Europalov - uke 31/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 31/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 31.7.-6.7.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter: endringsbestemmelser om bruk av toleranser i verifiseringsprosedyrer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2017*
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017
EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017*
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om publisering av tillegg til prospekter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017
Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017

FORSKNING OG UTDANNING
EU-høring om supercomputere - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017*
Satellittnavigasjonssystemet EGNOS: gjennomføringsbestemmelse om plassering av bakkebasert infrastruktur - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.8.2017*

HANDELSFORENKLINGER
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2017

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om sinkoksid som fargestoff - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om HICC, atranol og kloratranol - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.8.2017

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA - Norsk forskrift kunngjort 3.8.2017
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland: endringsbestemmelser om peanøtter fra USA - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 2.8.2017*
EUs referansesenter for testmetoder for renrasede avlsdyr av storfe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 5.8.2017
Import og transitt av fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Makedonia, USA, Sør-Afrika og Zimbabwe - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.8.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Poland - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.8.2017*
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 1.8.2017*
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Italia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2017*
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.8.2017*
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 4.8.2017

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til slakt og verping - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Fôrtilsetningsstoffet kaliumdiformat: endring av navn på innehaver av godkjenningen - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, livkylling og mindre fjørfearter til verping - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hunder - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avlspurker, avvent smågris, slaktegris, livkalv og slaktekalkuner - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017
Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Næringsmidler
Tillatte helsepåstander på matvarer: rettelser til språkversjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.8.2017*

STATISTIKK
Konjunkturstatistikk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 2.8.2017

TRANSPORT
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Åpen konsultasjon om gjennomføringen av TEN-T igangsatt av Kommisjonen 1.8.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2017
Flypassasjerers rettigheter - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.5.2017