Europalov - uke 9/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 9/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.02.-01.03.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015
- Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om refusjonsprosedyrer - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Trygdebestemmelser: overgangsperiode - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015

ENERGI
EUs energiunion - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen og høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 25.02.2015. Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 27.02.2015.
Europakommisjonen la 25. februar fram sitt syn på hvordan den ser for seg utviklingen av EUs energipolitikk. Målet er utvikle en felles politikk på området som kan sikre energi­forsyningen i framtiden, men samtidig sørge for en vesentlig reduksjon av utslippene. OED har igangsatt en høring om energiunionen. Kommisjonen la samme dag fram to tilhørende meldinger om henholdsvis samtrafikk i EUs elnett og EUs holdning foran klimatoppmøtet i Paris til høsten.

Strategi for EUs elnett - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.02.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015
- Betalingsdirektivet: bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om 7. rammeprogram for forskning og innovasjon - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.02.2015
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Sporing av pyrotekniske produkter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Utforming av byggevarers ytelseserklæring - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

HELSE
- Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015
- Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 27.02.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om parabener - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.02.2015
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 26.02.2015

INDRE MARKED OG EØS
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.02.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - EØS-komitebeslutning 25.02.2015.
EØS-komiteen vedtok 25. februar å innlemme EUs hittverksdirektiv I EØS-avtalen. Direktivet gjelder digital tilgjengeliggjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavsmannen ikke er kjent. EØS-komitebeslutningen krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein på grunn av lovendringer før den kan tre i kraft. Kulturdepartementet igangsatte 1. juli 2014 en høring om endringer i åndsverkloven, inkludert gjennomføring i norsk rett av EU-direktivet.

- Følgerettsdirektivet: avgift på omsetning av billedkunst - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Import av visse produkter av animalsk opphav: oppheving av lister over godkjente foretak i tredjeland - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer) - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - Høring igangsatt av Mattilsynet 23.02.2015
- Godkjenning av laboratorier i Sør-Korea som foretar kontroll av rabiesvaksiner - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert I EU-tidende 24.02.2015
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 24.02.2015
- Godkjenning av Estland som offisielt fri for enzooisk bovin leukose - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om donorer av hestefamilien - EØS-komitebeslutning 25.02.2015. Norsk forskrift kunngjort 27.02.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater av P. acidilactici, L. paracasei og L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Godkjenning av L-methionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Fôrtilsetningsstoffet natriumbenzoat til smågriser: endring av navn på produsent - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til avlshøner - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr: endringsbestemmelser for dioksiner og PCBer - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Godkjenning av L-valin produsert med C. glutamicum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger bestemt til bruk som fôrplanter: tidsbegrenset forsøk - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for forurensning av kadmium i matvarer - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Overvåking av spor av bromerte flammehemmere i matvarer - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017 - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2019 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.02.2015
- Glutenforordningen: Informasjon til forbrukerne om fravær eller redusert tilstedeværelse av gluten i mat - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Prøvetakings- og analysemetoder for kontroll av nivåer av dioksiner og PCB - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triklabendazol - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klosantel - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorsulon - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

MILJØ
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.02.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.02.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 25.02.2015
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 11.02.2015
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 20.02.2015
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015
- Luftkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og rapportering - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser om metylbromid - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.02.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Forsøksmetoder knyttet til kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.02.2015

Plantevernmidler
- Fornying av godkjenningen av Isaria fumosorosea strain Apopka 97 som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2015
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet triclopyr i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2015
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-yl isobutyrate i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Traktorforordningen - EØS-komitebeslutning 25.02.2015.
EUs nye traktorforordning ble 25. februar vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen etablerer en typegodkjenningsordning for alle traktortyper og vil blant annet vil gjøre det enklere å anskaffe traktor med hastighet over 40 km/t. Formålet med rettsakten har vært å forenkle godkjenning av traktorer, øke sikkerheten, redusere administrative kostnader og å unngå unødvendige nasjonale bestemmelser. Forordningen skal brukes fra 1. januar 2016. Det vil trolig bli laget en ny, egen forskrift for traktor som gjennomfører den nye forordningen og utfyllende bestemmelser i norsk rett.
- EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport - EØS-notat offentliggjort 27.02.2015
- Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.02.2015
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.02.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - EØS-komitebeslutning 25.02.2015
- Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - Norsk forskrift kunngjort 27.02.2015
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2015
- Forsikringskrav for luftfartsselskaper og luftfartøyoperatører - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.02.2015