Europalov - uke 23/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 23/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 4.6.-10.6.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.6.2018
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 5.6.2018
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
EØS-avtalen artikkel 28 (fri bevegelighet for arbeidstakere) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
EØS-avtalen artikkel 69 (arbeidsrett: likelønn mellom kjønn) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (4. liste) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Fri bevegelse av arbeidskraft: gjennomføringsbestemmelser for EUs mobilitetsnettverk EURES - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

ENERGI
Elmarkedsdirektivet - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.6.2018
Gassmarkedsdirektiv III: felles regler for det indre gassmarked - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018
Krav til miljøvennlig utforming av produkter til romoppvarming og anlegg til kombinert rom- og bruksvannoppvarming - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet - EØS-notat offentliggjort 4.6.2018
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.5.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2018*
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder - EØS-notat offentliggjort 5.6.2018
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2018

FORSKNING OG UTDANNING
Horisont Europa - EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018.*
I 2021 vil Horisont Europa ta over for dagens rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Kommisjonens forslag lyder på 97.6 milliarder euro, en økning på hele 40 prosent, uten bidrag fra Storbritannia. Det er ventet at både Norge og Storbritannia og en rekke andre land vil knytte seg til programmet. Dette vil øke budsjettet ytterligere. Et europeisk innovasjonsråd (EIC) er et av flere nye elementer i det kommende rammeprogrammet. Forslaget til hovedlinjene for programmet inneholder denne gangen også deltakerreglene. Samtidig har kommisjonen fremmet forslag til særprogrammet for Horisont Europa med detaljer om struktureringen av rammeprogrammet.

Særprogrammet for gjennomføring av Horisont Europa - rammeprogrammet for forskning og innovasjon (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018*
Kunstig intelligens for Europa - Dansk departementsnotat offentliggjort 6.6.2018
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018*
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.6.2018

HANDELSFORENKLINGER
Gjensidig godkjenning av varer - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.6.2018
Overholdelse og håndheving av EUs regelverk for varer - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 4.6.2018
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker - Dom avsagt av EU-domstolen 7.6.2018
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige - Norsk forskrift kunngjort 6.6.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

HELSE
Vurdering av medisinsk teknologi - EØS-notat offentliggjort 5.6.2018
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2018) - EØS-notat offentliggjort 6.6.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-programmet for det indre marked - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018*
InvestEU-programmet (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018*

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 5.6.2018.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn.

Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018*
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018*
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 9.6.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Forenklede regler for lisensiering av musikkproduksjoner over landegrensene - Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 7.6.2018.
EU vedtok i 2014 et direktiv om modernisering av systemet med kollektiv forvaltning av opphavsrett og nærstående rettigheter i medlemsstatene. Det nye regelverket skal fremme online- musikktjenester på det europeisk plan til fordel for forbrukerne samtidig som kunstnernes rettigheter skal styrkes, blant annet ved at de mottar royalties raskere. Direktivet kan føre til endringer i hvordan musikk lisensieres i Norge, med konsekvenser for norske rettighetshavere.

Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.6.2018
Forretningshemmelighetsdirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Personvernforordningen - Pressemelding publisert av Justis- og beredskapsdepartementet 7.6.2018.
Det er ventet at EØS-komiteen 6. juli vedtar å innlemme EUs nye personvernforordning (GDPR) i EØS-avtalen. EØS-komitebeslutningen vil trolig tre i kraft senere i samme måned, samtidig med den nye personopplysningsloven som gjennomfører forordningen i norsk rett. I tillegg til GDPR-forordningen har EU også vedtatt et Schengen-relevant direktiv om beskyttelse av person­opplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, under­søkelser eller rettsfor­følgning av overtredelser.

Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.6.2018
EU-byrået ENISA og europeisk cybersikkerhet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 8.6.2018. Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 6.6.2018
Tiltak mot misbruk av utgangsstoffer til sprengstoff - EØS-notat offentliggjort 5.6.2018
Samkjøring av EUs databaser for politi- og rettssamarbeid, asyl og migrasjon - Schengen-notat offentliggjort 4.6.2018
Samkjøring av EUs databaser for grensekontroll og visum - Schengen-notat offentliggjort 4.6.2018
-
KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 14 (avgifter) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 4.6.2018

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Kompromiss fremforhandet av representanter for Europaparlamenet og Rådet 6.6.2018
Europeisk år for kulturarv 2018 - EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033 - EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester - EØS-notat offentliggjort 7.6.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen - EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.6.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 04.06.2018
Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.6.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

Næringsmidler
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Godkjenning av omsetning av florotanniner fra Ecklonia cava som ny mat eller ny matingrediens - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Krav til innhold i søknader om ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Godkjenning av utvidet bruk av taxifolin-rikt ekstrakt som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Godkjenning av rotekstrakt fra tre urter som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for glysidylestere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser om bisfenol A - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Unionslisten for ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om kravene til proteininnhold i tilskuddsblandinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018

MILJØ
Allmennhetens deltakelse i utarbeidelsen av visse miljørelaterte planer og programmer - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 5.6.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Fortolkningdommer avsagt av EU-domstolen 7.6.2018
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.6.2018
EUs miljømerke: endringsbestemmelser om gyldighetsperioden av kriteriene for harde gulv- og veggbelegg - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: forlengelse av gyldighetsperioden - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Liste over stoffer i vann som skal overvåkes - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 7.6.2018. EØS-notat offentliggjort 7.6.2018
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Luftkvalitetsdirektivet: luftkvalitet og renere luft for Europa - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 7.6.2018
Persistente organiske forbindelser (POPs) (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 8.6.2018
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Quad-Chem - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Prodhynet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av familien av jodprodukter fra Hypred - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av jodprodukter av PT3-familien fra Ecolab - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Betingelser for godkjenning av et biocidprodukt som inneholder deltametrin - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler - Norsk forskrift kunngjort 6.6.2018.
EUs appellkomite med deltakelse fra medlemslandene på politisk nivå kom 27. november 2017 til enighet om fem års forlengelse av godkjennningen for bruk av plantevern­midlet glyfosat. Tyskland som tidligere har stemt blankt, var denne gang positiv til en forlengelse. Norges standpunkt har hele tiden vært at glyfosat bør få fornyet godkjenning da man har ansett at det ikke har vært grunnlag for avslag basert på godkjenningskriteriene i forordning (EU) 1107/2009. Norge har derfor også støttet tidligere forslag til forordning, der ny godkjenningsperiode var foreslått til 10 år.

Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2018*
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2018*
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 5.6.2018*
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 7.6.2018*

SELSKAPSRETT
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanning, fusjon og spaltning - Dansk departementsnotat offentliggjort 8.6.2018

STATISTIKK
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2019 - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2018*

TRANSPORT
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (2021-2027) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 6.6.2018*
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.6.2018
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 6.6.2018
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Skipsavfallsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 7.6.2018
Flypassasjerers rettigheter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 6.6.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.6.2018