Europalov - uke 26/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 26/2016

Ny tjeneste: Kommisjonsutkast på fire ukers høring

Som ledd i tiltakene for bedre regulering har Europakommisjonen åpnet en høringsportal hvor man kan gi synspunkter på utkast til nytt regelverk som gjennomfører eller utfyller eksisterende lovgivning, før forslagene sendes til ekspertkomiteer eller Europaparlamentet og Rådet. Les mer om EUs høringsordninger i Kommisjonens pressemelding. Europalov vil overvåke også denne nye portalen.

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 27.6.-3.7.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 30.6.2016
- Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2016
- Arbeidstidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.6.2016

ENERGI
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte tarriffstrukturer - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016
- Krav til benchmark-indekser for finansielle instrumenter og kontrakter - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamenet og Rådet for klarering 30.6.2016
- Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.6.2016
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.6.2016
- Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.6.2016
- Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2016
- Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016

FORBRUKERVERN
- Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.6.2016.
Europakommisjonen har lagt fram en rekke lovforslag som skal bidra til økt handel på nettet over landegrensene og samtidig gi større forbrukervern. Kommisjonen vil blant annet hindre uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted. To andre forslag tar sikte på henholdsvis å lette pakkeleveringen over landegrensene og å styrke samarbeidet mellom nasjonale forbrukermyndigheter. Lovforslagene er ledsaget av en kommisjonsmelding om stimulering av grensekryssende e-handel. Samtidig har Kommisjonen lagt fram en omfattende strategi for onlineplattformer i det digitale indre marked, inkludert et lovforslag om oppdatering av AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester.

- Samarbeid mellom forbrukermyndigheter over landegrensene - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.6.2016

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om felleseuropeisk metrologiforskning - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 1.7.2016
- Partnerskapet mellom europeiske land og utviklingsland om kliniske forsøk (EDCTP 2) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.6.2016

HANDELSFORENKLINGER
- Akkrediterings- og markedstilsynskrav i forbindelse med markedsføring av produkter (del av EUs varepakke) - EU-høring om revisjon av forordningen og fri bevegelse av varer igangsatt av Kommisjonen 28.6.2016.

- Europeiske standarder for det 21. århundre - Dansk departementsnotat offentliggjort 30.6.2016.
Et nytt strategidokument fra Europa­kommisjonen understreker behovet for europeiske standarder. Et viktig tiltak - Joint Inititative on Standardisation (JIS) Standardisation System - ble lansert i Amsterdam 13. juni. EFTA har vært sekretariat for initiativets redaksjonskomite. JIS skal effektivisere samarbeidet mellom EU, EFTA, de europeiske standardiseringsorganisasjonene og industrien.

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1.7.2016.
Stortinget mottok i juni forslag til endringer i tobakkskadeloven i forbindelse med gjennomføring av EUs nye tobakksdirektiv. Enkelte av lovendringene krever nærmere bestemmelser i forskrifter, og utkast til disse er nå sendt på høring. Forslagene inkluderer ny regulering av elektroniske sigaretter, nye helseadvarsler, forbud mot karakteristisk smak, forbud mot tilsetninger som gir inntrykk av helsemessige fordeler eller har fargeegenskaper, samt merking av villedende elementer på pakningene for tobakksvarer og elektroniske sigaretter, krav til ingrediens- og utslippsrapportering, krav til helseadvarsler og ingrediensrapportering for urtebaserte røykeprodukter, godkjenningsordning for nye tobakks- og nikotinprodukter, regulering av fjernsalg av tobakksvarer og elektroniske sigaretter til forbrukere, samt unntak fra kravet om standardiserte pakninger for visse produktkategorier.

Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 29.6.2016

INDRE MARKED OG EØS
Europeisk agenda for deleøkonomien - Dansk departementsnotat offentliggjort 1.7.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Tiltak for nettverks- og informasjonssikkerhet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 1.7.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold - Kompromiss fremforhandlet mellom representanter for Europaparlamentet og Rådet 23.6.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 30.6.2016

KULTUR OG MEDIER
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2016.
EU-tidende publiserte i mai 2014 en revidert utgave av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Det nye direktivet skal ha blitt gjennomført i nasjonal rett i EUs medlemsland senest 18. desember 2015.

- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Dansk departementsnotat offentliggjort 28.6.2016. Svensk departementsnotat offentliggjort 29.6.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Dyreavlsforordningen - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016.
EU har vedtatt et felles avlsregelverk for storfe, småfe, svin, hest og andre renrasede dyr. Formålet er å tilpasse regelverket til Lisboatraktaten, samle alle bestemmelsene i en forordning og gjøre innholdet lettere tilgjengelig for brukerne. Et medfølgende direktiv rydder opp i eksisterende kontrolldirektiver ved å fjerne referanser til avlsbestemmelser i disse.

- Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2016
- Import fra Libanon av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien - Norsk forskrift kunngjort 30.6.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Costa Rica, Litauen, Namibia, Spania og Tyskland - EØS-notat offentliggjort 29.6.2016
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.6.2016
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Frankrike - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2016
- Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia - EØS-notat offentliggjort 28.6.2016

Fôrvarer
Godkjenning av L-threonin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.06.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
- Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 30.6.2016

Næringsmidler
- Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.7.2016
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 30.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.6.2016
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Kompromiss fremforhandlet mellom representanter for Europaparlamentet og Rådet 30.6.2016
- ELV-direktivet om utrangerte kjøretøy - Høring om visse sider ved direktivet igangsatt av Kommisjonen 29.6.2016
- Biocider: godkjenning av cyromazin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2016
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.6.2016.
Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.

Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i planetevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 30.6.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Forslag [1 ] [2] til dommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.6.2016

SELSKAPSRETT
Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene - Utkast til kommisjonsbeslutning lagt ut på høring 30.6.2016

STATISTIKK
Statistikk over betalingsbalanse - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 29.6.2016
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.6.2016
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 27.6.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - Fortolkningsdom om spilleautomater avsagt av EU-domstolen 30.6.2016
- Pakkelevering over grensene - Svensk departementsnotat offentliggjort 28.6.2016. Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2016

TRANSPORT
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016
- Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane - Forslag til fortolkningsdom framsatt av EU-domstolens generaladvokat 28.6.2016
Anerkjennelse av Indias skipsregister - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.6.2016