Europalov - uke 6/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 6/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.-14.2.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- PVU-forordningen om personlig verneutstyr - Rådets 1. gangsbehandling 12.2.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)

ENERGI
Høring om EUs bioenergipolitikkk etter 2020 - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.2.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 10.2.2016
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 10.2.2016

FORBRUKERVERN
- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående on-line- og fjernsalg - Dansk departementsnotat lagt fram 9.2.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Gassapparatforordningen - Rådets 1 gangsbehandling 12.2.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Taubaneforordningen - Rådets 1. gangsbehandling 12.2.2016 (kompromiss med Europaparlamentet; endelig vedtak)
- Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

HELSE
- Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetaljer på innpakningene - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Politisk enighet i Rådet 12.2.2016 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet).
Etter at EUs ministerråd nå har gitt sin politiske støtte til et kompromiss med Europaparlamentet om EUs nye forordning for person­sikkerhet, gjenstår bare formelle vedtak i de to institusjonene før regelverket kan publiseres. Det er lagt opp til at forordningen skal anvendes fra 2018. Kompromisset omfatter også et forslag til direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser. Direktivet er i motsetning til forordningen ikke merket EØS-relevant.

- Henstilling om styrking av Schengens yttergrenser i Hellas - Rådsbeslutning vedtatt 12.2.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Rapport om systemer som holder kveg fast i unaturlige stillinger lagt fram av Kommisjonen 8.2.2016.
Avlivningsforordningen erstattet 1. januar 2013 EUs avlivningsdirektiv fra 1993. Forordningen er mer omfattende ved at den bl.a. også gjelder vern av dyr ved avliving både i og utenfor slakterier.

- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.2.2016
- Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.2.2016
- Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 11.2.2016
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.2.2016

Plantesanitære forhold
Etikett på frøpakker: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 5.2.2016

Næringsmidler
- Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.2.2016
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.2.2016

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

MILJØ
- CO2-utslippsstandarder for personbiler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 10.2.2016.
EFTA/EØS-landene oversendte 4. november 2013 til EUs utenrikstjeneste utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av et EU-direktiv fra 2009 (dette faktaarket) og seks gjennomføringsrettsakter om reduksjon av CO2-utslipp fra nyregistrerte personbiler.

- CO2-utslippskrav til varebiler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 10.2.2016.
EU-tidende publiserte 31. mai 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km.

- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - EØS-notat offentliggjort 13.2.2016
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - EØS-notat offentliggjort 13.2.2016
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere - EØS-notat offentliggjort 13.2.2016
- Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - EØS-notat offentliggjort 13.2.2016
- Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Godkjenning av folpet som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om antivirale ansiktsservietter impregnert med sitronsyre - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om visse stoffer i medisinsk utstyr - Delegert kommisjonsdirektiv sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.2.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 4.2.2016 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.2.2016
- Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016

Plantevernmidler
- Forlenget godkjenning av iprovalicarb som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.2.2016
- Forlenget godkjenning av det aktive stoffet lambda-cyhalothrin som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.2.2016
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.2.2016
- Forlenget godkjenning av pyraflufen-ethyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.2.2016
- Godkjenning av det aktive stoffet benzovindiflupyr som erstatningskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 13.2.2016
- Avslag på godkjenning av 3-decen-2-one som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 12.2.2016
- Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 10.2.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsvars- og sikkerhetsanskaffelsesdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for anskaffelsesdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016
- Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: bestemmelser for forsyningsdirektivetdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 9.2.2016

STATISTIKK
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2016

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - EU-høring igangsatt av Kommisjonen 9.2.2016.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger.

- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
- Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking - Norsk forskrift kunngjort 12.2.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.1.2016
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 4.2.2016