Nye EU-vedtak

Faktaark Dato EU-vedtak
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer 32008R0466
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer 32008R0465
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata) 32008D0393
Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist 32008L0046
Overholdelse av lovgivningen for dyrefôr og næringsmidler samt dyrehelse- og dyrevelferdsbestemmelsene 32008R0301
Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser 32008R0308
Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser 32008R0303
Materialer og artikler av gjenvunnet plast som kommer i kontakt med mat: ajourføring 2008 32008R0282
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk 32008R0181
EUs referanselaboratorium for andre hestesykdommer enn afrikansk hestepest 32008R0180
IPPC-direktivet: integrert forebygging og bekjempelse av forurensing 32008L0001
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer 32007R1519
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater 32007D0843
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler 32007R1441
Merking og transport av animalske biprodukter 32007R1432
Avfallseksportforordningen 32007R1418
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper 32007D0742
Overgangsperioden for virksomheter som importerer fiskeolje til humant konsum 32007R1246
Gjennomføringsbestemmelser for visse animalske produkter for konsum og offentlig kontoll av kjøttinspeksjon 32007R1244
Særlige hygienebestemmelser for animalske næringsmidler 32007R1243
Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer 32007R0506
Overgangsordninger vedrørende visse meieriprodukter fremstilt i Bulgaria 32007D0264
Import av animalske produkter: endringsbestemmelser om overgangsordning 32007R0479
Overgangsordninger for eksport av produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria 32007D0213
Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker 32007L0018
Overgangsordninger for eksport av visse produkter fra sektorene kjøtt og melk fra Bulgaria 32007D0031
Overgangsordninger vedrørende omsetning av visse animalske produkter fremstilt i Bulgaria og Romania 32007D0030
Overgangsordninger vedrørende visse animalske produkter innført til Bulgaria og Romania 32007D0029
Overgangsordninger for Romania vedrørende leveranser av rå melk til produksjonsbedrifter og bearbeiding av rå melk 32007D0027
Virksomhetslistene for melkeprodusenter i Bulgaria 32007D0026
Overgangsordninger for Romania for virksomheter i sektorene kjøtt, melk og meieriprodukter og fisk 32007D0023
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier 32006L0087
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei 32006L0137
Gebyrer til EUs referanselaboratorium for genetisk modifiserte organismer 32006R1981
Hygienepakken: oppheving av visse gjennomføringsrettsakter 32006D0765
Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler 32006D0677
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer og ti års godkjenning for et koksidiostatikum 32006R1443
Kapitaldirektivet (2. selskapsdirektiv) om kapitalforhold i selskaper av ASA-typen: endringsbestemmelser 32006L0068
Tilsettingsstoffer i næringsmidler 32006L0052
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler 32006R0507
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk 32005R1775
Prøvetaking og påvisning av genmodifiserte organismer og materiale framstilt av slike 32004H0787
Tilsyn med foretakssammenslutninger 32004R0802
Nye og eksisterende genmodifiserte matvarer og fôrstoffer 32004R0641
Etablering av et system for unike koder for genmodifiserte organismer 32004R0065
Sporbarhet og merking av genmodifiserte organismer (GMO), næringmidler og fôrvarer 32003R1830
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer 32003R1829
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer 32003L0035
Informasjon til forbruker om nye næringsmidler (ny mat) 32001R1852
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA C(2017) 1881
Krav til energimerking av tørketromler for husholdninger 32023R2534
Systemer og komponenter for lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester: endringsbestemmelser 32023R1771
Fornybardirektivet 2018: utfyllende bestemmelser om produksjon av fornybart drivstoff for transport i flytende form og i gassform av ikke-biologisk opprinnelse 32023R1184
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser 32023R0989
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endringsbestemmelser om Bureau Veritas Marine & Offshore SAS