Europalov - uke 7/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 7/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 09.-15.02.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.02.2015.
I en sak som gjelder polske elektrikere utestasjonert i Finland, har EU-domstolen slått fast at det polske firmaet må betale sine ansatte etter den finske allmenngjorte tariffen. Dommen som ble avsagt 12. februar, presiserer begrepet minstelønn til utstendte arbeidstakere.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.02.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Rådets 1. gangsbehandling 10.02.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Rådets 1. gangsbehandling 10.02.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.02.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.02.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 09.02.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 11.02.2015.
Europakommisjonen la 6. februar 2015 fram forslag til endringer av EUs selforordning fra 2009. Forslaget er en oppfølging av anbefalingene som Verdens handelsorganisasjon (WTO) vedtok i juni 2014 etter at Norge og Canada bragte EU-forordningen inn for WTOs tvisteløsningsorgan. Endringsforslaget innebærer at inuitter og andre urfolk skal kunne drive handel med selprodukter, forutsatt at seljakt utgjør et viktig element for opprettholdelse av samfunnet og at jakten foregår på en måte som så langt som mulig reduserer smerte, stress, frykt og andre former for lidelser hos dyrene. Utover dette mener Kommisjonen at landene selv kan tillate seljakt i forbindelse med forvaltning av marine ressurser, men forbudet mot handel med selprodukter bør være generelt og også gjelde disse landene. Forslaget er merket EØS-relevant, i likhet med selforordningen fra 2009.

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 11.02.2015.
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 11. februar 2015 arbeidet med å gjennomføre det reviderte tobakksdirektivet i svensk lovgivning. Det reviderte tobakksdirektivet ble publisert i EU-tidende 29. april 2014. Medlemslandene har to år på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

Markedsføring av utgangsstoffer for narkotika - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 05.02.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Deltakelse av Storbritannia i Schengen-informasjonssystemet SIS - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.02.2015.
For å styrke arbeidet mot terrorisme vil Storbritannia fra 13. april i år kunne melde inn ettersøkte og mistenkelige personer i Schengens informasjonssystem SIS. Selv om Storbritannia ikke er medlem av Schengen-samarbeidet, har EUs ministerråd vedtatt å åpne opp for delvis deltakelse. Etter et halvt års prøvedrift vil Rådet høsten 2015 fatte endelig vedtak om Storbritannias deltakelse i SIS.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Maksimale grenseverdier for ergot sclerotiai visse typer ubearbeidede korn - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.02.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.02.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.02.2015
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.02.2015
- Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.02.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.02.2015
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.02.2015
- Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum - Norsk forskrift kunngjort 13.02.2015

Fôrvarer
Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning lagt fram 04.02.2015
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 04.02.2015
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.02.2015

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.02.2015
- Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.02.2015
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - EØS-notat offentliggjort 10.02.2015
EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2019 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.01.2015
Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoxim-methyl, thiacloprid og trifloxystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.01.2015
Grenseverdier for rester av azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenone, oxadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.01.2015
Grenseverdier for ochratoxin A (OTA) in Capsicum sp. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.02.2015
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i Katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 02.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 10.02.2015
- Oppheving av spesielle vilkår for import av melk og meieriprodukter fra Kina - Norsk forskrift kunngjort 13.02.2015

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet (til 2012) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.02.2015
- Industriutslippsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser og prøvetaking - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 06.02.2015
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.02.2015

Plantevernmidler
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
- Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 11.02.2015
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsfororodning publisert i EU-tidende 14.02.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.02.2015 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet ferdigstilte 11. februar 2015 behandlingen av det reviderte direktivet om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene. Rådet må gjøre lignende vedtak før direktivet kan publiseres, men de to EU-institusjonene har allerede uformelt inngått et kompromiss om innholdet. EU-domstolen opphevet i mai 2014 det opprinnelige direktivet fra 2011 som skulle gjøre det lettere å håndheve trafikkvedtekter over landegrensene. Dommen var knyttet til hjemmelsgrunnlaget for direktivet, som i beslutningsprosessen ble endret fra transportpolitikk til politisamarbeid. Det nye direktivet er hjemlet i EU-traktatens artikkel 91 om transportpolitikk og er merket EØS-relevant.

- Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet - EØS-notat offentliggjort 10.02.2015
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 20.01.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.02.2015
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 09.02.2015