Europalov - uke 12/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 12/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.3-27.3.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ENERGI
- Forsyningssikkerhet for naturgass - Svensk departementsnotat offentliggjort 21.3.2016
Nettregler om tilknytning til el-transmisjonssystemer for likestrøm - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.3.2016

FINANSIELLE TJENESTER
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.3.2016
- Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depositarers forpliktelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.3.2016

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 20.3.2016

HELSE
- Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika - Norsk forskrift kunngjort 22.3.2016 (ikraftsetting)

INTELLEKTUELL EIENDOM
EU-høring om copyright og forlagenes rolle - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene (kodifisert utgave) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2016
- Den europeiske grense- og kystvakt - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.3.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Kjæledyrsforordningen: forflytning av kjæledyr (revidert) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016.
Det reviderte regelverket for transport av kjæledyr over landegrensene, som ble vedtatt av EU i 2013, består av en ny forordning (dette faktaarket), et nytt direktiv og en tilhørende gjennomføringsforordning. De viderefører i hovedsak gjeldende regler, men søker å tydeliggjøre disse. Nytt er det imidlertid at Kommisjonen gis hjemmel til å gi regler om forflytning av hunder, katter og ildere som ikke er vaksinert mot rabies mellom rabiesfrie medlemsstater. De nye reglene anvendes i EU-landene fra 29. desember 2014.

- Hestepassforordningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016.
I kjølvannet av hestekjøttskandalen har EU vedtatt en ny forordning for identifisering av hester. Den nye hestepassorordningen vil gjelde fra 2016 i EU og krever at Norge og de andre EØS-landene oppretter nasjonale databaser for sine hester.

Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.3.2016
- Anerkjenning av Malta som offisielt fri for tuberkulose og brucellose når det gjelder storfebesetninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.3.2016
- Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser - EØS-notat offentliggjort 23.3.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

Plantesanitære forhold
- Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Handel med såvare fra olje- og fibervekster - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

Næringsmidler
- Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2016
- Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet p-menta-1,8-dien-7-al fra unionslisten - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for en gruppe med en alfa-beta-umettet struktur - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 21.03.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.3.2016
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2016
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 22.3.2016
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.3.2016

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

MILJØ
- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om omsetning og bruk av biocidholdige produkter - Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.3.2016.
Biocidorordningen erstattet 1. september 2013 det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

- Kvikksølvforordningen - Dansk departementsnotat offentliggjort 22.3.2016
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2,3 og 11 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 6 og 9 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: godkjenning av C(M)IT/MIT (3:1) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 2, 4, 6, 11, 12 og 13 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: godkjenning av bifenyl-2-ol som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1, 2, 4, 6 og 13 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av 2-butanon, peroksid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttyper 1 og 2 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av triklosan som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 1 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser for kadmium i malinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: avslag på godkjenning av cybutryn som et eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidproduker i produkttype 21 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Biocider: godkjenning av PHMB (1600; 1.8) som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 4 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Kunngjøringsskjemaer for EUs database for offentlige anbudsinnbydelser (TED) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016

STATISTIKK
- Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.3.2016

TRANSPORT
- Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.3.2016
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.3.2016