Europalov - uke 3/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.-18.01.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Kommisjonens komitologiregister: endring av lenker
Kommisjonens komitologiregister benytter nettadresser (URLer) som av sikkerhetsgrunner ikke lenger godtas av Europalovs lenkefelt (nøkkelinformasjonen nederst i faktaarkene). I feltet "Kommisjonens framlegg" angis som før dokumentnummeret, men lenken går nå til komitologiregisterets søkeside, hvor man kan søke med dokumentnummeret. Man må altså notere seg eller kopiere dokumentnummeret før man klikker på lenken. Se et eksempel her. Feltet "Siste nytt" er et tekstfelt og lenkene til komitologiregisteret vil derfor fortsatt fungere der. Kommisjonen arbeider med å modernisere komitologiregisteret.

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.01.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.01.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om leverage ratio - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.01.2015

FORBRUKERVERN
- Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.01.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser og visse kjemikalier - Dansk departementsnotat offentliggjort 08.01.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Heisedirektivet (revisjon) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Datalagringsdirektivet: lagring av data fra elektronisk kommunikasjon - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14.01.2015.
Stortingets EU/EØS-nytt omtalte 14. januar 2015 en rapport fra Europaparlamentets juridiske tjeneste om konsekvenser av EU-domstolens kjennelse 8. april 2014 hvor datalagringsdirektivet ble erklært ugyldig.

- Radiodirektivet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015.
Norge, Island og Liechtenstein ble 16. januar 2015 enige om et felles utkast til innlemmelse i EØS-avtalen av EUs reviderte radiodirektiv. Direktivet skal blant annet sikre at forbrukerne kan benytte en felles lader for alle nye mobiltelefoner. Det vil imidlertid være opp til Kommisjonen å vedta detaljerte gjennomføringsbestemmelser, for eksempel om nøyaktig hva slags type utstyr dette skal gjelde.

- Anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
EU-høring om fremtidg bruk av UHF-frekvensbåndet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.01.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Databasedirektivet: rettslig vern av databaser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.01.2015
- Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.01.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015.
Ifølge Stortingets EU/EØS-nytt kan EUs nye personvernforordning gi nasjonale tilsyn rett til å ta bindende vedtak som også blir gjeldende i andre EU/EØS-land. Dette kan for Norges del gi grunnlovsutfordringer. EUs justisministre kom 4. desember 2014 fram til en delvis enighet om forslaget til ny personvern­forordning. Europaparlamentet ferdigstilte i mars 2014 sin førstegangsbehandling av forordningen. Rådet og Europaparlamentet diskuterer for tiden også et forslag til direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser.

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 14.01.2015
- Gruppeunntak for linsensavtaler om teknologioverføring - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Japan: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.01.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - Kommisjonens gjennomføringsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.01.2015
- Anerkjenning av Isle of Man som fri for varroatose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.01.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.01.2015
- Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Malaysia - Norsk forskrift kunngjort 16.01.2015
- Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat publisert i EU-tidende 12.01.2015
- Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.01.2015
- Sykdommer hos storfe: endringer for områder i Frankrike - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser om risikomateriale - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.01.2015
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland og Storbritannia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.01.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som fôrtilsetningsstoff til griser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av et preparat produsert av T. versatilis som fôrtilsetningsstoff til ammende purker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Minimumsinnhold av et preparat produsert av A. niger som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av en ny anvendelse av et preparat av E. faecium som fôrtilsetningsstoff - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.01.2015. EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til verpehøner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.01.2015. EØS-notat offentliggjort 12.01.2015.
- Godkjenning av et preparat av alfa-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.01.2015. EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Godkjenning av inositol som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015

Plantesanitære forhold
- Omsetning av frøblandinger av fôrvekster til bruk for bevaring av naturmiljøet - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for erukasyre i oljer og fettstoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra pigghå - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 02.12.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.01.2015
- Bruk av visse fargestoffer i aromatisert modnet ost - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Bruk av kalsiumpropionat som tilsetningsstoff i mat - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Bruk av fargestoffene E 302 og E 401 i visse frukt og grønnsaker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om montansyreestere (E 912) - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Innvilgelse og avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Innvilgelse på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.01.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 02.12.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.01.2015
- Bruk av difosfater (E 450) som hevelsesmiddel og surhetsregulator i gjærbaserte deiger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Bruk av søtstoffer i visse typer pålegg av frukt eller grønnsaker - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Vilkår for bruk av helsepåstander om plantesterolers og plantestanolers evne til å senke LDL-kolesterolnivået i blodet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Metoder for kontroll av erukasyre i olje og fett i næringsmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 15.01.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av benzosyre og benzoater (E 210-213) i kokte reker i lake - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 02.12.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.12.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av karmin (E 120) i næringsmidler til spesielle medisinske formål - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 02.12.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 13.12.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015

