Europalov - uke 30/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 30/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 22.7.-28.7.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen (anmodninger om fortolkning)

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Unionsborgerdirektivet: Unionsborgeres og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019

FINANSIELLE TJENESTER
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon) - Meddelelse og to rapporter lagt fram av Kommisjonen 24.7.2019.
Norge, Island og Liechtenstein vedtok i desember 2018 sammen med EU-siden å innlemme EUs reviderte hvitvaskingsdirektiv fra 2015 i EØS-avtalen. Vedtaket trer i kraft 1. august 2019. Direktivets virkeområde er utvidet til å omfatte tilbydere av spillvirksomhet og innebærer skjerpede krav til rapporteringsplikt. Gjennomføring av direktivet har vært utredet av Hvitvaskingslovutvalget og vil i stor grad skje ved ikrafttredelse av hvitvaskingsloven som ble vedtatt i juni 2018. Direktivets krav om tilgang til informasjon om reelle rettighetshavere krevde nye norske lovbestemmelser og derfor også Stortingets samtykke.

Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Europeisk personlig pensjonsordning - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019

FORBRUKERVERN
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.3.2019, 21.3.2019 og 27.3.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2019*
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2019*

HANDELSFORENKLINGER
Direktivet for måleenheter: endringsbestemmelser om SI-enheter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.7.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Karnobatska grozdova rakya/Grozdova rakya ot Karnobat) - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk fra Bulgaria (Grozdova rakya ot Targovishte) - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019

HELSE
Kosmetikkforordningen: korrigering av bulgarsk språkversjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-programmet Digitalt Europa (2021-2027) - Høring igangsatt av Kommisjonen 25.7.2019
Maksimalpriser for terminering i mobil- og fasttelefonnettet - Høring igangsatt av Kommisjonen 26.7.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
ILO-forordningen om nettverk for spesialutsendinger på migrasjonsområdet - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Import fra tredjeland av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 25.7.2019
Biproduktforordningen: endringstemmelser for import av gelatin, animalske smaksforsterkere og utsmeltet fett - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om foretakslister og sporbarhet - EØS-notat offentliggjort 26.7.2019
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 26.7.2019
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.7.2019. Norsk forskrift kunngjort 26.7.2019
Forhåndsmelding om import av visse kategorier av dyr og produkter - EØS-notat offentliggjort 25.7.2019
Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 22.7.2019*

Fôrvarer
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.7.2019. Norsk forskrift kunngjort 25.7.2019

Næringsmidler
Påstandsforordningen for matvarer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.5.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019

MILJØ
Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.4.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019
Reduksjonsmål for CO2-utslipp fra tunge kjøretøyer - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019

TRANSPORT
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler - Norsk forskrift kunngjort 24.7.2019
Single Window-forordningen: meldepliktsystem for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 26.2.2019 og kunngjort i EU-tidende 22.7.2019