Europalov - uke 27/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 272013 - Europalov - uke 27/2013

UKE 27/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 01.-07.2013


• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013
Europeiske langsiktige investeringsfond - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.7.2013

FORBRUKERVERN
- Forbrukerdirektivet - Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 4.7.2013.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet igangsatte 4. juli 2013 en høring om gjennomføring av EUs nye forbrukerdirektiv i norsk rett. Direktivet ble vedtatt i oktober 2011 og skal være gjennomført i EU-landenen senest 13. juni 2014. Det vil blant annet gi forbrukere i Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Forbrukerdirektivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår.

HELSE
- Helsetrusler over landegrensene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 3.7.2013

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EU-høring om statsstøtte til flyplasser og flyselskaper - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.7.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.7.2013.
Kommisjonen la 30. mai 2013 fram forslag til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Endringene har til formål å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994. Et svensk departementsnotat om forslaget ble offentliggjort 2. juli 2013.

- Grønnbok og EU-høring om konvergens av audiovisuelle medier - Høring igangsatt av Kulturdepartementet 3.7.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot overføring av afrikansk svinepestvirus: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 2.7.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 1.7.2013
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryoer av hestefamilien til Unionen: endringsbestemmelser for Bahrain og Kina - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2013
- Dyrehelsesmessige krav til samhandel med og import av fjørfe og rugeegg: endringsbestemmelser for Kroatia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2013
- Godkjenning av beredskapsplaner i Kroatia for kontroll av visse dyresykdommer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av Patent Blue V som fôrtilsetningsstoff til ikke-matproduserende dyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.7.2013
- Godkjenning av zinkchelat av methionin som fôrtilskudd til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2013
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013
Godkjenning av niacin og niacinamid som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.7.2013

Næringsmidler
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer: endringer til listen - Høring igangsatt av Mattilsynet 1.7.2013

MILJØ
- Biocidforordningen: revisjon av direktivet om markedsføring og bruk av biocidholdige produkter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.7.2013.
Et utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse av EUs nye biocidforordning ble oversendt av EFTA/EØS-landene til EU-siden 1. juli 2013. Biocidorordningen vil 1. september 2013 oppheve og erstatte det eksisterende biociddirektivet 98/8/EF. Biocider er midler som skal bekjempe uønskede organismer. Forordningen gjelder ikke bekjempningsmidler som det fins andre EU-rettsregler for, f.eks. plantevernmidler og legemidler. Målet med den nye forordningen er både å bedre det indre marked i forbindelse med bruk av biocidprodukter samtidig som man skal opprettholde en høy beskyttelse av miljø og helse.

- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 1.7.2013.
EFTA/EØS-landene oversendte 1. juli 2013 utkast til EØS-komitebeslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-direktivet fra 2009 om miljøkrav ved offentlige kjøp av biler og busser. Direktivet vil også omfatte operatører med offentlig tjenesteplikt som kompenseres med tilskudd.

- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013.
Etter at EØS-komiteen i juni 2012 vedtok å innlemme EUs karbonlagringsdirektiv i EØS-avtalen, ble en norsk gjennomføringsforskrift kunngjort 5. juli 2013. Direktivet, etablerer et juridiske rammeverk for miljømessig sikker lagring av CO2. En tilhørende kommisjonsbeslutning fra 2012 som angir hvordan gjennomføring av karbonlagringsdirektivet skal innrapporteres, trådte også i kraft 1. juni 2013.

- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013.
Norsk Lovtidend kunngjorde 2. juli 2013 en forskrift som gjennomfører en revisjon av det såkalte RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) som forbyr eller begrenser bruken av farlige kjemiske stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Direktivet inneholder konkrete forbud eller grenseverdier for bestemte substanser som utgjør en fare for mennesker og miljø. Det er utvidet til å omfatte farlige stoffer i blant annet medisinsk laboratorieutstyr.

- EU-programmet Copernicus for jordobservasjoner (2014-2020) - Svensk departementsnotat offentliggjort 2.7.2013
- Miljøkvalitetskrav til vann: prioriterte stoffer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.7.2013
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser - Europaparlamentets foreløpige plenumsbehandling 3.7.2013
- Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser om farlig avfall - EØS-notat offentliggjort 4.7.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013
- Farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2013
- Unntak fra tungmetallbestemmelser for plastkasser og -paller - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013
- Forbud mot bruk av biocider som inneholder formaldehyd til konserveringsmiddel i dyrefôr - EØS-notat offentliggjort 3.7.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for klorfenapyr - EØS-notat offentliggjort 3.7.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EU-handlingsplan for europeiske stålindustri - Svensk departementsnotat offentliggjort 4.7.2013

OFFENTLIGE INNKJØP
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2013

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 29.6.2013.
EUs nye regnskaps­direktiv ble publisert i EU-tidende 29. juni 2013. Direktivet, som skal være gjennomført i nasjonal rett i medlemslandenes senest 20. juli 2015, vil erstatte årsregnskapsdirektivet (4. selskapsdirektiv) og konsernregnskaps­direktivet (7. selskaps­direktiv). Finansdepartementet igangsatte i mai 2013 en høring om norsk gjennomføring av deler av det nye regelverket, nemlig bestemmelsene om «land-for-land rapportering».

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.7.2013.
Europaparlamentets plenumsforsamling ferdigstilte 2. juli 2013 førstegangsbehandlingen av den såkalte ”kjøretøykontrollpakken” som også inkluderer en forordning om teknisk kontroll av nyttekjøretøy og endringer i vognkortdirektivet. I likhet med Rådet, avviste Europaparlamentet Kommisjonens forslag om å påby regelmessig kontroll av motorsykler. Visse typer traktorer bør gjennomgå rutinekontroll, men ikke slike som benyttes til jordbruksformål. Samferdselsminister Marit Arnstad sendte i april 2012 brev til Europaparlamentets saksordfører Werner Kuhn med Norges syn på Kommisjonens forslag til nye regler for periodisk kjøretøykontroll.

- Veikantkontrollforordningen: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.7.2013
- Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.7.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om felles sikkerhetsmetode for foretak med ansvar for trafikk, infrastruktur og vedlikehold - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013
- Flygelederforordningen om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere - Norsk forskrift kunngjort 5.7.2013