Europalov - uke 50/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 502013 - Europalov - uke 50/2013

UKE 50/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 08.12-15.12.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Rådets foreløpige holdning vedtatt 9.12.2013. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.12.2013.
Rådet kom 9. desember 2013 fram til en felles holdning om Kommisjonens forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Enigheten ble omtalt 11. desember 2013 i Stortingets EU/EØS-nytt. De to EU-institusjonene vil nå starte forhandlinger med tanke på et kompromiss forut for Europaparlamentets formelle førstegangsbehandling.

EU-rammeverk om forventet endring og restrukturering - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger - Rådets foreløpige holdning vedtatt 9.12.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 12.12.2013.
Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 12. desember 2013 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Parlamentet vil nå gå i forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss forut for den formelle 1. gangsbehandlingen. Direktivforslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer. EFTA/EØS-landene oversendte 11. oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag.

- Hvitvaskingsdirektivet: tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.12.2013.
Norge ble dømt av EFTA-domstolen 2. desember 2013 for ikke å ha gjennomført EUs hvitvaskingsdirektiv korrekt i norsk rett. Direktivet fastsetter forebyggende tiltak mot bruk av det finansielle systemet til hvitvasking av penger og til finansiering av terrorisme. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte dommen 11. desember 2013.

- Shortsalg og visse sider ved kredittbytteavtaler - Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013
- Krisehåndteringsdirektivet om gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet og Rådet 12.12.2013

FORBRUKERVERN
EU-høring om produktinformasjon om møbler - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2013
- Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

HELSE
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Tre fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 12.12.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Bruk av mobilkommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Retningslinjer vedtatt av EUs flysikkerhetsbyrå (EASA) 9.12.2013.
Europakommisjonen vedtok 12. november 2013 nye regler for bruk av mobiltelefoner i fly. De nye reglene, som ble publisert i EU-tidende 14. november 2013, vil tillate bruk av 3G- og 4G-kommunikasjon i flyhøyder over 3000 meter over EU-territorier. Det vil imidlertid være opp til flyselskapene om de vil tilby passasjerer denne type tjenester. Det europeiske byrået for luftfartssikkerhet (EASA) oppdaterte 9. desember 2013 retningslinjene for bruk av elektronisk utstyr ved take-off og landing.

- Frekvensressurser til kortdistanseutstyr: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.12.2013
- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.12.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Tilsyn med foretakssammenslutninger: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2013
- EØS-avtalen artikkel 53 (foretak - hindring, innskrenking eller vridning av konkurransen) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- EØS-avtalen artikkel 59 (konkurranse: offentlige foretak) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, får, geiter og fjørfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2013. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.12.2013
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Spania, Italia og Polen - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Nasjonale tiltak mot ostreid herpes virus 1 mikrovar i Irland og Storbritannia - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Italia, Israel, Japan, Nederland, Slovenia og USA - Norsk forskrift kunngjort 12.12.2013
- Veterinærattest for import av dronningbier og dronninghumler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dose av visse preparater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2013
- Godkjenning av selenmethionin fra S. cerevisiae som tilsetningsstoff til fôr - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av methioninkilder som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Fortilsetningsstoff av Bacillus cerus: suspensjon av godkjenninger - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av visse koboltforbindelser som tilsetningsstoffer til fôr - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av ammoniumklorid som fôrtilsetningsstoff til drøvtyggere, katter og hunder - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av Patent Blå V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av sinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av clinoptilolitt av sedimentær opprinnelse som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 9.12.2013

Plantesanitære forhold
- Forbud mot visse hampsorter i Tyskland - EØS-komitebeslutning 13.12.2013

Næringsmidler
- Næringsmidler for spesielle grupper - EØS-komitebeslutning 13.12.2013.
EØS-komiteen vedtok 13. desember 2013 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye ernæringsforordning for spesielle grupper (Food for Specific Groups - FSG). Forordningen erstatter eksisterende direktiver og forordninger om blant annet slankeprodukter, medisinske næringsmidler, barnemat, morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger og gluten, samt rammedirektivet om næringsmidler til særlige formål. Med unntak av visse artikler trer den nye forordningen i kraft 20. juli 2016 i EUs medlemsland.

- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Maskimumsgrenser for rester av visse plantevernmidler i matvarer - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Maksimale restmengder av klorantraniliprol, fludioxonil og prohexadion i matvarer - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Maksimumsgrenser for rester av plantevernmidler i matvarer og dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer til næringsmidler - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om visse tilsetningsstoffer i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Sporbarhet av frø til produksjon av spirer - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i alkoholholdige drikkevarer - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av aromastoffet 3-acetyl-2,5-dimetyltiofen i næringsmidler - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 9.12.2013
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 12.12.2013
- Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2013
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 29.11.2013
- Bruk av tilsetningsstoffet kaliumdiacetat i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av natriumaskorbat i D-vitamin-preparater til barne- og spebarnsmat - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av trikalsiumfosfat i barne- og spebarnsmat - Norsk forskrift kunngjort 10.12.2013

