Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak med EØS- eller Schengen-relevans
Faktaark Dato EU-vedtak
Energieffektivitetskrav til kjøleskap og -frysere
03.09.1996
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996)
25.07.1996
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1996)
02.07.1996
Identitetskort for inspektører som utfører havnestatskontroll
25.06.1996
Supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler
23.07.1996
Referanseorganet for vurdering av renrasede avlsdyr av storfe: Interbull
23.07.1996
Adgang til gods- eller persontransport på innlands vannveier
08.07.1996
Rammeavtale om foreldrepermisjon
03.06.1996
Forbud mot bruk av stoffer med hormonell virkning innen husdyrhold
29.04.1996
Kontroll av restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter
29.04.1996
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1996)
27.03.1996
Statistiske undersøkelser av melk og melkeprodukter
19.03.1996
Databasedirektivet: rettslig vern av databaser
11.03.1996
Omsetning av frø og formeringsmateriale: endringsbestemmelser (1996)
19.03.1996
Merking og omsetning av næringsmidler til bruk i kalorifattige dietter med sikte på vekttap
26.02.1996
Registrering i Fellesskapet av import og leveranser av råolje
20.02.1995
Statistikk over inntektsstruktur og inntektsfordeling
27.11.1995
Personverndirektivet 1995
24.10.1995
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods (1995)
06.10.1995
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett: ajourføring av liste
26.09.1995
Heisedirektivet
29.05.1995
Energimerking av tørketromler
23.05.1995
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1995)
07.07.1995
Standardformat for visum
29.05.1995
Energimerking av husholdningsvaskemaskiner
23.05.1995
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om rughybrider (1995)
20.03.1995
Rapportering av antatte uventede, uønskede virkninger av legemidler
10.03.1995
Gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
10.02.1995
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser (1993)
20.01.1995
Emballasjedirektivet 1994
20.12.1994
Utslipp av flyktige organiske forbindelser (VOC) fra lagring og distribusjon av bensin
20.12.1994
Farlig godsdirektivet: veitransport av farlig gods (1994)
21.11.1994
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
18.07.1994
Vern av unge personer på arbeidsplassen
22.06.1994
Oljedirektivet: vilkår for tildeling og bruk av tillatelser til å drive leting etter og utvinning av hydrokarboner
30.05.1994
Fritidsbåtdirektivet 1994
16.06.1994
Innskuddsgarantidirektivet 1994
30.05.1994
Utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
23.03.1994
Merking av materialer brukt i fottøy
23.03.1994
Gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av kjøleskap og frysere
21.01.1992
Aerosoldirektivet om spraybokser: endringsbebstemmelser (1994)
06.01.1994
Avlivningsdirektivet 1993 om dyrevelferd ved slakting
22.12.1993
Helse og sikkerhet på arbeidsplassen: bestemmelser om arbeid på fiskebåter
23.11.1993
Satellitt- og kabeldirektivet: om opphavsrett og nærstående rettigheter
27.09.1993
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1993)
09.09.1993
Rådsdirektiv 93/68/EØF av 22. juli 1993 om endring av visse direktiver for maskiner, måleinstrumenter, elektrisk utstyr m.m.
22.07.1993
Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMA)
22.07.1993
Markedsføring av høyteknologiske bioteknologiske legemidler
14.06.1993
Medisinsk utstyrsdirektivet 1993
14.06.1993
Produksjon av nektar uten tilsetning av sukker eller honning
17.06.1993
Markedsføring av og kontroll med eksplosive varer til sivil bruk
05.04.1993
Urimelige avtalevilkårsdirektivet
05.04.1993
Frigjøring av N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende substanser fra flaskesmokker og narresmokker av elastomer og gummi
15.03.1993
Emballasjedirektivet 1982: endringsbestemmelser
15.03.1993
Krav til dyrehelse og folkehelse ved handel med og innførsel av animalske produkter
17.12.1992
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1993)
28.01.1993
Fremgangsmåter i forbindelse med forurensende stoffer i næringsmidler
08.02.1993
Anerkjenning av status til visse medlemsstater eller regioner som offisielt fri for brucellose
21.12.1992
Avfall fra titandioksidindustrien
15.12.1992
minimumskrav for vern av arbeidstakere i utvinningsindustri i dagbrudd eller under jord
03.12.1992
Kontroll av transportmidler registrert eller tillatt satt i trafikk i en tredjestat
17.12.1992
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1992)
10.11.1992
Kombinert transportdirektivet
07.12.1992
Kabotasjeforordningen: tjenesteyting innen sjøtransport
07.12.1992
Tredje livsforsikringsdirektiv (1992)
10.11.1992
Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri
03.11.1992
Svangerskapsdirektivet
19.12.1992
Energimerkedirektivet 1992: merking av husholdningsapparaters energi- og ressursforbruk
22.09.1992
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv
13.07.1992
Innføring av tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe
14.07.1992
Byggeplassdirektivet om arbeidsmiljø på byggeplasser
24.06.1992
Minimumskrav til sikkerhets- og/eller helseskilting på arbeidsplassen
24.06.1992
Databaserte veterinærrutiner ved importkontroll
13.07.1992
Tredje skade- og livsforsikringsdirektiv om annen forsikring enn livsforsikring
18.06.1992
Anskaffelsesdirektivet
18.06.1992
Metoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, viner m.m.
