Air Traffic Flow Management - ATFM), som blant annet inneholder bestemmelser for såkalte ATFM-slot. Dette er kalkulerte tidsvinduer som fastsettes sentralt av Eurocontrol og som angir når et luftfartøy skal være klar til å entre rullebanen for avgang. Forordningen skal sikre samsvar mellom ATFM-slots og flyplasslots, som er tidsluker for landinger og avganger fastsatt av en lokal lufthavn eller slotkoordinator.

° Direktiv om flyplassavgifter - Rettelse 22.11.2010.
I det utsendte nyhetsbrevet ble to norske forskrifter omtalt som gjennomføring av EUs nye flyplassavgiftsdirektiv. Dette medfører ikke riktighet. Den ene forskriften gjelder avgifter på lufthavnene til Avinor, den andre gjelder gjennomføring av EUs forordning nr. 1794/2006 (avgifter på flysikringstjenester), som er en del av Single European Sky-regelverket. Europalov beklager feilen.