Europalov - uke 25/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 252013 - Europalov - uke 25/2013

UKE 25/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 17.-23.06.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - Rådets 1. gangsbehandling 20.6.2013 (endelig vedtak).
Rådet godkjente 20. juni 2013 et kompromiss med Europaparlamentet om et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger.

- Håndhevelse av utestasjoneringsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 20.6.2013.
Europakommisjonen la i mars 2012 fram forslag til et håndhevingsdirektiv som skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendingsdirektivet. Europaparlamentets arbeids- og sosialkomite vedtok 20. juni 2013 sin innstilling om forslaget, men åpnet samtidig for forhandlinger med Rådet før saken behandles i Parlamentets plenumsforsamling.

- Tilleggspensjonsdirektivet - Foreløpig enighet (general approach) vedtatt i Rådet 20.6.2013. Se omtale under FINANSIELLE TJENSTER
- Fri bevegelse av arbeidstakere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2013
Økt samarbeid mellom offentlige arbeidsformidlinger - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 17.6.2013
- Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2013
- Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 20.6.2013
- Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
EU-handlingsplan mot ungdomsledighet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 19.6.2013

ENERGI
Merking av bygningers energieffektivitet: effekt på eiendomspriser - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.6.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Energikomiteens innspill til miljøkomiteen votert 20.6.2013 i Europaparlamentet

FINANSIELLE TJENESTER
- Tilleggspensjonsdirektivet - Foreløpig enighet (general approach) vedtatt i Rådet 20.6.2013.
Åtte år etter at Kommisjonen la fram et første forslag til et direktiv om tilleggspensjoner, kom Rådet 20. juni 2013 fram til en enighet om forslaget. Ettersom det er Europaparlamentet som må gjøre det første formelle vedtaket i beslutningsprosessen, er rådsvedtaket av uformell art, men det er likevel et viktig innspill til Parlamentets behandling av saken. Rådet mener direktivet bør gjelder pensjoner opptjent i ulike land, men lar det bli opp til medlemslandene å bestemme om det også skal anvendes på pensjoner oppjent utelukkende innenlands.

- Kapitaldekningsdirektivet: revisjon - Rådets 1. gangsbehandling 20.6.2013 (endelig vedtak).
Rådet la 20. juni 2013 siste hånd på behandlingen i EU-institusjonene av EUs nye kapitaldekningsdirektiv (dette faktaarket) og forordning om soliditetskrav. I mars 2013 fremmet Finansdepartementet en lovproposisjon til Stortinget om gjennomføring av regelverket som skal erstatte EUs to eksisterende kapitaldekningsdirektiver. Det nye direktivet og den nye forordningen skal styrke tilsynet med og soliditeten til banker og andre kredittinstitusjoner. De to rettsaktene bli nå bli publisert i EU-tidende og skal anvendes i EUs medlemsland fra 1. januar eller 1. juli 2014, avhengig av når rettsaktene blir publisert. EØS/EFTA-landene utarbeidet i januar 2012 felles kommentarer til regelverket mens det var til behandling i EU-institusjonene.

- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper - Rådets 1. gangsbehandling 20.6.2013 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 18.6.2013.
Et direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker ble publisert i EU-tidende 18. juni 2013. Det nye direktivet skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. En ny forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene ble publisert samtidig.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013

FORSKNING OG UTDANNING
Forbedring av kvaliteten på undervisning og læring i høyere utdanningsinstitusjoner - Rapport til Kommisjonen offentliggjort 18.6.2013

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 21.6.2013.
EUs helseministre kom 21. juni 2013 fram til en foreløpig enighet om Kommisjonens forslag til revidert direktiv for tobakksprodukter. Det er nå opp til Europaparlamentet å ta saken videre. Kommisjonen foreslo i 2012 at to tredeler av sigarettpakkene skal inneholde helseadvarsler og at det innføres forbud mot sterke smakstilsetninger i tobakk, noe som også kan komme til å omfatte visse typer snus i Norge og Sverige. EU har forbud mot salg av snus, men Norge og Sverige fikk unntak fra forbudet i forbindelse med henholdsvis EØS- og medlemskapsforhandlingene.

