Europalov - uke 48/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 482013 - Europalov - uke 48/2013

UKE 48/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 25.11-01.12.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.11.2013.
En dom som fortolker visse sider av insolvensdirektivet ble avsagt av EU-domstolen 28. november 2013. Direktivet fra 2009 er en kodifisert utgave av det opprinnelige insolvensdirektivet fra 1980 og senere endringer av dette.

EU-politikk for fri bevegelse av personer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.11.2013

ENERGI
Krav til miljøvennlig utforming av krafttransformatorer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 8.11.2013
- Statlig intervensjon i elektrisitetsmarkedet - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 26.11.2013

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
- Tilleggspensjonsdirektivet - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 26.11.2013. EØS-notat offentliggjort 25.11.2013.
Åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, kom Europaparlamentet og Rådet 26. november 2013 fram til en enighet om forslaget. Ettersom Europaparlamentet og Rådet må gjøre formelle vedtak i beslutningsprosessen, er kompromisset foreløpig av uformell art. EU-landene vil få fire år på å gjennomføre det nye direktivet i nasjonal rett.

- Hvitbok om garantiordninger for forsikringer - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Ansvarsforsikring for motorvogn - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Pensjonskassedirektivet - EØS-notat om revisjon av pensjonskassedirektivet offentliggjort 26.11.2013
- Forsikringsformidlingsdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Banker og andre kredittinstitusjoner
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - EFTA/EØS-kommentar avgitt 28.11.2013. EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Konsultasjon om markedet for betalinger ved hjelp av kort, internett og mobiltelefon - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Revisjon av direktiv om finanskonsern - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Grønnbok om skyggebanker - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

Børs- og verdipapirer
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative investeringsfond: tilleggsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående USA - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Australia - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- AIFM-direktivet: regler for og tilsyn med alternative investeringsfond - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Europeiske sosiale iverksetterfond - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: gjennomføringsbestemmelser om informasjon i prospekter og annonser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: bestemmelser angående Canada - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for ikke-EU-AIFM'er - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- AIFM-direktivet om regler for og tilsyn med alternative finansieringsfond: gjennomføringsbestemmelser for "opt-in"-AFIM'er - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Omsetning av verdipapirer: informasjonsplikt ved "short selling" - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Omsetning av verdipapirer (shortsalg): gjennomføringsbestemmelser om nettoposisjoner i aksjer m.m. - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Shortsalg og kredittforsikring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Opplysningskrav for konvertible og ombyttbare gjeldspapirer - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om kollegiet til sentrale motparter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Europeiske langsiktige investeringsfond - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Pengemarkedsfondsforordningen - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Opprettelse av European Social Survey (ESS ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2013
Opprettelse av Biobanks and Biomolecular Resources Research Infrastructure Consortium (BBMRI ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.11.2013
Opprettelse av European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (EATRIS ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2013
Opprettelse av Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.3.2013
Opprettelse av Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN ERIC) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.3.2012
- EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2013
- EUs felles teknologiinitiativ for innvevd IKT - ARTEMIS - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2013
- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.11.2013
Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 27.11.2013
- Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer - Rådsrekommandasjon vedtatt av Rådet 26.11.2013

HELSE
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2013
- Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.11.2013
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 10.10.2013
- Helsebringende fysisk aktivitet på tvers av sektorer - Forslag til rådsrekommandasjon vedtatt av Rådet 26.11.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.11.2013.
Europaparlamentets komite for det indre marked og forbrukervern stemte 28. november 2013 over sin innstilling om Kommisjonen forslag til et direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet med direktivet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester.

- Reduserte kostnader ved utbygging av høyhastighets elektroniske kommunikasjonsnettverk - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 28.11.2013. EØS-notat offentliggjort 27.11.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 27.11.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Statsstøtte til finansinstitusjoner under finanskrisen - EFTAs overvåkingsorgans vedtak 27.11.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.11.2013.
I forkant av Europaparlamentets behandling vedtok Rådet 26. november 2013 en foreløpig holdning om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Endringene har til formål å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

- Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2013
- Import og transitt av fjærkre og fjærkreprodukter: endringsbestemmelser for Moldova - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.11.2013
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, får, geiter og fjærfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.11.2013
Veterinærkontroll av levende dyr importert fra tredjeland: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 21.11.2013

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 29.11.2013
- Godkjenning av propionsyre, natrium-propionat og ammonium-propionat som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, griser og fjærkre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2013
Godkjenning av visse preparater av Pediococcus pentosaceus som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 27.11.2013
- Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, eggleggende høner og smågriser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013
- Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 27.11.2013

Næringsmidler
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 29.11.2013
Matinformasjonsforordningen: endringsbestemmelser om merking av visse matvarer og kornsorter som forårsaker allergi eller intoleranse - Utkast til kommisjonsforordning av 22.11.2013 sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til kom itologikomite 27.11.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.10.2013

Veterinærmedisin
Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 13.11.2013

MILJØ
- EU-høring om reduksjonsmål for marin forsøpling - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - EØS-notat offentliggjort 28.11.2013
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet og Rådet 26.11.2013
Godkjenning av natriumsølvthiosulfat som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2013
Godkjenning av klorantraniliprolsom som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2013

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011 - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Mikroregnskapsdirektivet: årsregnskap for de minste bedriftene - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2013
- Selskapers informasjonplikt om sosiale og miljømessige forhold - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Revisjonsdirektivet: endringsbestemmelser om USA - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013
- Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2013

STATISTIKK
Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 14.11.2013

TJENESTER
Advokattjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 27.11.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Pressemelding publisert av Samferdselsdepartementet 27.11.2013.
Samferdselsdepartementet kunngjorde i en pressemelding 27. november 2013 at Norges reservasjon mot EUs tredje postdirektiv skal oppheves. Direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der store deler av det europeiske postmarkedet er blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram, men pålegger medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - EØS-notat offentliggjort 29.11.2013.
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsatte regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for renere luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for biler og tyngre motorkjøretøy. EU vedtok i februar 2013 innføring av lignende krav til klasse L-kjøretøyer gjennom en ny forordning til erstatning av det eksisterende rammedirektivet sammen med en tilsvarende forordning for traktorer. Det nye regelverket omfatter også endringer knyttet til sikkerhet, ny teknologi, registrering og salg. De to forordningene skal begge anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar 2016. Samferdselsdepartementet offentliggjorde 29. november 2013 et EØS-notat om forordningen.

- Lydnivået til motorkjøretøy - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 27.11.2013
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 26.11.2013
- Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (kodifisering) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.11.2013
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 18.10.2013

VARER
- Handel med selprodukter - Omtale av WTO-avgjørelse publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 27.11.2013.
EU vedtok i 2009 en forordning om forbud mot handel med selprodukter. Forordningen er merket EØS-relevant. Norge og Canada tok saken til Verdens handelsorganisasjon (WTO) for å få avgjort om forordningen er i strid med EUs WTO-forpliktelser.