20.07.1992
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler
18.06.1992
Kjeledirektivet: krav til virkningsgrad for nye varmtvannskjeler som drives med flytende eller gassformig brensel
21.05.1992
Sikkerhet av informasjonssystemer
31.03.1992
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer
31.03.1992
Omsetning av frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser (1992)
23.03.1992
Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon
25.02.1992
Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner
10.02.1992
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk
12.12.1991
Statistikk om industriproduksjon
19.12.1991
Gjensidig godkjenning av nasjonale skipsførersertifikat på innlands vannveier
16.12.1991
Harmonisering av tekniske krav og administrative fremgangsmåter i sivil luftfart
16.12.1991
Bilbeltedirektivet
16.12.1991
Adgang til å utføre transport på innlands vannveier i en medlemsstat der transportøren ikke er hjemmehørende
16.12.1991
Arbeidsgivers plikt til å informere arbeidstakeren om vilkårene i arbeidsavtalen
14.10.1991
Forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper
19.12.1991
Veterinærkontroll ved innførsel av dyr fra tredjeland
15.07.1991
Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt
29.07.1991
Dyrevern under transport
19.11.1991
Våpendirektivet 1991
18.06.1991
Førerkortdirektivet 1991
29.07.1991
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
29.07.1991
Prinsipper og retningslinjer for god tilvirkningspraksis for veterinærpreparater
23.07.1991
Arbeidsmiljøforhold for ansatte i bemanningsbransjen
25.06.1991
Ingredienskategorier til merking av fôrblandinger for kjæledyr
06.06.1991
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (1991)
29.05.1991
Transitt av naturgass gjennom overføringsnett
31.05.1991
Frekvensbånd for digital europeisk trådløs telekommunikasjon (DECT)
03.06.1991
Avløpsdirektivet (1991)
21.05.1991
Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer
14.05.1991
Vilkår for avl og avstamning ved markedsføring av renrasede dyr
25.03.1991
Krav til dyrehelse ved handel med sau og geit
28.01.1991
Tiltak ved en krise i markedet for godstransport på vei
21.12.1990
Transport med jernbane, på vei og innlands vannvei: endringsbestemmelser som følge av Tysklands gjenforening
04.12.1990
Adgang til å yte tjenester innen sjøtransport: endringsbestemmelser som følge av Tysklands gjenforening
04.12.1990
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1990)
07.11.1990
Elektrisitettransittdirektivet
29.10.1990
Statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet
09.10.1990
Veterinærkontroll og avlskontroll innen EU
26.06.1990
Avl og avstamning ved handel med dyr av hestefamilien
26.06.1990
Konkurranser med dyr av hestefamilien: handel og deltakelse
26.06.1990
Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved transport og innførsel av dyr av hestefamilien
26.06.1990
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av sæd fra griser
26.06.1990
Aktive implanterbare medisinske innretninger
20.06.1990
Åpenhet om gass- og elektrisitetspriser til industrien
29.06.1990
Pakkereisedirektivet 1990
13.06.1990
Minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeid med dataskjermutstyr
29.05.1090
Arbeidstakerers manuelle håndtering av tunge gjenstander
29.05.1990
Arbeid med dataskjermutstyr
29.05.1990
Veterinærkontrolldirektivet
11.12.1989
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv)
14.05.1990
Det europeiske miljøvernbyrå (EEA)
07.05.1990
Innesluttet bruk av genetisk modifiserte mikroorganismer
23.04.1990
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1990)
04.04.1990
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr
26.03.1990
PVU-direktivet 1989 om personlig verneutstyr
21.12.1989
Filialdirektivet (11. selskapsdirektiv)
21.12.1989
Bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen
30.11.1989
Arbeidstakerers bruk av personlig verneutstyr
30.11.1989
Prisdannelse for godstransport på vei mellom medlemsstater
21.12.1989
Støy fra sivile overlydsfly
04.12.1989
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1989)
27.11.1989
Bistand og samarbeid om anvendelse av veterinær- og avlsbestemmelsene
21.11.1989
Håndhevelsesdirektivet 1989 om klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp
21.12.1989