Godkjenning av USA som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.6.2013
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - Komiteinnstilling av 7.6.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 21.6.2013
- Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
- Godkjenning av Sveits som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
- Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
- Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): modernisering - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013.
Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA), som ble etablert på Kreta i 2004 (norsk deltakelse gjennom EØS-avtalen fra 2006), skal sikre et høyt IKT-sikkerhetsnivå og utvikle en sikkerhetskultur i EU. En revidert ENISA-forordning ble publisert i EU-tidende 18. juni 2013. Samferdselsdepartementet igangsatte 18. mars 2013 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

EU søker kandidater til ekspertgruppe om cloud-computing - Utlysning offentliggjort av Kommisjonen 21.6.2013
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 20.6.2013 (endelig vedtak)

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 20.6.2013 (endelig vedtak)
Visumlettelser for Moldova - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2013
Visumlettelser for Ukraina - Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 20.6.2013
Visumforenklinger for transitt gjennom og kortvarige opphold i Kroatia og Kypros - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 21.6.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gjennomføring av konkurransereglene i EU-traktaten - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.6.2013

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia-Herzegovina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Herzegovina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- Mål for reduksjon av salmonella i kalkunflokker - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2013
- Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
Maksimale restmengder av stoffet monepantel i næringsmidler av animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 20.6.2013
- Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket som følge av Kroatias tiltredelse - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- Transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hertzegovina - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Irland, Nord-Irland og Bolzano, Italia - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
- Kontrolltiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
Overgangsordninger for visse animalske produkter innført til Kroatia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.6.2013

Dyrefôr
Godkjenning av et preparat av actobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.6.2013
Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien - Utkast til kommisjonsforordning sent til komitologikomite 14.6.2013
Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.6.2013
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
Godkjenning av et preparat av Bascillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.6.2013
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver og smågriser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.6.2013

Næringsmidler
Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 19.6.2013
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.6.2013
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.6.2013
- Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 21.6.2013

Veterinærmedisin
Grenseverdier for forurensning av citrinin i preparater av rød gjæret ris - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 18.6.2013

MILJØ
- EUs miljøhandlingsprogram til 2020 - Kompromiss fremforhandlet mellom Europaparlamentet og Rådet 19.6.2013
- Miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel - Energikomiteens innspill til miljøkomiteen votert 20.6.2013 i Europaparlamentet
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2013
- Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 19.6.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 29.4.2013 offentliggjort 20.6.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 19.6.2013
EU-høring om krav til nanomaterialer i kjemikalieregelverket REACH - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKED GENERELT
- Smart lovgivning for små og mellomstore bedrifter - Oppfølgingsmelding lagt fram av Kommisjonen 18.6.2013.
I etterkant av en høring la Kommisjonen 7. mars 2013 fram en meddelelse om mulige forenklinger av EU-regelverket med fokus på behovene til små og mellomstore bedrifter. Høringen viste at lovgivningen som volder størst problemer omfatter kjemikalieregelverket REACH, moms, produktsikkerhet, godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, datavern, avfallsregelverket, arbeidsmarkedslovgivningen, registrering av utstyr til veitransport, offentlige anbud og EUs nye tollkodeks. Kommisjonen la 18. juni 2013 fram en oppfølgingsmelding om igangsatte eller planlagt planlagte tiltak som følge av konsultasjonen.

