Europalov - uke 50/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 50/2014

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 08.-14.12.2014

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG
Europalovs nyhetsbrev inneholder hver uke et stort antall saker. Her er redaktørens personlige utvalg:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.12.2014
Arbeidsministrene i EU-landene kom 10. desember 2014 fram til en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til endring av fem basisdirektiver for å styrke sjøfolks arbeidsrettigheter. Europaparlamentet har foreløpig ikke vedtatt sitt syn på forslaget. Kommisjonen foreslo blant annet å fjerne muligheten for unntak for arbeidstakeres rett på skip og fiskefartøy til informasjon og til å bli hørt.

- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.12.2014
- Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk - Politisk enighet i Rådet 11.12.2014

ENERGI
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 03.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.12.2014
- Nettverkskode for interoperabilitet og datautveksling for gasstransmisjonsnettet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 04.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 10.12.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon) - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.12.2014.
EU-landenes regjeringer er rede til å starte forhandlinger med Europaparlamentet om tjenestepensjonsdirektivet med sikte på enighet om direktivet i første vedtaksrunde. Rådet vedtok 10. desember 2014 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, styrke det felles indre marked og sikre soliditeten. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet.

- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014.
En EU-forordning som forlenger bankenes frist for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, inkludert fullføring av overgangen til SEPA (Single Euro Payments Area), ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 12. desember 2014. Innlemmelsen krever norsk lovendring og trer derfor først i kraft etter at dette er gjort. SEPA Direct Debit er en felles europeisk betalingsløsning for direkte debitering i euro og vil erstatte lokale betalingsløsninger som f.eks avtalegiro og autogiro de kommende årene.

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Informasjon om investeringsprodukter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 09.12.2014

FORBRUKERVERN
- Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet) - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.12.2014

FORSKNING OG UTDANNING
Entreprenørskap i utdanning og yrkesopplæring - Rådskonklusjoner vedtatt 12.12.2014

HANDELSFORENKLINGER
- Sprøytemiddelmaskindirektivet: utstyr for spredning av plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

HELSE
- Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Legemiddelovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Varslingssystem for smittsomme sykdommer (EWRS): retningslinjer for informasjonsutveksling og personvern - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON
- Utpeking av administrator for toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - EØS-komitebeslutning 12.12.2014.
EØS-komiteen gjorde 12. desember 2014 vedtak om innlemmelse av en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. EØS-komite­beslutningen krever Stortingets samtykke før den kan tre i kraft.

- Personvernforordningen om behandling av personopplysninger - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 10.12.2014.
Ifølge Stortingets EU/EØS-nytt kan EUs nye person­vern­forordning gi nasjonale tilsyn rett til å ta bindende vedtak som også blir gjeldende i andre EU/EØS-land. Dette kan for Norges del gi grunnlovs­utfordringer. EUs justis­ministre kom 4. desember 2014 fram til en delvis enighet om forslaget til ny personvern­forordning. Europa­parlamentet ferdig­stilte i mars 2014 sin første­gangs­behandling av forordningen. Rådet og Europa­parlamentet diskuterer for tiden også et forslag til direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller retts­forfølgning av overtredelser.

- Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 08.12.2014
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2014
- Bekjempelse visse typer overførbare spongiforme encefalopatier: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.12.2014
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 12.12.2014
Import og transitt av fjærfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 12.12.2014
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 11.12.2014
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.12.2014
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.12.2014
Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 09.12.2014
- Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - EØS-notat offentliggjort 09.12.2014
- Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsformat - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Belgia og Tyskland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 09.12.2014

Fôrvarer
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av kalsium D-pantotenat og D-pantenol som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

Plantesanitære forhold
- Tidsbegrenset forsøk med handel med populasjoner av hvete, bygg, havre og mais - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

Næringsmidler
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: emdringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport og lagring av kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.12.2014
- Import fra tredjeland av visse næringsmidler til konsum - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.12.2014
- Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyvinylpyrrolidone-vinylacetatkopolymer i heltrukne kosttilskuddstabletter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ethyllaurylarginat som konserveringsmiddel i visse varmebehandlede kjøttprodukter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

Veterinærmedisin
- Maksimale grenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet triptorelinacetat - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet ivermektin i matvarer - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

MILJØ
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 10.12.2014.
Rådets ambassadørmøte (COREPER) bekreftet 10. desember 2014 et kompromiss som ble inngått med Europaparlamentet en uke tidligere om revisjonen av utsettingsdirektivet. Kommisjonen har foreslått at medlemslandene selv skal få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Kompromisset må formelt også bekreftes av Europaparlamentet, før det etter planen kan tre i kraft våren 2015.

- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Norsk forskrift kunngjort 08.12.2014.
Etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 8. oktober 2014 sendte en siste advarsel til Norge om mangelfull norsk gjennomføring av EUs karbonlagringsdirektiv, ble norske forskrifter kunngjort 4. november og 8. desember 2014. Olje- og energidepartementet igangsatte i mars 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av deler av EU-direktivet.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.12.2014
- Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2014
Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.12.2014
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite 17.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.12.2014
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser og visse kjemikalier - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 11.12.2014
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Maksimum innhold av fosfatesteret TCEP i leketøy - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - EØS-notat offentliggjort 11.12.2014
- Biocidforordningen: utfyllende bestemmelser om fornyinger som krever gjensidig godkjenning - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - EØS-notat offentliggjort 11.12.2014
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - EØS-notat offentliggjort 11.12.2014
- Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 09.12.2014
- Bruk av permethrin i biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 09.12.2014
- Endring av godkjenningsperioden for bruk av difethialone og difenacoum i biocidholdige produkter - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Begrensninger av godkjenninger av biocidholdige produkter som inneholder IPBC - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

Plantevernmidler
- Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Forlenget godkjenning av dichlorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Vilkår for bruk av likekjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2014
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2014

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - Rådet oppnådde ikke enighet 11.12.2014
- Enkeltpersonselskapsdirektivet (revisjon av 12. selskapsdirektiv) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 10.12.2014

STATISTIKK
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
Harmoniserte konsumprisindekser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 09.12.2014

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2014
- Etableringsrett og fri bevegelse av tjenester: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 11.12.2014
- Tjenestedirektivet: endringsbestemmelser om elektroniske signaturer - EØS-komitebeslutning 12.12.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014.
Fra 2016 vil kjøring i tunneler bli en obligatorisk del av førerprøven i områder hvor dette er mulig. Teoriprøven skal også kunne teste at kandiatene kjenner til og forstår prinsippene for sikker kjøring i tunneler. De nye reglene er en oppfølging av EUs arbeid med styrking av tunnelsikkerhet og inngår i en endring til førerkortdirektivet som EØS-komiteen 12. desember 2014 vedtok å innlemme i EØS-avtalen. Endringsdirektivet introduserer også helsekrav for bilførere med obstruktiv søvnapné, som ifølge studier utgjør en av de høyeste risikofaktorene for ulykker med motorkjøretøy.

- Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 10.12.2014
EFTA-domstolen ga 10. desember 2014 det islandske flyselskapet Wow Air medhold i en sak om tildeling av tidsluker ('slots') på Keflavik internasjonale flyplass. I sin fortolkning av gjeldende EU-forordning, gjør EFTA-domstolen det klart at offentlige myndigheter kan gripe inn i fordelte tidsluker hvis man har spesifikk mistanke om konkurransebegrensende avtaler eller om misbruk av dominerende stilling eller fusjonsregler. Etter en klage fra Wow, påla det islandske konkurransetilsynet i 2013 flyplassadministrasjonen å gi nye tidsluker til flyselskapet for sommersesongen 2014. Vedtaket ble imidlertid opphevet av en klagenemd, som mente myndighetene ikke kunne overprøve flyplasskoordinatorens fordeling av 'slots'. Som en følge, kansellerte Wow Air en planlagt flyrute til USA, men anket avgjørelsen inn for Tingretten, som på sin side forela saken for EFTA-domstolen. Kommisjonen la i 2011 fram forslag til en revisjon av forordningen om tildeling av tidsluker på flyplassene.

- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådets ambassadørmøte 10.12.2014
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 08.12.2014
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite 24.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.12.2014
- Fremme av innlands kanaltransport - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 11.12.2014. Se omtale under: ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: rekommandasjon - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.12.2014
Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Sikkerhet i jernbanetunneler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Ytelsesplan for flysikringstjenester og nettfunksjoner - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.12.2014
- Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024 - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 12.12.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - EØS-komitebeslutning 12.12.2014