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av embryoer fra storfe
25.09.1989
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1989
Tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner
17.07.1989
Mønsterdybden på dekk for visse kategorier motorvogner og deres tilhengere
18.07.1989
Arbeidsmiljødirektivet: tiltak for økt sikkerhet og helse på arbeidsplassen
12.06.1989
Kontroll av frysepunktet for rå melk
20.06.1989
Renrasede avlsdyr av sau og geit
30.05.1989
BNP-direktivet: harmonisering av bruttonasjonalinntekt etter markedspriser
13.02.1989
Plikt til offentliggjøring av regnskapsdokumenter for bankfilialer etablert i andre medlemsstater enn hovedkontoret
13.02.1989
Byggevaredirektivet 1989
21.12.1989
Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler
21.12.1988
Varemerkedirektivet 1989
21.12.1988
Dypfryste næringsmidler beregnet på konsum
21.12.1988
Omsetning av frø fra fôrvekster: endringsbestemmelser (1989)
20.01.1989
Omsetning av grønnsakfrø: endringsbestemmelser om sortsgrupper av bladbete og rødbete
15.12.1988
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1989)
15.12.1988
Avlstekniske standarder for svin
19.12.1988
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1988)
13.09.1988
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dypfryst sæd fra storfe
14.06.1988
Kapitalbevegelsesdirektivet
24.06.1988
Omsetning av frø og formeringsmateriale: endringsbestemmelser (1988)
13.06.1988
Adgang til yrket som og godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for godstransportør på vannvei
09.11.1987
Prøvetakingsmetoder for kjemisk analyse ved kontroll av konserverte melkeprodukter
06.10.1987
Omsetning av frø fra fôrvekster, oljevekster og fibervekster: endringsbestemmelser (1987)
09.09.1987
Frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem (GSM-direktivet)
25.06.1987
Næringsmiddelimitasjonsdirektivet: farlige produkter som kan forveksles med matvarer
25.06.1987
Miljøforurensning fra asbest
19.03.1987
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning: endringsbestemmelser (1987)
10.02.1987
Omsetning av frø og formeringsmateriale: endringsbestemmelser (1987)
14.01.1987
Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon
22.12.2006
Rettslig vern av halvlederprodukters kretsmønstre
16.12.1986
Handelsagentdirektivet
18.12.1986
Illoyal priskonkurranse innen sjøtransport
22.12.1986
Adgang til å yte tjenester på sjøtransport mellom medlemsstater og mellom medlemsstater og tredjestater
22.12.1986
Sikring av fri adgang til oversjøisk fart
22.12.1986
Årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for banker og andre finansinstitusjoner
08.12.1986
Lik behandling av menn og kvinner i selvstendig næringsvirksomhet
11.12.1986
Prøvetakingsmetoder for kjemisk analyse av spiselige kaseiner og kaseinater
15.07.1986
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser (1986)
20.06.1986
Miljøbestemmelser om slam fra renseanlegg i landbruket
12.06.1986
Omsetning av frø og formeringsmateriale som følge av Spanias og Portugals EU-medlemskap
22.04.1986
Dørsalgdirektivet
20.12.1985
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler: liste over simulatorer til bruk ved kontroll av migrasjon
19.12.1985
Bruk av fartsskriver innen veitransport
20.12.1985
Analysemetoder for spiselige kaseiner og kaseinater
25.10.1985
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1985)
11.10.1985
Vilkår for adgang til skipsfart på Rhinen
17.10.1985
Produktansvarsdirektivet
25.07.1985
Europeiske økonomiske foretaksgrupper (EEIG)
25.07.1985
Avgiftsfri innførsel av brennstoff til nyttekjøretøyer: endringsbestemmelser (1985)
08.07.1985
Miljøvirkningsdirektivet 1985
27.06.1985
Omsetning av fôrvekster: endringsbestemmelser (1985)
14.12.1984
Direktivet om måleenheter: endringsbestemmelser (1985)
18.12.1984
Emballasjedirektivet 1984 om keramiske gjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler
15.10.1984
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1984b)
03.09.1984
Lydnivå og eksosanlegg på motorvogner: endringsbestemmelser (1984a)
03.07.1984
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv)
30.12.1983
Analysemetoder for kontroll av kosmetiske produkters sammensetning (1983)
27.09.1983
Konsernregnskapsdirektivet (7. selskapsdirektiv)
13.06.1983

Sider