Europalov - uke 27/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 27/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 1.7.-7.7.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Trygdeordninger: bestemmelser om tidspunkt for registrering av elektronisk melding i ESSI-systemet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Boliglånsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 5.7.2019.
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. Medlemslandene hadde frist 21. mars 2016 til å gjennomføre regelverket i nasjonal rett. EØS-komiteen gjorde i 8. mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen. Vedtaket krever parlaments­godkjenning i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.7.2019
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra tilsynsmyndighetene - EØS-notat offentliggjort 3.7.2019

FORBRUKERVERN
Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019

HELSE
Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ID-utsteder for sporbarhet av tobakksprodukter - EØS-notat offentliggjort 6.7.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om 2-kloro-p-fenylenediamin og sulfat- og dihydrokloridsalter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om fenylen-bis-difenyltriazin som UV-filter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Nettilgjengelighetsdirektivet - Høring om norsk gjennomføring av igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019.
EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner skal gjennomføres i norsk lov. Forslag til gjennomføring av direktivet og tilhørende gjennomføringsrettsakter ble sendt på offentlig høring 1. juli 2019. Netttilgjenelighetsdirektivet skal sikre at forskjellige nettjenester og mobilapplikasjoner oppfyller standardiserte krav om tilgjengelighet. Kravene gjelder blant annet offentlige netttjenester knyttet til trygd, helse, jobbsøking, opptak til universiteter og utstedelse av personlige dokumenter og attester. Myndighetene i EU hadde frist til 23. september 2018 med å gjennomføre bestemmelsene i nasjonal rett. Deretter må nye nettsteder oppfylle kravene innen et år, mens eksisterende nettsider får ytterligere et år på å etterkomme kravene. Trekvart år senere må også mobilapplikasjoner følge de nye standardene, som særlig tar sikte på å gjøre det lettere for eldre og funksjonshemmede å bruke nett- og mobiltjenestene til offentlige myndigheter. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomførte en første høring om direktivet i 2017. Høringen i 2019 omfatter i tillegg tre gjennomføringsrettsakter om henholdsvis tilgjengelighetserklæring, tilsyn og rapportering og harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner

Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kontroll og rapportering - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengelighetserklæring - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019
Harmonisering av 24.25-27.5 GHz-frekvensbåndet for bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-notat offentliggjort 3.7.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan - EØS-notat offentliggjort 3.7.2019

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 13 (import- og eksportrestriksjoner: unntak) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.7.2019

KULTUR OG MEDIER
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.7.2019*
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2019*
Berikingsforordningen om tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser om transfett - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Fôrvarer
Godkjenning av sinkkelat av metioninsulfat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2019
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2019
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter - Norsk forsrkrift kunngjort 2.7.2019
Godkjenning av et preparat av B. licheniformis som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskalkuner, avlskalkuner og mindre utbredte fjørfearter til oppfôring og egglegging - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Fornyet godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Innføring av to nye funksjonelle grupper av tilsetningsstoffer i fôrvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Fornyet godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse husdyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av et preparat av 3-fytase som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av 8-mercapto-p-mentan-3-on og p-ment-1-ene-8-tio som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av S. cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse svin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 15544 som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til oppfôringskyllinger og avvente smågriser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av visse typer riboflavin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Grenseverdi for kolekalsiferol (D3-vitamin) i fôr til laksefisk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyflufenamid, fenbuconazol, fluquinconazol og tembotrion - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.7.2019*
Omsetning av lacto-n-neotetraos tilvirket med Escherichia coli stamme K-12 som ny mat: endring av spesifikasjoner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2019*
Godkjenning av forlenget bruk av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2019*
Unionslisten for ny mat: rettelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2019*
Godkjenning av omsetning av betain som ny mat - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.7.2019*
Godkjenning av omsetning av gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

MILJØ
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019.
Den reviderte forordningen fra 2014 innebærer en betydelig skjerping av regelverket for fluorholdige gasser, inkludert hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med trinnvis reduksjon av tilgang på gass (produksjon og import) fra 2015 til 2030. Forordningen innfører måleenheten GWP-tonn (Global Warning Potential). Kommisjonen har etablert et kvoteregister som ikke er knyttet til utslipp, men til tilgangen på gass. Produsenter og importører av gass tildeles kvoter for import og produksjon basert på gassenes GWP-verdi. I Norge benyttes HFK blant annet i kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, isolasjonsskum, og brannslukkingsanlegg. Norge har siden 2003, som ett av svært få land, hatt avgift på produksjon og import av HFK og PFK, med refusjon for gasser som blir innlevert til destruksjon. Norge har for øvrig vedtatt å følge HFK-reduksjonsforpliktelsene i Montrealprotokollen, og EUs nedfasingsregime for HFK er derfor vurdert til å ha liten effekt i Norge. På denne bakgrunn har EØS/EFTA-landene fått unntak fra EU-forordningens bestemmelser om nedfasingsregimet ved innlemmelse i EØS-avtalen. En slik tilpasning ligner på tilpasningen som EØS/EFTA-landene fikk ved innlemmelse i 2012 av EUs reviderte ozonforordning.

EUs miljømerke: endringsbestemmelser for fjernsyn, vekstmidler, jordforbedringsmidler og dekningsmaterialer rundt planter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.7.2019
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 1.7.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.7.2019*
Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av varebiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av nasjonale opplærings- og sertifiseringsprogrammer - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sertifisering av personer og bedrifter vedrørende kjøle-, klima- og varmepumpeanlegg - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om personell som utfører arbeid på elektriske brytere - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av produkter og utstyr - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale - Norsk forskrift kunngjort 1.7.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføring av Kyoto-protokollens andre forpliktelsesperiode - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019
Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019
Kvotedirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser om driften av EU-registeret - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.7.2019
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Avfallstransportforordningen - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019
Biocider: godkjenning av kolekalsiferol til bruk i produkter av type 14 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder 1R-transfenotrin - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Undersøkelsesprogrammet for eksisterende aktive stoffer i biocidholdige produkter: endringer på grunn av Storbritannias utmeldelse av EU - Norsk forskrift kunngjort 2.7.2019

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning for det aktive stoffet dimetenamid-p - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2019
Godkjenning av det aktive stoffet florpyrauxifen-benzyl i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.7.2019
Fornyet godkjenning av metoksyfenozid som bør erstattes som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme IMI389521 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Vilkår for bruk av eddik som basisstoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Plantevernmidler: forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer (abamectin m.fl.) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Plantevernmidler: endringsbestemmelser om rapporterende medlemsstat for visse aktive stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Avslag på godkjenning av propanil som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Godkjenning av Beauveria bassiana stamme PPRI 5339 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Fornyet godkjenning av Clonostachys rosea stamme J1446 som et lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Forsyningsvirksomhetdirektivet: offentlige kontrakter innen vann- og energiforsyning, transport og posttjenester - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.7.2019

TRANSPORT
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: endringsbestemmelser om anvendelse av Euro 5-utslippstrinnet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Typegodkjenning av motorvogner og tilhørende enheter: oppdatering av referanser til og innarbeiding av FN/ECE-regelverk - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.6.2018. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 18.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 1.7.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 15.4.2019 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.7.2019
Undersøkelse og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske datalageret med sikkerhetstilrådninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 2.7.2019