Europalov - uke 30/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 30/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.7.-29.7.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser - Anmodninger om fortolkninger sendt til EU-domstolen 29.1.2018, 1.2.2018 og 22.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018.
EUs håndhevingsdirektiv skal styrke den praktiske anvendelsen av utsendings­direktivet. EU-landene hadde frist til juni 2016 med gjennomføringen i nasjonal rett. Direktivet er ikke ennå innlemmet i EØS-avtalen, men Stortinget vedtok i februar 2017 en lovendring med nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om styrket myndighetssamarbeid med andre EØS-stater, blant annet gjensidig bistand med å kreve inn økonomiske sanksjoner for brudd på nasjonale regler, og utvidelse av tilsynsmyndighetenes sanksjonsmuligheter. Loven trådte i kraft 1. juli 2017. Regjeringen legger ellers opp til at de fleste av bestemmelsene i håndhevingsdirektivet gjennomføres gjennom endringer til utsendingsforskriften.

Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.7.2018
Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018

ENERGI
Energimerking av støvsugere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Betalingstjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018
Avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2018 og 25.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018

FORSKNING, UTDANNING OG UNGE
EUs romprogram (2021-2027) og EU-byrået for romprogrammet - Svensk departementsnotat offentliggjort 25.7.2018
Det europeiske solidaritetskorps (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 27.7.2018

HANDELSFORENKLINGER
Produktsikkerhetsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.4.2018 og kunngjort i EU-tidende 23.7.2018

HELSE
Legemiddeldirektivet: fellesskapsregelverk for legemidler for mennesker - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.7.2018
Markedsføring av utgangsstoffer for narkotika - Høring igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018

INDRE MARKED OG EØS
EU-programmet for det indre marked - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.7.2018

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 23.7.2018
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 24.7.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.7.2018
Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.7.2018

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk (2021-2027) - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.7.2018

KATASTROFEBEREDSKAP
EUs ordning for sivil beredskap: revisjon - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 25.7.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 23.7.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.7.2018*

Fôrvarer
Godkjenning av visse kobberforbindelser som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2018

Næringsmidler
Unionslisten for ny mat: rettelse - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2018
Godkjenning av utvidet bruk av olje fra mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamectin m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.7.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.7.2018*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 26.7.2018*

MILJØ
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi - Høring om skjæringspunktet mellom kjemikalie-, produkt- og avfallslovgivning igangsatt av Kommisjonen 23.7.2018.
Kommisjonen la i desember 2015 fram en serie forslag til effektivisering av ressursbruken ved produksjon, forbruk og avfalls­behandling. Tiltakspakken for en sirkulær økonomi skal dessuten legge til rette for utvikling av nye markeder og forretningsmodeller. Pakken inneholder i tillegg fire lovforslag om endringer til direktivene om avfall, emballasje og deponi, samt avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og elektrisk og elektronisk utstyr.

Utsettingsdirektivet (GMO): utsetting av genmodifiserte organismer i miljøet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.7.2018
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for bis(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2018*

Plantevernmidler
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder klotianidin - EØS-notat offentliggjort 28.7.2018.
EU har vedtatt å forby nruk av plantevernmidler basert på såkalte neonikotinoider, som mange vurderer som en trussel mot biene. Danmark stemte sammen med Tjekkia og Romania som de eneste imot forbudet. Stoffene som forbys er klotianidin (dette faktaarket), imidakloprid og tiamethoxam.

Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 28.7.2018
Forlenget godkjenning av carfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2018
Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.7.2018
Avslag på forlenget godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2018
Godkjenning av fenpicoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*
Godkjenning av basisstoffet løkolje i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*
Forlenget godkjenning av petoxamid som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-decanol m.fl. i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 1-1-metylcyclopropen m.fl. i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*
Avslag på godkjenning av tretjære fra strandfuru som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 28.7.2018*

TRANSPORT
Felles regler for sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser for kommersielle operasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2018*