Europalov - uke 8/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 8/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 20.2.-26.2.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Europalovs overvåking av relevante nettsider er utvidet til å omfatte "EU Legislation in Progress" - statusrapporter om forslag under behandling i Europaparlamentet og Rådet - utarbeidet av Europaparlamentets utredningsavdeling. Denne og forrige uke ble elleve slike EØS-relevante statusrapporter publisert, knyttet til følgende saker:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.2.2017.
Europaparlamentet støtter Kommisjonens forslag om gjeninnføring av skalaen A til G for energimerking av produkter, men ønsker samtidig en fininndeling av A, ettersom de fleste produkter nå oppfyller A-kriteriene. Plenumsforsamlingen har sendt forslaget til fornyet komitebehandling, hvilket også kan gjøre det mulig å fremforhandle et kompromiss med Rådet før førstegangsbehandlingen avsluttes.

- Styringssystem for energiunionen - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.2.2017
- Fornybar energidirektivet (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.2.2017
- Grensekryssende krafthandel: retningslinje (nettkode) for systemdrift - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2017
- Elektrisitetsforordningen - EØS-notat offentliggjort 22.2.2017
- Elmarkedsdirektivet - EØS-notat offentliggjort 22.2.2017
- Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.2.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Prospektforordningen for verdipapirer - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.2.2017.
Representanter for Rådet og Europa­parlamentet kom i desember 2016 til en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til nytt, revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Det eksisterende prospektdirektivet fra 2003 vil bli avløst av en forordning. Kommisjonen har samtidig utarbeidet utfyllende bestemmelser til dagens prospekdirektiv.

- Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.2.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

- Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2017

FORBRUKERVERN
- Salg av varer og tjenester over landegrensene: kontraktsforhold angående netthandel og andre former for fjernsalg - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2017
- Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 20.2.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.2.2017

FORSKNING OG UTDANNING
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI): endringsbestemmelser - Forslag til rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 22.2.2017
- Nøkkelkompetanser for livslang læring - EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.2.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS-notat offentliggjort 21.2.2017
- Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.2.2017

KATASTROFEBEREDSKAP
- EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020 - Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 17.2.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importbestemmelser for matvarer fra tredjeland knyttet til mikrobiologisk forurensning - Norske forskrifter kunngjort 22.2.2017
- Listeføring av dyr og produkter som skal underkastes kontroll ved grensekontrollstasjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.2.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.2.2017

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for E 1205 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.2.2017

MILJØ
- EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 22.2.2017.
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfallsbehandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for intensiv oppdrett av fjørfe og gris - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.2.2017
- Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030 - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 23.2.2017
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.2.2017

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 21.2.2017. EØS-notat offentliggjort 24.2.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2018, 2019 og 2020 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 23.2.2017

STATISTIKK
- Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.2.2017
- Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.2.2017
- Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - EØS-notat offentliggjort 23.2.2017
- Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018 - EØS-notat offentliggjort 23.2.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Europeisk e-tjenestekort - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 22.2.2017.
EU-kommissærene Jyrki Katainen og Elzbieta Bienkowska la 10. januar fram en forslagspakke for stimulering av tjenestesektoren i Europa. Et e-tjenestekort skal lette tjenesteyting over landegrensene. Andre forslag gjelder behovsprøving av regulerte yrker og forhåndsnotifisering av nasjonale lover om tjenester. Kommisjonen har også utarbeidet en veiledning for land som vurderer reformer av tjenestesektoren. Tjenestepakken skal nå behandles av Europaparlamentet og Rådet.

TRANSPORT
- Førerkortdirektivet - Norsk forskrift kunngjort 21.2.2017
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016 - EØS-notat offentliggjort 22.2.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.2.2017
- Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.2.2017
- Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.2.2017
- Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.2.2017