Veterinærmedisin
- Maksimale grenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet triptorelinacetat - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet tildipirosin - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet ivermektin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
- Restkonsentrasjoner av lufenuron i matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015

MILJØ
- Seveso-direktivet (revisjon): Kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015.
Seveso-direktivet stiller særskilte krav til virksomheter som benytter eller produserer kjemikalier som er vurdert som spesielt farlige, og hvor uhell kan forårsake store skader på mennesker, materiell og miljø. Kommisjonen la i desember 2010 fram forslag til revisjon av direktivet. Bakgrunnen er bl.a. tidligere vedtak om å tilpasse EUs klassifikasjonssystem for farlige stoffer til FNs globale harmoniste system. Samtidig ønsket Kommisjonen å innføre strengere standarder for inspeksjon av relevante bedrifter og dessuten sikre publikum bedre informasjon ved ulykker. Etter samstemmig vedtak i Europaparlamentet og Rådet ble det nye direktivet publisert i EU-tidende 24. juli 2012. Det skal være gjennomført i EUs medlemsland innen 31. mai 2015.

- Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av dyrking av genmodifiserte organismer (GMO) - Kompromiss med Rådet godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 13.01.2015.
Europaparlamentet bekreftet 13. januar 2015 et kompromiss som ble inngått med Rådet om revisjonen av utsettingsdirektivet. Ifølge det nye direktivet skal medlemslandene selv få bestemme i hvilken grad de vil forby eller begrense utsetting i naturen av genmodifisert organismer (GMO) på annet enn et rent vitenskapelig grunnlag. I dag kan GMO-utsetting kun innvilges av EU etter anbefaling fra EUs matsikkerhetsbyrå på rent vitenskapelig grunnlag. Direktivet vil tre i kraft våren 2015.

- Industriutslippsdirektivet (IPPC): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Vanndirektivet: endringsbestemmelser om overvåkingsmetoder for overflatevann - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015. EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
Svovelinnhold i marint brennstoff: endringsbestemmelser om prøvetaking og rapportering - Kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.12.2014
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
- Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå - Sak om manglende norsk overholdelse åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.01.2015
- Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Avvisning av avslag på godkjenning av et biocidholdig produkt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: godkjenning av bis(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) - Dansk departementsnotat offentliggjort 09.01.2015
- Begrensninger for godkjenningen av et biocidprodukt som inneholder IPBC og propiconazole - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.01.2015
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.01.2015
- Bruk av tralopyril i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Bruk av permethrin i biocidholdige produkter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.01.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av det virksomme stoffet meptyldinocap i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 15.01.2015
- Betingelser for godkjenning av kobberforbindelser som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum strain D747 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 15.01.2015
- Godkjenning av chromafenozide som virksomt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.01.2015. EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for mecoprop-P - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.01.2015. EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Plantevernmiddelforordning: endringsbestemmelser om utløpsdato for godkjenning av det virksomme stoffet tepraloxydim - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethephon og fenamiphos i plantevermidler - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015
- Godkjenning av gamma-cyhalotrin som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 17.01.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Elektronisk egenerklæringsskjema for offentlige anskaffelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 23.12.2014

STATISTIKK
- Harmoniserte konsumprisindekser - Svensk departementsnotat offentlliggjort 09.01.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015.
Norge er klar til å innlemme EUs jernbanedirektiv i EØS-avtalen. Utkast til EØS-komitevedtak om etablering av et felles europeisk jernbaneområde ble oversendt til EUs utenrikstjeneste 16. januar 2015. Direktivet slår sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I tillegg innfører det nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet, blant annet når det gjelder forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene innen 16. juni 2015.

- Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser - Sak om ukorrekt eller ufullstendig norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 14.01.2015
- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.01.2015
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 14.01.2015
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser om godsvogner - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 06.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 12.04.2015
- Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
- Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog - EØS-notat offentliggjort 12.01.2015
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 06.11.2014 og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 15.01.2015
- Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015. EØS-notat offentliggjort 15.01.2015
- Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.01.2015
- Flygelederforordningen om sertifisering og medisinsk godkjenning av flygeledere - Norsk forskrift kunngjort 16.01.2015
- Krav til identifisering av fly og helikoptere i det felles europeiske luftrom - Norsk forskrift kunngjort 12.01.2015
- Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom - Norsk forskrift kunngjort 12.01.2015
- Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.01.2015
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføring av første fellesprosjekt - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.01.2015
- Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen - Norsk forskrift kunngjort 14.01.2015
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015
- Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser - Norske forskrifter kunngjort 12. og 14.01.2015
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bruk av spordeteksjon av eksplosiver - Norsk forskrift kunngjort 15.01.2015