Europalov - uke 3/2019

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 3/2019

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 14.1.-20.1.2019

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ENERGI
Fornybar energidirektivet (revisjon) - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019.
Deler av EU-pakken fra 2016 om ren energi ble vedtatt før jul og sendes nå på norsk høring. Det gjelder det reviderte fornybar energidirektivet, endringene til energieffektiviseringsdirektivet og styringssystemet for energiunionen. Olje- og energidepartementet ønsker innspill på de enkelte rettsaktene, så vel som synspunkter på helheten og sammenhengen mellom de ulike elementene.

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.1.2019
Nettkoder og retningslinjer for elektrisitet (oversiktsnotat) - EØS-notat offentliggjort 17.1.2019*

FINANSIELLE TJENESTER
Revisjon av EUs finanstilsyn - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2019.
Europakommisjonen la 20. september 2017 fram forslag til revisjon av EUs finanstilsyn. Formålet er å bedre koordineringen mellom medlemslandenes tilsyn, samtidig som visse kompetanser overføres til EU. Det siste gjelder blant annet tilsynet med indikatorer som brukes til å fastsette prisen på viktige finansielle kontrakter. - I lys av brexit må vi sikre at det blir et ensartet tilsyn, sa Europakommisjonens visepresident Georgijs Dombrovskis - trolig med tanke på å unngå at britiske banker til å etablere seg i EU-land hvor tilsynet er mindre strengt. Finanstilsynsrevisjonspakken består av en meddelelse (dette faktaarket) og fire forslag til forordninger som er sendt til Europaparlamentet og Rådet for behandling.

Forsikringsdirektivet: adgang til å starte og utøve forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.1.2019
Oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.1.2019
e-pengedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.1.2019
Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 15.1.2019
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 15.1.2019
Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 15.1.2019

FORBRUKERVERN
Forbrukerkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.1.2019

HANDELSFORENKLINGER
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.1.2019*

HELSE
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.1.2019*

INDRE MARKED - NÆRINGSPOLITIKK
InvestEU-programmet (2021-2027) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 16.1.2019
Europeisk regionalt samarbeid over landegrensene (Interreg 2021-2017) - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Europaparlamentet 16.1.2019

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
EU-plan for fremme av kunstig intelligens - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2019
Ordningen for et sammenkoplet Europa (2021-2027) - Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 17.1.2019
EU-høring om 5G-basestasjoner og trådløse småceller - Høring igangsatt av Kommisjonen 16.1.2019*
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 16.1.2019*

INTELLEKTUELL EIENDOM
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler: endringsbestemmelser om eksportunntak - Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 17.1.2019

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Japan - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 16.1.2019*
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om alarm- og signalvåpen - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019*
Personverndirektivet: behandling av personopplysninger - Forslag til fortolkningsdommer lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2018 og 10.1.2019. Omtale i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2019
Kontroll med erverv og besittelse av våpen: endringsbestemmelser om merking - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019*

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.1.2019
Søksmål og erstatning ved overtredelse av konkurransereglene - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.1.2019*
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.1.2019

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania som offisielt fri for tuberkulose og brucellose hos storfebesetninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2019
Kontrollplaner i tredjeland for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringer - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.1.2019
Strengere offentlig kontroll av import av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 14.1.2019
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2019*
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2019*
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Polen og Ungarn - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 19.1.2019*

Fôrvarer
Godkjenning av natriumselenitt, overtrukket granulert natriumselenitt og sink-L-selenometionin som fôrtilsetningsstoffer for alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2019
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019

Plantesanitære forhold
Betingelser for omsetning av såkorn og frø fra fôrvekster: midlertidig unntak - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 15.1.2019*

Næringsmidler
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for clotianidin m.fl. - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 15.1.2019*
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl. - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om linuron - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.1.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om klorantraniliprol m.fl. - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2019

MILJØ
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til grafisk papir, husholdningspapir og husholdningspapirprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.1.2019
EU-strategi for hormonforstyrrende stoffer - EØS-notat offentliggjort 15.1.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for offentlig forvaltning - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for bilindustrien - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2019
Miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for produksjonssektoren for elektrisk og elektronisk utstyr - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.1.2019
CO2-utslippskrav til person- og varebiler (revisjon) - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 17.1.2019
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg - EØS-notat offentliggjort 15.1.2019
Reduksjon av plast i miljøet - Kompromiss med Europaparlamentet bekreftet av Rådet 18.1.2019
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroctyl)silantriol og TDFA-derivater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 17.1.2019*
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019
Godkjenning av Metschnikowia fructicola stamme NRRL Y-27328 som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019
Avslag på fornyet godkjenning av flurtamon som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019
Forlengelse av godkjenningsperioden for de aktive stoffene amidosulfuron, bifenox m.fl. i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019

Plantevernmidler
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.1.2019
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser med hensyn til vitenskapelige kriterier for bestemmelse av hormonforstyrrende stoffer - EØS-notat offentliggjort 18.1.2019

TRANSPORT
EU-strategi for automatisert mobilitet - Resolusjon vedtatt av Europaparlamentet 15.1.2019
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 15.1.2019
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2019
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser - Europaparlamentets førstgangsbehandling 15.1.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner - Norsk forskrift kunngjort 18.1.2019
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.1.2019