Europalov - uke 9/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 92014 - Europalov - uke 9/2014

UKE 9/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.02.-02.03.2014


GENERELT
Europalovs veiledning om beslutningsprosessen for EU-rettsakter er oppdatert når det gjelder beslutningsprosedyrene for rettsakter som vedtas av Kommisjonen. Disse prosedyrene ble endret med Lisboa-traktaten, som skiller mellom to typer kommisjonsrettsakter: gjennomføringsrettsakter og delegerte rettsakter. Fortsatt vedtas imidlertid mange kommisjonsdirektiver-, -forordninger og -beslutninger eller gamle "komitologi"-prosedyrer i påvente av at basisrettsaktene endres. Også ordlyden brukt i Europalovs faktaark, inkludert tidslinjen, og i oversikter over hvor rettsakter befinner seg i beslutningsprosessene er oppdatert i samsvar med de nye prosedyrene for kommisjonsrettsakter.

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.02.2014
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Forotolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.02.2014

ENERGI
- Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030 - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.02.2014.
Et svensk departementsnotat om Kommisjonens forslag til rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram til 2030 ble offentliggjort 25. februar 2014. Blant tiltakene Kommisjonen foreslår er en utslippsreduksjon av drivhusgasser med 40 prosent i forhold til 1990-nivået, et EU-bindende mål for fornybar energi på minst 27 prosent, nye mål for energieffektivitet, en ny forvaltningsmodell og nye indikatorer for å sikre et konkurransedyktig og forsyningssikkert energisystem. Norges EU-delegasjon omtalte Kommisjonens meddelelse i en rapport 27. januar 2014.

EU-høring om nettverkskoder for grensekryssende handel med elektrisitet og gass i 2015 og videre - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 28.02.2014
- Energipriser og -kostnader i Europa - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.02.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsformidlingsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets foreløpige plenumsbehandling 26.02.2014
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2014

FORBRUKERVERN
- Ansvarlig lånegivning og lånetaking med sikkerhet i fast eiendom - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.02.2014.
EU-tidende publiserte 28. februar 2014 et direktiv som skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene har to år på seg til å gjennomføre direktivet i nasjonal rett.

- Europeisk kjøpslov - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014.
Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 26. februar 2014 sitt syn på Kommisjonens forslag til en europeisk kjøpslov. Formålet med kjøpsloven er å lette handelen i det indre marked og samtidig gi forbrukerne tilstrekkelig beskyttelse ved kjøp over landegrensene. Kommisjonen har gjennom en ti-årsperiode drøftet behovet for fellestiltak på området og i hvilken form et slikt initiativ bør komme. Ifølge Kommisjonens forslag bør kjøpsloven gjelde hele EØS-området.

- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium - Konstitusjonelle prosedyrer gjennomført i Island; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.04.2014
- Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for nikkel - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 18.02.2014
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.02.2014

FORSKNING OG UTDANNING
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Propoisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 28.02.2014.
Regjeringen fremmet 28. februar 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til norsk deltakelse i finansiering og gjennomføring av de to europeiske programmene Galileo og EGNOS. Galileo er et globalt satellittnavigasjonssystem under sivil kontroll. EGNOS er et støttesystem for GPS, men vil på sikt også bli et støttesystem for Galileo. Den totale kostnaden ved Norges deltakelse i Galileo og EGNOS for perioden 2014–2020 er anslått til 1,55 mrd. kroner. Utkast til EØS-komitebeslutning om Galileo og EGNOS er for tiden til vurdering i EU.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Proposisjon til Stortinget fremmet av Utenriksdepartementet 28.02.2014.
Regjeringen fremmet 28. februar 2014 en proposisjon til Stortinget om samtykke til norsk deltakelse i EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+. Norges kontingent for 2014 er budsjettert med 220 millioner kroner, mens totalbeløpet for perioden 2014–2020 anslås å være 3,3 milliarder kroner. Søknadsfrist for de første stipendene i Erasmus+ er 17. mars 2014. Utkast til EØS-komitebeslutning om EFTA/EØS-programdeltakelse er for tiden til vurdering i EU.

HELSE
- EU-programmet for helse og vekst 2014-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet godkjente 26. februar 2014 innholdet av EU-programmet for helse og vekst 2014-2020. Programbudsjettet er fastsatt til 449.4 millioner euro for hele perioden. Det er ventet at Rådet om kort tid gjør tilsvarende vedtak slik at programmet kan tre i kraft. Norge har gjennom EØS-avtalen deltatt i tidligere faser av programmet og tar sikte på formell tilknytning til det nye programmet før sommeren 2014.

- Tobakksdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014 (kompromiss med Rådet). Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014.
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 26. februar 2014 et kompromiss inngått med Rådet om Kommisjonens forslag til revisjon av EUs tobakksdirektiv. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte en omtale av EU-vedtakets konsekvenser for salg av snus.

Pasientrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 17.02.2014

IMMATERIELLE RETTIGHETER
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.02.2014
- Varemerkedirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.02.2014

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- R&TTU-direktivet om radio- og terminalutstyr (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 27.02.2014.
Samferdselsdepartementets EØS-notat om revisjonen av EU-direktivet om radio- og terminalutstyr ble offentliggjort 27. februar 2014. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 19. desember 2013 fram til et foreløpig kompromiss om direktivforslaget. Partene er blant annet enige om at man i fremtiden skal kunne benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner som bringes i omsetning. Europaparlamentet og Rådet må formelt godkjenne kompromisset i sine organer før det kan publiseres i EU-tidende.