MILJØ
- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013.
EØS-komiteen vedtok 13. desember 2013 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye biocidforordning. Vedtaket har budsjettkonsekvenser og må derfor Stortingsbehandles før det kan tre i kraft. Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

- Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): samvirkningsevne til geodatasett og -tjenester - endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert 10.12.2013
- Rammeverk for maritim fysisk planlegging og integrert kystsoneforvaltning - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 12.12.2013
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2: standard kapasitetsutnyttelsesfaktor for nye anlegg for beregning av gratis utslippskvoter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om føreløpige gratiskvoter - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.12.2013
- EU-høring om sertifisering av avfallsbehandlingsanlegg - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.12.2013
- Avfallsdirektivet - To fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- Metallskrapforordningen - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2013
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2013
- Avfallseksportforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Skipsopphuggingsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Notifisering av planer for avfallshåndtering og programmer for avfallsreduksjon - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
Godkjenning av penflufen som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av det virksomme stoffet Aureobasidium pullulans i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene ametoctradin og dinatrium phosphonat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlengelse av midlertidige nasjonale godkjenninger av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler - EØS-notat offentligjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet kiselgur i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 10.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Godkjenning av appelsinolje som aktivt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.12.2013
- Endring av godkjenningsperiodene for av de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 19.11.2013
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 10.12.2013

NÆRINGSPOLITIKK
EU-høring om lover og regler knyttet til turistnæringen - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013
EU-høring om europeisk turisme for fremtiden - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.12.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.12.2013
- Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenster - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013

STATISTIKK
- EUs statistikkprogram (2008-2012) - Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013
- Statistikk over europeisk befolkningsstatistikk - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Miljø-økonomiske nasjonalregnskap - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.12.2013
- EUs statistikkprogram 2013-2017: finansiering av perioden 2014-17 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.12.2013

TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.12.2013 (studiestøtte)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 13.12.2013.
Utenriksdepartementet fremmet 13. desember 2013 en samtykkeproposisjon til Stortinget om godkjenning av EØS-komiteens beslutning fra 3. mai 2013 om innlemmelse i EØS-avtalen av et EU-direktiv som innfører forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. Direktivet medfører at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i et EØS-notat om direktivet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport. Norske gjennomføringsforskrifter ble kunngjort 1. og 5. november 2013.

- Single European Sky II: Mer effektivt og bærekraftig system for lufftrafikk i Europa - EØS-komitebeslutning 13.12.2013.
EØS-komiteen vedtok 13. desember 2013 å innlemme i EØS-avtalen første del av regeleverket knyttet til EUs revisjon i 2009 av det felles europeiske luftrom, nemlig en rammeforordning (dette faktaarket) og en rekke gjennomføringsforordninger. Rammeforordningen kan gjennomføres nasjonalt gjennom forskrift uten lovendring, men saken er av en slik karakter at den vil bli lagt frem for Stortinget i form av en samtykkeproposisjon, slikt det ble gjort med den opprinnelige pakken fra 2004 om det felles europeiske luftrom.

- Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Norsk forskrift om ikrafttredelse av lovendring kunngjort 10.12.2013.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 9. oktober 2013 sak om manglende norsk gjennomføring av forordning (EU) nr. 392/2009. Den 7. juni 2013 ble det kunngjort en lovendring som hjemler gjennomføringen av EU-forordning fra 2009 om transport av passasjerer og deres reisegods til sjøs når det gjelder transportørens erstatningsansvar. Ifølge en forskrift kunngjort 10. desember 2013 trer lovendringen i kraft 1. januar 2013. EU-forordningen gjennomfører 2002-protokollen til Aten­konvensjonen av 1974, som inneholder strengere regler om ansvarsgrunnlaget, høyere ansvarsgrenser og nye regler om forsikringsplikt, og styrker derved passasjerenes erstatningsrettslige vern ved ulykker til sjøs betydelig i forhold til reglene i den opprinnelige Atenkonvensjonen av 1974.

Typegodkjenning av motorsykler: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Lydnivået til motorkjøretøy - Rådets 1 gangsbehandling 9.12.2013 (bekreftelse av kompromiss inngått med Europaparlamentet)
- Typegodkjenning av traktorer - EØS-notat offentliggjort 13.12.2013
- Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter - EØS-notat offentliggjort 10.12.2013
- Sikkerhetsmål for jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.12.2013
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.12.2013
- Håndhevelse av avtaler om sjøfareres arbeidsforhold - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 10.12.2013
- Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Tilsyn med sikkerheten i forbindelse med lufttrafikkstyring og luftfartstjenester: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten - EØS-notat offentliggjort 12.12.2013
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om landingsplasser, lufttrafikktjeneste og tjenesteyting - EØS-notat offentliggjort 12.12.2013

VARER
- Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk - EØS-komitebeslutning 13.12.2013
- Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - EØS-notat offentliggjort 10.12.2013