Europalov - uke 9/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 9/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.2.-5.3.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.2.2017.
Nye regler for avlønning av utsendte arbeidstakere og nye bestemmelser om vikaransatte og for utestasjoneringer av lengre varighet. Det er hovedinnholdet i Kommisjonens forslag til revisjon av utsendingsdirektivet som ble lagt fram i mars 2016. De foreslått endringene behandles nå av Europaparlamentet og Rådet.

- Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.11.2016

ENERGI
- Tredje energimarkedspakke - Utkast til EØS-komitebeslutning sendt av Kommisjonen til Rådet for klarering 3.3.2017.
Snart åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. Utkastet til EØS-komitebeslutning ble i dag sendt til Rådet for klarering ettersom det inneholder en rekke tilpasninger og unntak. Energipakken inneholder tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER anbefaler partene å benytte "ESA-modellen" som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
Rådet mottok samtidig utkast til EØS-komitebeslutning for et knippe av rettsakter fra 2011-2014 knyttet til CO2-utslippskrav til varebiler. Også her foreslås det at ESA gis fullmakt til å utøve sanksjonsmyndighet som i rettsaktene er tillagt en EU-institusjon, i dette tilfellet Kommisjonen.

- EU-tiltakspakke for ren energi - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 1.3.2017.
Olje- og energidepartementet ønsker kommentarer til Europakommisjonens ren energipakke. Den såkalte "vinterpakken" inkluderer blant annet endringer av regelverket for fornybar energi, energieffektivisering og kraftmarkedet, en revisjon av markedsregelverket, samt en ny elektrisitetsrisikoforordning. Kommisjonen foreslår også et nytt styringssystem for energiunionen.

- EUs energiunion - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2017
- Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017
- EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 28.2.2017
- Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
- Bygningsenergidirektivet: endringsbestemmelser - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.3.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 2.3.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

- En europeisk kapitalmarkedsunion - Rapport om nasjonale hindringer for kapitalstrømmer lagt fram av Kommisjonen 27.2.2017
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om beregning av avsetninger og egenkapitalgrunnlag - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2017
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 23.2.2017. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 1.3.2017
- Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Høring om gjennomføring av direktivets lovvalgsregler igangsatt av Finansdepartementet 27.2.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om angivelse av økonomisk nedtur - Utkast til delegert kommisjonsforordning lagt ut på høring av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 1.3.2017
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av beheftede og ubeheftede aktiva - Rapport med utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt og sendt til Kommisjonen av Den europeiske banktilsynsmyndighet (EBA) 3.3.2017
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer - Rapport og utkast til delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) og sendt til Kommisjonen 28.2.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.3.2017
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.3.2017

FORBRUKERVERN
- On-line innholdstjenester: kontraktsforhold - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.3.2017
- Forbrukerdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.11.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2017.
En EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan brukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff, trer i kraft i EØS-området 1. august. Det er klart etter at Norge og Island har ratifisert vedtaket om innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen fra desember i fjor.

- Byggevareforordningen: markedsføring av byggevarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.12.2016

INDRE MARKED OG EØS
Hvitbok om EU-27s fremtid - Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 1.3.2017.
Kommisjonspresident Jean-Claude Junker la 1. mars fram en hvitbok om EUs fremtid uten Storbritannia. I forkant av EU-toppmøtet i Roma 25. mars, beskrives utfordringer og muligheter, samt fem scenarier for utviklingen av EU fram til 2025. Hvitboken vil bli fulgt opp av en serie debatter i forbindelse med EUs 60-årsjubileum. Aktuelle temaer er Europas sosial dimensjon, eurosamarbeidet, globaliseringen, Europas forsvar og EUs finanser.

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- e-databeskyttelsesforordningen - Høring igangsatt av Samferdselsdepartementet 2.3.2017.
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

- Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.3.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

- Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen - Rådets 1. gangsbehandling 27.2.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)
- Den europeiske grense- og kystvakt - Rapport om iverksetting lagt fram av Kommisjonen 2.3.2017
- Visumlettelse for Georgia - Rådets 1. gangsbehandling 27.2.2017 (enighet med EP; endelig vedtak)

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Latvia og Litauen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 28.2.2017
- Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017
- Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
- Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
- Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 2.3.2017
Fôrmiddelkatalogen: endringer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 2.3.2017
- Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder - EØS-notat offentliggjort 1.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 1.3.2017

Næringsmidler
- Ernærings- og helsepåstander på matvarer - Åpen konsultasjon om evaluering av forordningen igangsatt av Kommisjonen 2.3.2017
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosforsyre, fosfater, di-, tri- og polyfosfater i visse kjøttprodukter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 3.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for blåsyre i aprikoskjerner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.3.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for bruk av nitritter (E 249-250) i golonka peklowana - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 4.3.2017
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om steviolglykosid (E 960) som søtningsmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.2.2017
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2017

MILJØ
- CO2-utslippskrav til varebiler - Utkast til EØS-komitebeslutning sendt av Kommisjonen til Rådet for klarering 3.3.2017.
EU-tidende vedtok i 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km. Forordningen innebærer at Kommisjonen kan plegge fabrikanter i EØS/EFTA-statene avgifter ved utslippsoverkridelser. I utkastet til EØS-komitebeslutning gis denne myndigheten til EFTAs overvåkingsorgan.

- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 28.2.2017.
Europaparlamentet vedtok 15. februar en foreløpig posisjon til forslaget om videreføring av EUs kvote­handels­system (ETS) etter 2020. Rådet fulgte 28. februar opp med sin foreløpige holdning. Uformelle forhandlinger mellom de to institusjonene kan dermed starte med sikte på et kompromiss. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert i kvotesystemet.

- Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 1.3.2017
- CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor - EØS-notat offentliggjort 1.3.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Dansk departementsnotat offentliggjort 3.3.2017
- Gjennomføring av EUs lovgivning om avfall 2010-2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.2.2017
- ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.2.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 27.2.2017. Svensk departementsnotat offentliggjort 2.3.2017

Plantevernmidler
- Vilkår for godkjenning av acrinathrin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017
- Fornyet godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron som erstatningskandidat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2017
- Avslag på godkjenning av cyclaniliprol som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017
- Avslag på godkjenning av Pseudozyma flocculosa stamme ATCC 64874 som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.3.2017
- Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet buprofezin i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017
- Vilkår for godkjenning av oksyfluorfen som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.3.2017

STATISTIKK
- Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017
- Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017
- Statistikk om plantevernmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 3.3.2017

TRANSPORT
- Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.2.2017.
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.
- Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017

- Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017
- Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018) - Gjennomføringsrapport for 2013-2014 lagt fram av Kommisjonen 28.02.2017
- Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2017
- Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017
- Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 3.3.2017
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 24.2.2017
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører - EØS-notat offentliggjort 24.2.2017
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.3.2017