Europalov - uke 21/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 21/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.-24.05.2015

RSS-FEEDER FRA EUROPALOV

På hver av Europalovs 21 områdesider kan du nå abonnere på en RSS-feed som automatisk oppdateres når det blir lagt ut ny informasjon på området.

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Svangerskapsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.05.2015

ENERGI
- Energimerking av profesjonelt kjøle- og fryseutstyr - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 05.05.2015
- Energimerking av produkter til lokal romoppvarming - Delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 24.04.2015
- Energimerking av kjeler for fast brensel - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.04.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.05.2015.
EU har vedtatt nye regler om interbank­gebyrer for kortbaserte betalings­transaksjoner. Ved kjøp med kort over landegrense skal bankene i fremtiden ikke kunne ta mer enn 0.2 prosent i gebyr. De nye reglene skal komme både butikkene og kundene til gode, og trer gradvis i kraft fram mot sommeren 2016.

- Europeiske langsiktige investeringsfond - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.05.2015.
EU-landene vil fra 9. desember 2015 kunne tilby en ny type investeringsfond som retter seg mot investorer som ønsker å investere i langsiktige prosjekter og virksomheter. Det er klart etter at regelverket for de europeiske langsiktige investeringsfondene nå er publisert i EU-tidende.

- Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Høring om skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II - igangsatt av Finansdepartementet 21.05.2015
- Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om leverage ratio - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 20.05.2015 (bekreftelse av kompromiss med Rådet)
- Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 20.05.2015 (bekreftelse av kompromiss med Rådet)
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.05.2015
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Åpen konsultasjon om erfaringene med EMIR-forordningen igangsatt av Kommisjonen 21.05.2015

FORBRUKERVERN
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 19.05.2015
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 20.05.2015
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formanid - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitebehandling 20.05.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
- Gassapparatforordningen - EØS-notat offentliggjort 23.05.2015
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

HELSE
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om billedadvarsler til bruk på tobakksprodukter - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Legemiddeldirektivet: utfyllende gjennomføringsbestemmelser om produksjon av virksomme stoffer i legemidler - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser) - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
- Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EU-plan for regelforenkling - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.05.2015.
Grundigere behovsprøving og konsekvensanalyser, samt større åpnenhet rundt beslutnings­prosessene er noen av stikkordene i Kommisjonens forslag til regelforenkling i EU. Nye lovforslag som fremmes av Kommisjonen bør i åtte uker være åpne for kommentarer som Europa­parlamentet og Rådet skal ta med seg i sin behandling.

EØS-rådets konklusjoner mai 2015 - Konklusjoner vedtatt av EØS-rådet 18.05.2015. Omtale publisert av Stortinget EU/EØS-nytt 20.05.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om EUs tillitsmerke - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.05.2015

- EU-strategi for et digitalt indre marked - Omtale av opphavsrett publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.05.2015
Junker-kommisjonen har lagt fram sin bebudede strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale. Regjeringen leverte i mars norske innspill til strategien mens Kommisjonen la siste hånd på dokumentet.

- Implementering av toppdomenet .eu: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Hitteverksdirektivet: bruk av verk uten kjent opphav - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 22.05.2015.
Regjeringen har nå bedt Stortinget samtykke til innlemmelse av EUs hitteverksdirektiv i EØS-avtalen. Direktivet gjelder digital til­gjengelig­gjøring av vernede verk og film og audiovisuelle verk i offentlige institusjoner. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighets­havere. Direktivet tar sikte på å løse det problem det er for disse institusjonene når opphavpersonen ikke er kjent. EØS-komiteen vedtok i februar å innlemme direktivet i EØS-avtalen, men vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge, Island og Liechtenstein på grunn av lovendringer før det kan tre i kraft. Kulturdepartementet fremmet før påske en proposisjon med forslag til lovendringer i forbindelse med gjennomføring av EUs hitteverksdirektiv. En høring om tilknyttede forskriftsendringerer er også igangsatt.

KATASTROFEBEREDSKAP
- EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap og krisehåndtering 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.05.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Unntaksbestemmelser for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Import av mat av animalsk opprinnelse fra Japan til EXPO 2015 i Milano - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015. EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Import av levende dyr og ferskt kjøtt fra Israel, New Zealand og Paraguy - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Importbetingelser for fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Israel og Ukraina - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.05.2015
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
Import av levende dyr og dyreprodukter fra New Zealand: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 22.05.2015
- Import av frosset sæd fra storfebesetninger: endringsbestemmelser om New Zealand - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av Quinoline Yellow som fôrtilsetningsstoff for ikke-matproduserende dyr - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
- Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 21.05.2015
- Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Godkjenning av neohesperidine dihydrochalcone som fôrtilsetning til sau, fisk, hund, kalv og bestemte kategorier av gris - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.05.2015
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015

Næringsmidler
- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer - Svensk departementsnotat offentliggjort 22.05.2015. Dansk departementsnotat offentliggjort 19.05.2015.
Europakommisjonen har revudert sin holdning til genmodifisert organismer (GMO) og foreslår at landene får større frihet til å begrense eller forby bruk av EU-tillatte GMOer i matvarer eller dyrefôr på deres område. Forslaget, som er ledsaget av en meddelelse, skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. I fjor åpnet EU opp for nasjonale forbud mot eller begrensninger av dyrking av GMOer.

- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.05.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015. Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 19.05.2015

MILJØ
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.05.2015.
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

- Godkjenning av en dynamo for bilmotorer for reduksjon av CO2-utslipp - EØS-notat offentliggjort 20.05.2015
Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte paneler - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 22.05.2015
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 23.05.2015
- Seveso-direktivet om forebygging av kjemikalieulykker: bestemmelser om landenes gjennomføringsrapportering - EØS-notat offentliggjort 23.05.2015
Godkjenning av hexaflumuron som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
Godkjenning av kaliumsorbat som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
Godkjenning av 5-chloro-2-(4-chlorophenoxy)phenol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
- Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og ftalater - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
- Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
Emballering og merking av elektroniske sigaretter og refillbeholdere som inneholder nikotin: tiltak truffet av Nederland - EØS-notat offentliggjort 22.05.2015
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser om bly og blyforbindelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
Godkjenning av hydrogenperoksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.04.2015
Godkjenning av medetomidin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 30.04.2015
Avslag på godkjenning av triflumuron som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av basissubstansen sulfosulfuron i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
Avslag på godkjenning av basisstoffet Artemisia vulgaris L. som virksomt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Godkjenning av basissubstansen lecitin i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Godkjenning av basissubstansen Salix cortex i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Godkjenning av basissubstansen eddik i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Godkjenning av basissubstansen Pepino mosaic virusstamme CH2 isolat 1906 i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Godkjenning av basissubstansen halauxifen-metyl i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Fornyet godkjenning av basissubstansen treverdig fosfat i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 18.05.2015
Godkjenning av basissubstansen sulfoxaflor i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Betingelser for godkjenning av det virksomme stoffet isopyrazam i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 11.05.2015
Fornyet godkjenning av det virksomme stoffet pyridate i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015

STATISTIKK
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 20.05.2015
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.05.2015
- Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95): utfyllende bestemmelser om aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon - Delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 22.04.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.05.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 19.05.2015
Farlig godsdirektivet:endringsbestemmelser om nasjonale unntak - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 28.04.2015
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 21.05.2015
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 13.05.2015
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 19.05.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 22.05.2015
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 22.05.2015
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
- Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.05.2015