Europalov - uke 11/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 11/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.3.-19.3.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.3.2017
- EØS-avtalen artikkel 96 (samarbeid med arbeidslivets parter) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2017
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.1.2017

ENERGI
- Tredje energimarkedspakke - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt.
Nesten åtte år etter at EU vedtok sin tredje energimarkedspakke, er Norge, Island og Liechtenstein blitt enige med Kommisjonen om betingelsene for innlemmelsen i EØS-avtalen. Utkastet til EØS-komitebeslutning ble 3. mars sendt til Rådet for klarering ettersom det inneholder en rekke tilpasninger og unntak. Energipakken inneholder tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER anbefaler partene å benytte "ESA-modellen" som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan.
Rådet mottok samtidig utkast til EØS-komitebeslutning for et knippe av rettsakter fra 2011-2014 knyttet til CO2-utslippskrav til varebiler. Også her foreslås det at ESA gis fullmakt til å utøve sanksjonsmyndighet som i rettsaktene er tillagt en EU-institusjon, i dette tilfellet Kommisjonen.

- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017
- Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tarriffstrukturer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017
- Fornybar energidirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 13.3.2017

FINANSIELLE TJENESTER
- Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 15.3.2017
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.3.2017

FORBRUKERVERN
- Tilgjengelighet av varer og tjenester for funksjonshemmede - Omtake publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.3.2017.
Et EU-forslag til en European Accessibility Act (EAA) har som mål å gi funksjonshemmede lik tilgang til varer og tjenester i det indre marked. Regelverket kan for eksempel sikre bedre lesbarhet av skjermer på betalingsautomater og hørbarhet av informasjon på flyplasser og jernbanestasjoner.

HANDELSFORENKLINGER
- Gjødselforordningen (revisjon) - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 13.3.2017. Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-siden 10.3.2017.
Europakommisjonen la i 2016 fram forslag til ny gjødselforordning. I EØS-notatet om forslaget skriver Landbruks- og matdepartementet at det ikke vil være obligatorisk å markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til nasjonalt produktregelverk. Departementet forventer derfor at norske produsenter i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt via økt konkurranse på markedet av importerte produkter. For brukere kan det være forvirrende at det kommer produkter på markedet med annen merking enn det som de er vant til. Trolig kan misforståelse rundt merkingen gi konsekvenser for avlinger i en overgangsfase. Mattilsynet bemerker at forslaget inneholder en rekke problemstillinger som det vil ta noe mer tid til å vurdere. Det inkluderer mulige negative effekter på mennesker, dyrs og planters helse og miljø, samt økonomiske konsekvenser.

- Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.3.2017

HELSE
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020 - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 15.3.2017
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid i ikke-nanoform - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for metylisotiazolinon (MI) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.3.2017
- Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 15.3.2017 (kompromiss med Rådet)

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.3.2017
- Opphavsrett i det digitale indre marked - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.3.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Styrket kontroll ved passering av Schengens yttergrenser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.3.2017
- Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 16.3.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Europaparlamentets 2. gangsbehadling 15.3.2017 (enighet med Rådet; endelig vedtak)
- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 17.3.2017
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Import av visse hovdyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.3.2017
- Regioner som er fri for brucellose (Extremadura), tuberkulose og brucellose (visse spanske regioner) og enzooisk bovin leukose (Jersey) - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017

Fôrvarer
- Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2017. EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.3.2017. EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.3.2017. EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av amoniakkbehandlet glycyrrhetinsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2017. EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017

Næringsmidler
- Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen vedtok 17. mars å innlemme EUs økologiregelverk i EØS-avtalen, i alt 41 rettsakter fra 2007 og senere. Alle ønsker om tilpasninger er konsekvent blitt avvist av EU-siden, som sist sommer vedtok at norsk økologisk laks ikke lenger kunne merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. I en pressemelding samme dag annonserte Kommisjonen at EU gjenopptar import av økologiske produkter fra Norge og Island. EU-institusjonene diskuterer for øvrig en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

- Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Matinformasjonsforordningen: merking av matvarer - Rapport om merking av alkoholholdige drikkevarer lagt fram av Kommisjonen 13.3.2017
- Honningdirektivet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg) - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Detaljerte regler for økologisk vin - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Ordninger for import av organiske produkter fra Sør-Korea - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- EU-logo for merking av økologiske produkter - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand - EØS-notat offentliggjort 17.3.2017. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for visse plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.3.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromycin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 17.3.2017
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 17.3.2017

MILJØ
- EU-strategi for Arktis - Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 16.3.2017
- Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.12.2016
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart - Svensk departementsnotat offentliggjort 16.3.2017
- Kvikksølvforordningen - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.3.2017 (enighet med Rådet)
- Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over opphuggingsanlegg - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
- Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
- Deponidirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
- Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige 1. gangsbehandling 14.3.2017
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.3.2017
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i lagerskåler og bøssinger for visse kjølemiddelkompressorer - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium og bly i filterglass og glass som brukes til reflektansstandarder - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 13.3.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for bly i hvitt glass til optiske anvendelser - Utkast til delegert kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.3.2017

Plantevernmidler
- Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.3.2017
- Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

SELSKAPSRETT
- Overtakelsestilbudsdirektivet (13. selskapsdirektiv) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.3.2017
- Selskapsrett: endringsbestemmelser om aksjonærengasjement, eierstyring og selskapsledelse - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 14.3.2017 (enighet med Rådet)

STATISTIKK
- Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018 - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016 - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

TRANSPORT
- Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016 - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015 - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-komitebeslutning 17.3.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer - EØS-notat offentliggjort 18.3.2017