- Offentlige nettsteders tilgjengelighet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014.
Europaparlamentets ferdigstilte 26. februar 2014 sin 1. gangsbehandling av Kommisjonens forslag til direktiv om økt tilgjengelighet av offentlige institusjoners nettjenester. Formålet med direktivet er å sikre at 12 ulike typer nettjenester oppfyller standardisert krav om tilgjengelighet innen 2016. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Det er nå opp til Rådet å innta sin holdning til forslaget.

Radioutstyr til bruk på skip som ikke omfattes av Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs - EØS-notat offentliggjort 27.02.2014
- Retningslinjer for transeuropeiske telenettverk - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014 (kompromiss med Rådet)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Visumfrihet for statsborgere fra 16 øyer i Stillehavet og Karribien - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014
- Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Kroatia og Kypros - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014
Visumfrihet for Moldova - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 27.02.2014

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om forlengelse konkurranserettsreglene om maritime linjekonsortier - Høring igangsatt av Kommisjonen 27.02.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Krav til håndtering av viltlevende storvilt og inspeksjon av dødt vilt - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.01.2014

Næringsmidler
- Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader - EØS-notat offentliggjort 01.03.2014
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) 19.02.2014
Bruk av karamellfarger (E150a-d) i øl og maltbaserte drikkevarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.02.2014
Tilsetningsstoffer i mat: bruk av advantam som søtstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.02.2014
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse:endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 26.02.2014
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.02.2014
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.02.2014

MILJØ
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.02.2014.
Europakommisjonen la 25. februar 2014 fram en rapport om gjennomføringen av karbonlagringsdirektivet. EØS-komiteen vedtok i juni 2012 å innlemme EUs karbonlagringsdirektiv i EØS-avtalen. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) sendte 25. september 2013 et åpningsbrev til Norge om mangelfull norsk gjennomføring av direktivet. Stortingets EU/EØS-nytt publiserte 3. oktober 2013 en omtale av saken.

- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.02.2014 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet bekreftet 25. november 2014 et kompromiss med Rådet om nye EU-regler som fastsetter det maksimale gjennomsnittlige CO2-utslippet fra nye personbiler biler til 95g/km i 2020. Etter tilsvarende formell godkjenning i Rådet vil det nye regelverket bli publisert i EU-tidende.

- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bildebehandlingsutstyr - EØS-notat offentliggjort 26.02.2014
- Grunnvannsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.02.2014
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Norsk forskrift kunngjort 25.02.2014
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data - Kommisjonsdelegert forordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 17.02.2014
- Auksjoneringsforordningen: endringsbestemmelser om kvotemengder i 2013-2020 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.02.2014
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om krav til markedsadgang for biocidholdige produkter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 25.02.2014
- Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.02.2014
- Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.02.2014
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 26.02.2014
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Grunngitt uttalelse om manglende norsk gjennomføring sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 26.02.2014
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser - Grunngitt uttalelse om manglende norsk gjennomføring sendt til Norge av EFTAs overvåkingsorgan 26.02.2014
- Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2014
- Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2014

NÆRINGSPOLITIKK
- EU-strategi for europeisk industriell renessanse - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 26.02.2014. Svensk departementsnotat offentliggjort 26.02.2014.
Sveriges Riksdag offentiggjorde 26. februar 2014 et notat fra Näringsdepartementet om Kommisjonens meddelelse fra januar 2014 om fremme av europeisk industri gjennom en rekke tiltak på EU-nivå innen sektorer som energi, transport, IKT, finansielle tjenester, innovasjon og utdanning. Forenkling av EU-regelverket, lettere adgang til tredjelandsmarkeder gjennom harmonisering av internasjonale standarder, åpne offentlige innkjøp, patentbeskyttelse og økonomisk diplomati er andre viktige emner. Samme dag ble meddelelsen omtalt i Stortingets EU/EØS-nytt. Sammen med meddelelsen la Kommisjonen fram en meddelelse om en EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter.

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.02.2014

TJENESTER
- Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 27.02.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Europaparlamentets- og rådsforordning publisert i EU-tidende 28.02.2014.
Forordningen med nye bestemmelsene om fartsskrivere for busser og lastebilder over 3.5 tonn ble publisert i EU-tidende 28. februar 2014. Det nye regelverket medfører blant annet at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien.

- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014.
Europaparlamentet ferdigstilte 26. februar 2014 sin 1. gangsbehandling av den såkalte fjerde jernbanepakke, inkluderte Kommisjonens direktivforslag om full liberalisering av markedet for persontrafikk med jernbane (dette faktaarket). Det er nå opp til Rådet å vedta sin posisjon til pakkens seks lovforslag.

- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 19.02.2014
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (medlemslandenes representanter) og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.01.2014
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 01.03.2014
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 01.03.2014
- Teknisk krav og administrative prosedyrer knyttet til spesialiserte luftfartsoperasjoner - EØS-notat offentliggjort 01.03.2014
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 26.02.2014
- Utstyr for screening av personer på flyplasser - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 26.02.2014

VARER
Utforming av byggevarers ytelseserklæring - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 21.02.2014
Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.02.2014
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.02.2014
Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru - EØS-notat offentliggjort 25.02.2014