Europalov - uke 10/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 10/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 02.-08.03.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen:

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Strategi for EUs elnett - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 04.03.2015

FINANSIELLE TJENESTER
Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion - Høring igangsatt av Finansdepartementet 04.03.2015.
Den britiske EU-kommisær Jonathan Hill la i februar fram en grønnbok om en framtidig europeisk kapital­markeds­union. Nye EU-regler kan få betydning for det norske kapitalmarkedet. Finansdepartementet ber nå norske aktører delta i EU-høringen om grønnboken, men ønsker også innspill til utforming av departementets eget syn på saken.

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 04.03.2015
EU-høring om verdipapirisering - Omtale publisert av Finandepartementet 04.03.2015
- Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Høring igansatt av Kommisjonen 18.02.2015. Omtale publisert av Finansdepartementet 04.03.2015

FORBRUKERVERN
- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.02.2015.
Et EI-direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker ble vedtatt i mai 2013. Det nye direktivet skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. En forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene ble vedtatt samtidig.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.02.2015
- Produktansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.03.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - Revidert utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.02.2015.
Etter mer enn fem års forhandlinger er EØS/EFTA-landene klare til å ta over EUs såkalte ERIC-forordning - et juridisk rammeverk for eie og drift av felles forskningsinfrastruktur. Det skjer etter at Norge i 2013 fikk EU til å endre regelverket. Dermed kan også Norge bli vert for ERIC-baserte konsortier.

- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur: endringsbestemmelser - Revidert utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.02.2015.

HANDELSFORENKLINGER
- Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann - EØS-notat offentliggjort 04.03.2015
- Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann - EØS-notat offentliggjort 04.03.2015
- Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann - EØS-notat offentliggjort 04.03.2015
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015

HELSE
- Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - EØS-notat offentliggjort 06.03.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om metylkloroisothiazolinon og metylisothiazolinon - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015
- Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015

INDRE MARKED OG EØS
Arbeidsprogram for norsk europapolitikk 2015 - Arbeidsprogram lagt fram av Utenriksdepartementet 27.02.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 04.03.2015.
Utenriksdepartementets arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2015 gir en oversikt over et 70-talls sentrale saker. Blant de viktigste er EØS-midler, markedsadgang for fisk, handel med landbruksprodukter, norsk tilslutning til EUs klima­forpliktelse og TTIP-forhandlingene mellom EU og USA.

EU-høring om Europa 2020-strategien - Høringsrapport lagt fram av Kommisjonen 02.03.2015
Rådskonklusjoner om EUs politikk for det indre marked - Rådskonklusjoner vedtatt av Rådet 02.03.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Nedleggelse av samarbeidsgruppen for europeiske teletilsyn (ERG) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.03.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Produktansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.03.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Hestepassforordningen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.03.2015.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU vedtatt en ny forordning for identifisering av hester. Den nye hestepassorordningen, som ble publisert 3. mars, vil gjelde fra 2016 og krever at Norge de andre EØS-landene oppretter nasjonale databaser for sine hester.

- Unntaksbestemmelser for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.02.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA (Idaho og California) i forbindelse med fugleinfluensa - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.03.2015
- Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California) - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - EØS-notat offentliggjort 05.03.2015
Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.02.2015

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 03.03.2015
- Godkjenning av E. faecium som tilsetningsstoff til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 02.03.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 02.03.2015
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 02.03.2015
- Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.03.2015

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.11.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.03.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2015-2017 - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015
- Betingelser for import av guargummi fra India - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 25.11.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 05.03.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 06.03.2015
- Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer i forbindelse med Fukushima-ulykken: endringsbestemmelser om importdokumentet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.03.2015

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for triklabendazol - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kabergolin - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoxanid - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klosantel - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for klorsulon - Norsk forskrift kunngjort 03.03.2015

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015.
Det reviderte miljøvirkningsdirektivet ble vedtatt i april 2014. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn.

- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Rådets 1. gangsbehandling 06.03.2015 (bekreftelse av kompromiss med Europaparlamentet).
EUs ministerråd bekreftet 6. mars et kompromiss med Europaparlamentet som betyr at eiere av skip over 5000 bruttotonn fra 2018 skal overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge den nye forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Rådsvedtak 02.03.2015 (kompromiss med Europaparlamentet).
Rådet bekreftet 2. mars et kompromiss med Europa­parla­mentet om revisjonen av utsettingsdirektivet. Ifølge det nye direktivet skal medlemslandene selv få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Direktivet vil tre i kraft våren 2015.

Europas miljø – tilstand og utsikter 2015 - Rapport lagt fram av Det europeiske miljøbyrået 03.03.2015
- Miljøansvarsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 04.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til bearbeidede papirprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- EUs miljømerke til vaskemidler: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til madrasser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til vannbaserte varmtvannsberedere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kritierier for finansiering av demonstrasjonsprosjekter for karbonfangst og -lagring og for fornybar energi under CO2-kvotehandelsordningen: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS-notat offentliggjort 07.03.2015
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om kriterier som gjør avfall farlig - EØS-notat offentliggjort 06.03.2015
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer - Rådets førstegangsbehandling 02.03.2015 (bekreftelse av kompromiss 17.12.2014 med Europaparlamentet)
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om beregning av energieffektivitet i forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 06.03.2015
Godkjenning av kobberpyrition som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.02.2015
Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 27.02.2015
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner og phthalater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 03.03.2015
Godkjenning av glutaraldehyd som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.02.2015
Godkjenning av N,N-metylenebismorfolin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.02.2015
Godkjenning av clotianidin som et aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 27.02.2015

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015.
EØS/EFTA-landene oversendte 3. mars EU-siden utkast til EØS-komitebeslutning om EUs regnskaps­direktiv fra 2013. Direktivet, som skal være gjennomført i nasjonal rett i medlemslandene senest 20. juli 2015, vil erstatte årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet gjennomførte i 2013 en høring om direktivets bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

STATISTIKK
- Statistikk om helsetjenester: kostnader og finansiering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.03.2015
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med Europaparlamentet) 05.03.2015
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Gjennomføringsbestemmelser om årlige statistikker om energiforbruk i husholdninger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Statistikk over planetvernmidler: endringsbestemmelser om forsendelsesformat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Statistikk over yrkesrettet opplæring i foretak: endringsbestemmelser om statistikkutvalg og -kvalitet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene - Rådsvedtak 02.03.2015 (kompromiss med Europaparlamentet).
I samsvar med et kompromiss med Europaparlamentet godkjente Rådet 2. mars det reviderte direktivet om håndhevelse av trafikkforseelser over landegrensene. Etter en EU-dom i 2014 er direktivet nå hjemlet i EUs transportpoltikk i stedet for justisområdet og er derfor også merket EØS-relevant.

- Rettigheter til busspassasjerer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015.
Forordningen, som trådte i kraft i EUs medlemsland 1. mars 2013, har blant annet fokus på rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne og personer med redusert bevegelighet. Den tar også sikte på å fastsette busselskapenes erstatningsansvar og forpliktelser ved avbestilling og forsinkelse, minstekrav til opplysninger samt klagebehandling. En norsk lov som hjemler gjennomføring av EU-forordningen om rettigheter for busspassasjerer, ble kunngjort i august 2014.

- EUs maritime transportpolitikk fram til 2018 - Omtale publisert av Samferdselsdepartementet 03.03.2015.
EUs transportministre ba i 2014 Europakommisjonen ta initiativ til en evaluering av EUs maritime strategi som ble vedtatt i 2009 og som løper fram til 2018. Kommisjonen ønsker innspill til den kommende midtveisevalueringen, og Samferdselsdepartementet oppfordrer norske interessenter å delta i høringen.

- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Rådets 1. gangsbehandling (kompromiss med Europaparlamentet) 02.03.2015
- Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 04.03.2015
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Rettigheter til båtpassasjerer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Japan - EØS-notat offentliggjort 06.03.2015
- Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.12.2014 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Nettfunksjoner for lufttrafikkstyring (ATM): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.03.2015
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.03.2015
- Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om inkonsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015
- Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom: gjennomføringsbestemmelser om konsistens i planene for nasjonale eller funksjonelle luftromsblokker - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 04.03.2015
- Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - EØS-notat offentliggjort 04.03.2015