Europalov - uke 49/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 49/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.12-10.12.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.12.2017
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.12.2017
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser - Rådsdirektiv vedtatt av Rådet 7.12.2017

ENERGI
Beredskap i elektrisitetssektoren - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.12.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tariffstrukturer - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Gassdirektivet: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.12.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 8.12.2017
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Gassdirektivet: Felles regler for det indre marked for gass - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 4.12.2017

FINANSIELLE TJENESTER

Forsikring
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om fordeling av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen 7.12.2017 av de europeiske tilsynsmyndighene for forsikrings-, bank- og verdipapirvirksomhet*
Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017

Banker og andre kredittinstitusjoner
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2017*
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 7.12.2017 (enighet med EP; endelig vedtak). Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 7.12.2017
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Rådets 1. gangsbehandling 7.12.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.12.2017*
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017

Børs og verdipapirer
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om risiko og eksterne kredittvurderingsinstitusjoner - Rapport med utkast til kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen 7.12.2017 av de europeiske tilsynsmyndighene for forsikrings-, bank- og verdipapirvirksomhet*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.12.2017*
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Norsk forskrift kunngjort 5.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II - Norsk forskrift kunngjort 5.12.2017
Liste over referanseindekser brukt i finansielle markeder: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2017*
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 4.12.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester - EØS-notat offentliggjort 8.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav - EØS-notat offentliggjort 9.12.2017

FORBRUKERVERN
Pakkereisedirektivet (revisjon) - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 8.12.2017.
EØS-komiteens beslutning i september om innlemmelse av EUs reviderte pakke­reise­direktiv i EØS-avtalen er nå oversendt Stortinget. Gjennomføring av direktivet krever lovendring i Norge og beslutningen krever derfor Stortingets samtykke. Direktivet klargjør og oppdaterer eksisterende direktiver som følge av den faktiske og rettslige utviklingen, blant annet ved å styrke beskyttelsen av forbrukere som bestiller reiser, hotell og leiebil på nettet.

Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017
Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Høring om Norges offisielle synspunkt igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet

FORSKNING OG UTDANNING
Europeisk rammeverk for læringer - Dansk departementsnotat offentliggjort 4.12.2017

HANDELSFORENKLINGER
EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer) - Avtale undertegnet av Norge og EU 4.12.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein av tegl - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.12.2017
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2017) - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler - EØS-notat offentliggjort 6.12.2017
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 6.12.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om visse produkter til forebygging eller behandling av blærebetennelse - EØS-notat offentliggjort 6.12.2017
Medisinsk utstyrsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Toppdomenet .eu - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2017.
Toppdomenet ble innført i EU-landene i 2006 for å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel. Fra 2014 har man kunnet registrere .eu-domener i Norge.

Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.12.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2017
Varemerkedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.10.2017 og kunngjort i EU-tidende 4.12.2017
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.9.2017 og kunngjort i EU-tidende 4.12.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Forvaltningsbyrå for IT-systemene for Schengen- og visuminformasjonssystemene og Eurdac - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.12.2017.
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Smarte grenser: inn- og utreisesystem i EU - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - EU-høring om mulig revisjon av forordningen i gangsatt av Kommisjonen 6.12.2017

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Konkurransebestemmelser om vertikale avtaler og samordnet praksis - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.12.2017*
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 6.12.2017*
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.12.2017*
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.12.2017*

Fôrvarer
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2017
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2017
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 8.12.2017
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.12.2017
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017

Næringsmidler
Unionslisten for ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.12.2017

MILJØ
EU-strategi om klimatilpasninger - EU-høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 7.12.2017.
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.12.2017*
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til rengjøringstjenester - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.12.2017*
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.12.2017*
Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - Gjenomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 4.12.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2017*
CO2-utslippsstandarder for kjøretøyer: endringsbestemmelser om CO2-testprosedyrer for varebiler - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017
Bruk av lysdioder til visse funksjoner for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2017

SELSKAPSRETT
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer:endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 5.12.2017

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2017 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.12.2017

TRANSPORT
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 7.12.2017.
I kjølvannet av Volkswagen-avsløringene vil dagens direktiv bli ertstattet av en forordning med nye regler for typegodkjenning av kjøretøyer. Stikkprøver av biler i bruk kan bli innført, både nasjonalt og på EU-nivå, for å kontrollere at regelverket overholdes.

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.12.2017*
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel - Forskrifter [1] [2] kunngjort 6.12.2017
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 6.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Rådets 1. gangsbehandling 4.12.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017 - Norsk forskrift kunngjort 5.12.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 7.12.2017*
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.12.2017*