Europalov - uke 9/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 92011 - Europalov - uke 9/2011

UKE 9/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.2-6.3.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Dialog mellom arbeidslivets parter i Europa - Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.3.2011
° Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2011
° Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2011

ETABLERINGSRETTOG TJENESTER
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Rådets 2. gangsbehandling 28.2.2011 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak).
Rådet godkjente 28. februar 2011 et kompromiss om pasientrettighetsdirektivet fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen. Kompromisset ble i januar bekreftet av Parlamentet. Direktivet kan derfor publiseres i EU-tidende straks det er signert av presidentene for de to EU-institusjonene. Pasientrettighetsdirektivet skal være gjennomført 30 måneder etter at det er publisert og vil gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet.

FORBRUKERVERN
Forbrukersamarbeidsforordningen: endringsbestemmelser om gjensidig bistand over landegrensene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.3.2011
Datavern i samarbeidssystemet for forbrukervern over landegrensene - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 2.3.2011

HELSE
° Det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011
° Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Rådets 2. gangsbehandling 28.2.2011 (kompromiss med Europaparlamentet, endelig vedtak)
Se omtale under Etableringsrett og tjenester.

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Det supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011

MATTRYGGHET
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til laksefisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.3.2011
Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2011

MILJØ
° Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst- og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011.
Kvotehandelsdirektivet innførte en mekanisme for finansiering av kommersielle demonstrasjonsprojekter for både karbonfangst- og -lagring (CCS) og innovative teknologier for fornybar energi. I et kommisjonsvedtak som ble publisert i EU-tidende 6. november 2010 fastsettes regler og kriterier for utvelgelse og gjennomføring av slike projekter, inkludert støtteordninger, basert på grunnleggende prinsippene for inntjening av kvoter og for forvaltning av inntekter. Et EØS-notat fra Miljøverndepartementet om kommisjonsvedtaket ble offentliggjort 3. mars 2011.

° Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): nedlastning- og konverteringstjenester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011
° Infrastruktur for geografisk informasjon (Inspire): gjennomføringsbestemmelser for samvirkningsevnen til geodatasett og -tjenester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011
° Kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.3.2011
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.3.2011
Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.3.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 5.3.2011
° Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 4.3.2011

STATISTIKK
Statistiske undersøkelser av melk og meieriprodukter: endringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 4.3.2011
Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende1.3.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
Forenklede prosedyrer for registrering av biler kjøpt i utlandet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.3.2011
Standardformat for konformitetserklæring for jernbanekjøretøy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.3.2011
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.3.2011
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011
° Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011
° Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet (endringsbestemmelser) - Norsk forskrift kunngjort 4.3.2011