Europalov - uke 50/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 50/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.12.-18.12.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EFTA-domstolen

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 13.12.2016. Norsk omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016. Dansk faktaark publisert av Folketinget 14.12.2016.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la denne uken fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det blir nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 14.12.2016 og 15.12.2016
- EU-høring om sosiale rettigheter - Felles høringsuttalelese fra de nordiske arbeids- og sosialministre sendt til Kommisjonen 7.12.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.9.2016
- Ansvarsforsikring for motorvogn (4. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2016
- Kapitalkravsdirektivet (CRD IV) - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.12.2016
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Konstitusjonelle prosedyrer fullført av Norge: EØS-komitebeslutning trer i kraft 1.2.2017. Norsk lov kunngjort 16.12.2016
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Norsk lov og forskrift om ikrafttredelse kunngjort 16.12.2016
- Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (inntil 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2016

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.12.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016

INDRE MARKED OG EØS
Ministerrådets vurdering av EØS-avtalen og EFTA-landene 2015-2016 - Rådskonklusjoner vedtatt 13.12.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016.
Reglene for avskaffelse av roamingavgifter ved mobilbruk i utlandet er nå vedtatt. Det settes ikke tidsbegrensninger for utlandsoppholdet, men for å hindre misbruk av ordningen kan selskapene pålegge avgifter hvis mobilbruken innenlands er ubetydelig sammenlignet med roamingtrafikken. I slike tilfeller kan brukerne bli bedt om å dokumentere hjemland eller "stabil tilknytning" til hjemlandet. Bestemmelsene om "stabil tilknytning" ("stable links") skal sikre at studenter og lærlinger i utlandet, samt utestasjonerte arbeidstakere og grensearbeidere ikke rammes av roamingavgifter. Det detaljerte regelverket ble vedtatt av Kommisjonen 15. desember etter intense forhandlinger med medlemslandens representanter og etter påtrykk fra Europaparlamentet.

- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Kompromiss fremforhandlet av Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen 14.12.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Supplerende beskyttelsessertifikat for plantelegemidler - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.12.2016
Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.12.2016
- Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.12.2016 (enighet med Rådet)
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.12.2016
- Den europeiske grense- og kystvakt - Pressemelding publisert av UD og Justis- og beredskapsdepartementet 16.12.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Endringer til gruppeunntaket for offentlig støtte (høring) - Felles høringsuttalelse sendt til Kommisjonen fra de nordiske næringsministre. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.12.2016.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import av matvarer fra Canada: forenklet prosedyre for godkjenning av eksportbedrifter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.12.2016
- Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.12.2016
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 13.12.2016
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.12.2016
Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.12.2016
- Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Tiltak for bekjempelse av laksevirus (SAV) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Kontroll av muslinger fra Tyrkia beregnet på konsum: endret anvendelsesperiode - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.12.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2016
- Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2016

Plantesanitære forhold
Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.12.2016
Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.12.2016

Næringsmidler
- Kosttilskuddsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.12.2016
- Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.12.2016
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.12.2016
Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.12.2016
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.12.2016
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 12.12.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.12.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016

MILJØ
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2016
Oppheving av miljørapporteringsdirektivet og endring av beslutningsprosedyrer - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 15.12.2016
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2013-2015 - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.12.2016
- Takdirektivet: reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft (revisjon) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 17.12.2016
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016. EØS-notat offentliggjort 14.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.12.2016. EØS-notat offentliggjort 14.12.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om hudsensibilisering - EØS-notat offentliggjort 15.12.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016.
Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.

Fornyet godkjenning av det aktive stoffet thiabendazol i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Avslag på godkjenning av linuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelse om Østerrike som medrapportør for vudering av metaldehyd - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Avslag på godkjenning Origanum vulgare L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Avslag på godkjenning Satureja montana L. eterisk olje som en basisubstans i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Forlenget godkjenning av iodosulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Godkjenning av det aktive stoffet oxathiapiprolin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016
- Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Vilkår for bruk av sulfonylfluorid som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.12.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Forsvarsanskaffelsesdirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2016
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-dpmstolen 24.10.2016
- Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift om ikrafttredelse av lov kunngjort 9.12.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016

SELSKAPSRETT
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 8.12.2016

STATISTIKK
- Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.12.2016
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Integrerte landbruksstatistikker - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.12.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 15.12.2016

TRANSPORT
- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.12.2016 (enighet med Rådet).
Europaparlamentet la 14. desember siste hånd på behandlingen av EUs fjerde jernbanepakke. Det innebærer blant annet at persontrafikken på visse strekninger åpnes for konkurranse om fire år og at tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023.

- Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr - Norsk forskrift kunngjort 14.12.2016
- Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.12.2016
- Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.12.2016
- Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
Bedring av bilsikkerheten - Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.12.2016
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - EU-høring om erfaringer med og mulig revisjon av forordningen
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Norsk lov og forskrift om ikrafttredelse kunngjort 16.12.2016
- Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.12.2016 (enighet med Rådet)
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 14.12.2016 (enighet med Rådet)
- Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2016
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.12.2016 (enighet med Rådet)
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 6.12.2016
- Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.12.2016
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Norsk forskrift kunngjort 12.12.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 7.12.2016