Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1659 av 7. november 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 844/2012 som følge av de vitenskapelige kriteriene for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer fastsatt av forordning (EU) 2018/605

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1659 of 7 November 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 844/2012 in view of the scientific criteria for the determination of endocrine disrupting properties introduced by Regulation (EU) 2018/605

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 fastsat bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Ved Kommissionens forordning (EU) 2018/605 er der indført nye videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, som afspejler den foreliggende videnskabelige og tekniske viden. Disse kriterier skal gælde fra den 10. november 2018 for ansøgninger om fornyelse af godkendelser af aktivstoffer i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009, herunder endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger.

(3) Ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af et aktivstof, som er indgivet inden den 10. november 2018, og for hvilke den i artikel 79, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1107/2009 omhandlede komité pr. nævnte dato ikke har stemt om et udkast til forordning vedrørende fornyelse eller ikke-fornyelse af godkendelsen af det pågældende aktivstof, bør betragtes som endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger.

(4) For sådanne endnu ikke færdigbehandlede ansøgninger vil de oplysninger, sagsøgeren fremlægger, ikke nødvendigvis være tilstrækkelige som grundlag for at afslutte vurderingen af, hvorvidt de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber i punkt 3.6.5 og punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 er opfyldt, og hvorvidt godkendelseskriterierne i nævnte punkter er opfyldt. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt »autoriteten«) bør kunne anmode ansøgeren om supplerende oplysninger med henblik på at konkludere, hvorvidt godkendelseskriterierne i nævnte punkter er opfyldt. Sådanne supplerende oplysninger bør fremlægges inden for en frist fastsat af autoriteten, som bør være så kort som muligt for at undgå unødvendige forsinkelser i fornyelsesproceduren, og som bør afhænge af, hvilken type oplysninger der skal fremlægges.

(5) Inden for den frist, der fastsættes for fremlæggelse af de supplerende oplysninger, bør ansøgeren også kunne anmode om anvendelse af undtagelsen i henhold til artikel 4, stk. 7, i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(6) Hvis autoriteten på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger har kunnet konkludere, at stoffet opfylder de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, bør ansøgeren have mulighed for at fremlægge supplerende oplysninger vedrørende godkendelseskriterierne i punkt 3.6.5 og punkt 3.8.2 i bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 og/eller fremlægge dokumentation for, at betingelserne for anvendelse af undtagelsen i henhold til samme forordnings artikel 4, stk. 7, er opfyldt.

(7) Hvis autoriteten anmoder ansøgeren om at fremlægge sådanne supplerende oplysninger, bør fristen for autoriteten for udarbejdelse af konklusionen forlænges, således at de pågældende oplysninger kan tages i betragtning.

(8) Når autoriteten anmoder om supplerende oplysninger fra ansøgeren, bør autoriteten holde sig for øje, at dyreforsøg skal begrænses til et minimum, og at forsøg med hvirveldyr kun skal udføres som en sidste udvej, jf. artikel 62 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9) I betragtning af at de videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber, som blev indført ved forordning (EU) 2018/605, finder anvendelse fra den 10. november 2018, bør nærværende forordning træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse fra den 10. november 2018.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
24.10.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.11.2018
Anvendelsesdato i EU
10.11.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet