Europalov - uke 8/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 82013 - Europalov - uke 8/2013

UKE 8/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.2.-24.2.2013


OPPDATERING AV LENKER
Ved sammenslåingen sist høst av nettsidene til Europaportalen og Norges EU-delegasjon ble nettadressene (URLer) til Delegasjonens nyhetsartikler og rapporter endret. Europalov har i uken som gikk oppdatert sine lenker til disse med de nye adressene. Også Mattilsynet har nylig revidert sitt nettsted og utstyrt sidene med nye nettadresser. Europalov har her kun oppdatert sine lenker til Mattilsynets pågående høringer. Sist, men ikke minst, har norske oversettelser av EU-rettsaktene i EØS-EU-basen (Decentius) til Utenriksdepartementet endret URLer. Europalov har her startet arbeidet med å bringe sine lenker i tråd med de nye adressene.

• nye saker
- endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.2.2013.
EU-domstolen avsa 21. februar 2013 en dom som fortolker deler av EU trygdeforordning. Den opprinnelige forordningen (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, ble i 2004 erstattet av forordning (EF) 883/2004. Formålet med det nye og moderniserte regelverket, som trådte i kraft 1. mai 2010 i EU-landene, er å gjøre det enklere, lettere tilgjengelig, mer brukervennlig, effektivt og moderne. EØS-komiteen vedtok i 2011 å innlemme forordningen i EØS-avtalen. Norske forskrifter som gjennomfører den nye forordningen ble kunngjort sommeren 2012.

- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 21.2.2013
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.2.2013
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2013

ENERGI
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 21.2.2013. Omtale i Stortingsets EU/EØS-nytt.
- Økodesignkrav til varmtvannsberedere og lagringstanker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.2.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av utstyr for lokal romoppvarming - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.2.2013
- Energistatistikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Livsforsikringsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2013

FORBRUKERVERN
- Europeisk salgslov - Førsteutkast til Europaparlamentets komiteinnstilling offentliggjort 20.2.2013.
Europaparlamentet offentliggjorde 20. februar 2013 et førsteutkast til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag til en europeisk salgslov. Formålet med salgsloven er å lette handelen i det indre marked og samtidig gi forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse ved kjøp over landegrensene. Kommisjonen har gjennom en ti- årsperiode drøftet behovet for fellestiltak på området og i hvilken form et slikt initiativ bør komme. Ifølge Kommisjonens forslag bør salgsloven gjelde hele EØS-området.

- Leketøysdirektivet: sikkerhetskrav til leketøy - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.2.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Felles programmering på forskningsområdet - rapport 2011-2012 - Rapport lagt fram på rådsmøtet 19.2.2013
- Tilknytningsformer mellom EU og European Space Agency - Rådskonklusjoner vedtatt av EUs ministermøte 18.2.2013
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 20.2.2013

HELSE
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2013
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): unntak for innrapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2013

INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI
- Reviderte retningslinjer for statstøtte til utbygging av bredbånd - Retningslinjer vedtatt og offentliggjort av EFTAs overvåkingsorgan 20.2.2013

KATASTROFEBEREDSKAP
- Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Kompromiss inngått mellom Europaparlamentet og Rådet 21.2.2013. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Reviderte retningslinjer for statstøtte til utbygging av bredbånd - Retningslinjer vedtatt og offentliggjort av EFTAs overvåkingsorgan 20.2.2013
Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - Åpen høring igangsatt av Kommisjonen 20.2.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - EØS/EFTA-kommentar sent til EU-institusjonene 21.2.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Herzegovina - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.2.2013
Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Herzegovina - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.2.2013
Transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hertzegovina - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 18.2.2013
- Bekjempelse av visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt.
- Import av hovdyr fra USA - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013
- Import av fugler: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2013
Import av biltong og jerky og pasteuriserte kjøttprodukter fra Brasil: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.2.2013
- Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia - Utkast til kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.2.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av praparater av Lactobacillus plantarum som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av et preparat av P. acidipropionici som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til fjørfe - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Maksimumsinnhold av visse mikroorganismer i fullfôr - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av sinkklorid-hydroksid monohydrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013
- Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og prydfisker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2013
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, får, geiter, kaniner og hester - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2013
- Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avlskalkuner og andre fuglearter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.2.2013

