Europalov - uke 23/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 23/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.5.-28.5.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017.
Europakommisjonens kommissær for arbeidsspørsmål, Marianne Thyssen, la i desember 2016 fram forslag til revisjon av EUs trygdeforordning. Rett til velferdsytelser skal fortsatt gjelde ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. Utbetaling av ledighetstrygd vil for eksempel kreve at man har arbeidet i minst tre måneder i et nytt land, og ikke-yrkesaktive borgere vil ikke lenger få rett til ytelser hvis de bosetter seg i et annet land. Kommisjonen ønsker også endringer knyttet til grensearbeidere og overføring av ledighetstryd til et annet land. Det er nå opp til Rådet og Europaparlamentet å ta stilling til forslagspakken.

Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017.
I forbindelse med EUs revisjon av hjemmelsgrunnlaget for Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) i Dublin, vil Norge, Island og Liechtenstein vurdere full deltakelse gjennom EØS-avtalen. Hittil har Norge deltatt i instituttets arbeid gjennom en bilateral avtale. Kommisjonen har også lagt fram forslag til nye forordninger for to andre EU-byråer - Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA). Også for CEDEFOP vurderes nå EØS-innlemmelse som erstatning for eksisterende bilaterale avtaler med EØS/EFTA-landene, mens Arbeidsmiljøorganet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2010.

Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Arbeidstidsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 8.6.2017
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.6.2017

FINANSIELLE TJENESTER
En europeisk kapitalmarkedsunion - Midtveisrapport lagt fram av Kommisjonen 8.6.2017

Forsikring
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.6.2017*

Banker og andre kredittinstitusjoner
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minimumskravet til kapitalgrunnlag og nedskrivningsrelevante passiva - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om innberetning til Den europeiske banktilsynsmyndighet - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

Børs og verdipapirer
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 7.6.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017*
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017*
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.6.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvidasjonsperiode - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

FORBRUKERVERN
On-line innholdstjenester: kontraktsforhold - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.3.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.3.2017

FORSKNING OG UTDANNING
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.6.2017*

HANDELSFORENKLINGER
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2017
Fyrverkeridirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 20.3.2017

INDRE MARKED OG EØS
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.6.2017
Digital portal for informasjon om det indre marked - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 7.6.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 9.6.2017*
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 9.6.2017

INTELLEKTUELL EIENDOM
On-line innholdstjenester over landegrensene - Rådets 1. gangsbehandling (enighet med EP; endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
e-databeskyttelsesforordningen - EØS-notat offentliggjort 7.6.2017.
EU-direktivet om e-databeskyttelse er 15 år gammelt og gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon som nå er lagt fram, vil blant annet utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon. I en separat meddelelse gjør Kommisjonen rede for sin strategi for internasjonal overføring av dataopplysninger.

Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 9.6.2017.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til opprettelse av et EU-system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forslaget må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS skal forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 9.6.2017

Fôrvarer
Suspensjon av godkjenningen av ethoxyquin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2017
Godkjenning av visse stoff som fôrtilsetning til alle fuglearter og alle avvendte smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2017
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning og for bruk i drikkevann til avvent smågris og slaktekylling - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2017

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om tricyclazol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.6.2017
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser om fôrvarer til visse akvakulturdyr - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

MILJØ
EU-handlingsplan for miljørapportering - Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.6.2017*
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 1.3.2017
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om standardskjemaer - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2017
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2017
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk) - Rådsvedtak 8.6.2017

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.6.2017
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.3.2017

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 9 - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 15 (IFRS 15) - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

STATISTIKK
Integrert statistikk om jordbruksbedrifter - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017
Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - EØS-notat offentliggjort 9.6.2017
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.6.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Digital portal for informasjon om det indre marked - Høring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 7.6.2017
EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.6.2017
Pakkelevering over grensene - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 9.6.2017

TRANSPORT
EU-strategi for veitransport - Felles kommentar fra åtte land, inkludert Norge sendt til Rådet 7.6.2017.
Europakommisjonen la 31. mai fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som nå skal behandles i Europaparlamentet og Rådet.

Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2017.
Kommisjonen la 1. februar 2017 fram forslag til endringer av regelverket for opplæring av buss- og lastebilsjåfører. Kjøreskolene bør legge større vekt på trafikksikkerhet, som for eksempel gjenkjenning av farer og beskyttelse av sårbare trafikanter, men også på energieffektiv kjøring. For å sikre like konkurrensevilkår i hele EU foreslår Kommisjonen også EU-standarder for grunnleggende kvalifikasjons- og etterutdanningskrav for førere av visse kjøretøyer som benyttes til godstransport eller personbefordring. Det er nå opp til Europaparlamentet og Rådet å ta stilling til endringsforslagene.

Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - Norske forskrifter [1] [2] kunngjort 7.6.2017.
Fra 2018 må eiere av skip over 5000 bruttotonn overvåke CO2-utslipp fra hvert skip som ankommer en EU-havn og årlig rapportere dette til Kommisjonen og myndighetene i de relevante flaggstatene. EU har foreløpig ikke vedtatt reduksjonsmål for skip, men ifølge forordningen skal dette vurderes på et senere tidspunkt. Målet er imidlertid en internasjonal avtale gjennom Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 8.6.2017*
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 8.6.2017*
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 7.6.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner - EØS-notat offentliggjort 7.6.2017*
EU-strategi for europeisk luftfart - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 8.6.2017*