Europalov - uke 31/2018

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 31/2018

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.7.-5.8.2018

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018

ENERGI
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps - EØS-notat offentliggjort 3.8.2018

FINANSIELLE TJENESTER
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (30.6.-29.9.2018) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018*

HANDELSFORENKLINGER
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: rettelse og endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.8.2018*

HELSE
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruken av MBBT (nano) som UV-filter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser om ekstrakter og oljer av Tagetes erecta, Tagetes minuta og Tagetes patula - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018. EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

INTELLEKTUELL EIENDOM
Varemerkedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018.
EUs varemerkedirektiv er blitt revidert. Det eksisterende direktivet vil i 2019 bli erstattet av en modernisert utgave som ble vedtatt i 2015. Formålet er å gjøre det enklere og rimeligere for bedrifter å beskytte sine produkter. Det nye direktivet vil harmonisere nasjonale regelverk om varemerker ytterligere, blant annet ved å gjøre det likere regelverket som gjelder for EU-varemerker.

Programvaredirektivet: rettslig beskyttelse av dataprogrammer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2018*
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Polen og Romania - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Bulgaria - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer for Bosnia-Hercegovina og Grønland - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.7.2018
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 3.8.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen, Pollen og Romania - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Utvidelse av garantier for Salmonella spp for kjøtt fra broilers beregnet for Danmark - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

Fôrvarer
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvent smågris - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018*
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.8.2018*
Godkjenning av visse kobberforbindelser som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018
Ny anvendelse av et preparat av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff til slakte- og livkylling - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetning til slaktegriser - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Avslag på godkjenning av formaldehyd som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Tilbaktrekning fra markedet av visse fôrtilsetningsstoffer: rettelse - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av et preparat av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe, griser og fugler - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-b-xylanase som fôrtilsetning til karper - Norsk forskrift kunngjort 30.7.2018

Næringsmidler
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om økt opptak av ikke-hemjern - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Økt offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018*

MILJØ
Havstrategidirektivet - Rapport om EU-landenes overvåkingsprogrammer lagt fram av Kommisjonen 31.7.2018
Plandirektivet: miljøkonsekvensvurderinger av planer og programmer - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Nitratdirektivet: beskyttelse mot vannforurensning fra nitrat i landbruk - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.3.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018
Avfallsdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018

Plantevernmidler
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam - EØS-notat offentliggjort 1.8.2018
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.7.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for Bacillus subtilis stamme QST m.fl. i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Innkjøpsdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.5.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018

SELSKAPSRETT
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

STATISTIKK
Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Statistikk om inntekts- og levekår: gjennomføringsbestemmelser for 2018 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018
Statistikk om plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.8.2018

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Tjenestedirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.2.2018 og kunngjort i EU-tidende 30.7.2018

TRANSPORT
Automatisk validering av flybesetninglisenser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2018
Felleseuropeiske luftromskrav og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.7.2018