Næringsmidler
- Kontrollplan for avsløring av uredelig praksis i salg av visse matvarer - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.2.2013. ESA-rekommandasjon vedtatt og offentliggjort av EFTAs overvåkingsorgan 21.2.2013.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har Europakommisjonen utarbeidet en kontrollplan for å fastslå utbredelsen av svindel med kjøttvarer. Planen er hjemlet i EUs kontrollforordning fra 2004 om offentlig kontroll for å sikre at fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd overholdes. Kommisjonen anbefaler blant annet at det tas 2250 DNA-prøver av kjøttprodukter i butikkene (10-150 per land) over én måned. EUs kontrollplan ble publisert i EU-tidende 21. februar 2013. Samme dag vedtok EFTAs overvåkingsorgan den tilsvarende plan for EØS/EFTA-landene. Mattilsynet vil som resten av EU-landene gjennomføre DNA-testing av produkter som selges som storfekjøtt, for å undersøke om det er hestekjøtt i dem.

- Krav ved import av visse næringsmidler fra Ghana, India og Nigeria - Norsk forskrifter kunngjort 22.2.2013
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.2.2013

MILJØ
- Ozonforordningen: stoffer som bryter ned ozonlaget - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 6.2.2013
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 6. februar 2013 sak om manglende gjennomføring i norsk rett av EUs ozonforordning og to tilknyttede forordninger. Ozonforordningen ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 26. november 2012. Forordningen erstatter tidligere EU-rettsakter om utfasing av ozon-nedbrytende stoffer i henhold til Montreal-protokollen, inkludert forordning (EF) nr. 3093/94 og forordning (EF) nr. 2037/2000, som begge er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen går imidlertid lenger enn Montreal-protokollen på flere viktige områder.

Minstekrav til miljøinspeksjoner - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.2.2013
Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - EØS-notat offentliggjort 22.2.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 19.2.2013
- Metallskrapforordningen - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser om diflubenzuron - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.2.2013
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 19.2.2013
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 22.2.2013

STATISTIKK
- Energistatistikk: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2013
- Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø: gjennomføringsbestemelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2013
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): unntak for innrapportering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Førsteutkast til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 19.2.2013.
Europaparlamentet offentliggjorde 19. februar 2013 et førsteutkast til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag til revisjon av forordningen om periodisk kjøretøykontroll (EU-kontrollen). Forslaget inngår i den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. I etterkant av et norsk høringsmøte sendte samferdselsministeren 29. oktober 2012 brev til det kypriotiske EU-formannskapet med uttrykk for at forslaget er for omfattende med hensyn til virkeområde og kontrollhyppighet og ikke står i forhold til den trafikksikkerhetsmessige gevinsten. EUs transportministre (Rådet) vedtok 20. desember 2012 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag. Forslaget om å øke kontrollhyppigheten fra minimum to til ett år, støttes ikke av Rådet. Det gjør heller ikke forsaget om å inkludere scootere, motorsykler og lete tilhengere. Når det gjelder traktorhastighet over 40 km/t, mener transportministrene kontrollkravet bør avhenge av traktorbruken. Flere av Rådets synspunkter sammenfaller med en felles EØS/EFTA-landenes kommentar avgitt i forkant av rådsmøtet.

- Tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Førsteutkast av 12.2.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 19.2.2013
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Førsteutkast av 7.2.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 19.2.2013
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.2.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013
- Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013
- Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kroppsskannere - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013
- Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje - Norsk forskrift kunngjort 19.2.2013

VARER
- Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013.
Forordningen er en av tre rettsakter som utgjør den såkalte varepakken. EUs varepakke ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. EØS-komitebeslutningen krever norsk lovendring og derfor Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. Regjeringen meddelte 18. februar 2013 at de konstitusjonelle prosedyrene var gjennomført. EØS-komitebeslutningen trer dermed i kraft 1. april 2013.

- Prosedyrer for gjensidig godkjenning av varer (del av EUs varepakke) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Felles rammer for markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Kategorier av vinprodukter, økologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010 - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013
- Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning ratifisert av Norge 18.2.2013. Beslutningen trer i kraft 1.4.2013