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Rådets 1. gangsbehandling (endelig vedtak) 20.6.2013.
Rådet godkjent 20. juni 2013 et kompromiss inngått med Europaparlamentet om EUs nye regnskaps­direktiv. Direktivet, som nå skal publiseres i EU-tidende, vil erstatte årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskaps­direktivet (7. selskaps­direktiv). Medlemslandene vil deretter ha to år på å gjennomføre direktivet i nasjonal rett. Finansdepartementet igangsatte i mai 2013 en høring om norsk gjennomføring av deler av det nye regelverket, nemlig bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

- Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Komiteinnstilling av 13.5.2013 offentliggjort av Europaparlamentet 21.6.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
- Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011 - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013

STATISTIKK
- Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2013
- Statistikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om adgang til konfidensielle data for vitenskapelige formål - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 18.6.2013
- Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
Landbruksstatistikk om flerårige kulturer: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.6.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Adgang til yrket som vegtransportør - Norsk lovendring kunngjort 21.6.2013.
En lovendring som gjennomfører av EUs veipakke fra 2009 ble kunngjort i Norsk Lovtidend 21. juni 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2013. Gjennom tre forordninger om adgang til henholdsvis yrket som veitransportør (dette faktaarket), markedet for godstransport, og markedet til internasjonal persontransport med buss, ble regelverket konsolidert og harmonisert på områder hvor det hadde dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene.

- Fartsskrivere innen veitransport: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 18.6.2013 (bekreftelse av kompromiss med Rådet).
Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 14. mai 2013 fram til et kompromiss om Kommisjonens forslag fra 2011 om endringer til EU-bestemmelsene om fartsskrivere for busser og lastebilder over 3.5 tonn. Kompromisset ble 18. juni 2013 bekreftet av Europaparlamentets transportkomite. Det må også godkjennes av Europaparlamentets plenumsforsamlig av Rådet før det kan publiseres i EU-tidende. Endringene vil blant annet medføre at nye kjøretøy om tre år vil bli utstyrt med smarte fartsskrivere som kan kommunisere med kontrollutstyr langs veiene. Fartsskriveren vil signaliserer til kontrollører dersom den har registrert uregelmessigheter som kan begrunne en nærmere kontroll. Dette skjer mens kjøretøyet er i bevegelse ute på veien.

- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Europaparlamentets komiteinnstilling av 7.6.2013 offentliggjort 20.6.2013.
Innstillingen fra Europaparlamentets transportkomite om den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet, ble offentliggjort 20. juni 2013. I likhet med Rådet, avviser transportkomiteen Kommisjonens forslag om å påby regelmessig kontroll av motorsykler. Visse typer traktorer bør gjennomgå rutinekontroll, men ikke slike som benyttes til jordbruksformål. Europaparlamnetet vil behandle innstilling under plenumssesjonen 1. juli 2013. Samferdselsminister Marit Arnstad sendte i april 2012 brev til Europaparlamentets saksordfører Werner Kuhn med Norges syn på Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll.

- Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2013.
En norsk forskrift om gjennomføring av EUs skipsrederforsikringsdirektiv ble kunngjort 21. juni 2013 med ikrafttredelse 1. juli 2013 (skipsforsikringsdelen). Ifølge regjeringens stortingsproposisjon om direktivet, har de fleste skip ansvarsforsikring i dag, men en del mindre skip må tegne nye og kanskje dyrere forsikringer for å etterkomme kravene i direktivet. Direktivet pålegger medlemsstatene å etablere et sanksjonssystem for brudd på forsikringsplikten.

- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.6.2013
- CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 29.4.2013 offentliggjort 20.6.2013
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets komiteinnstilling av 5.6.2013 offentliggjort 20.6.2013
- Adgang til markedet for internasjonal godstransport - Norsk lovendring kunngjort 21.6.2013
- Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss - Norsk lovendring kunngjort 21.6.2013
- Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon) - Førsteutkast av 19.6.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 21.6.2013
- Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper - EØS-notat offentliggjort 22.6.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Førsteutkast av 18.6.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet 21.6.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
- Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
EU-høring om felles maritimt overvåkingssystem (CISE) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.6.2013
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013
EU-høring om tiltak for reduksjon av klimaeffekter fra internasjonal flytrafikk - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.6.2013

VARER
- Produktmarkedsovervåkingsforordningen - Utkast av 12.6.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Produktsikkerhetsforordningen - Utkast til komiteinnstilling av 17.6.2013 offentliggjort av Europaparlamentet
- EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 20.6.2013
- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 21.6.2013
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 17.6.2013