Europalov - uke 32/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 32/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.8.-13.8.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

*nye saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.5.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Standardformat for informasjon om forsikringsprodukter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.8.2017*

FORBRUKERVERN
Forbrukerdirektivet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 2.6.2017
Urimelige avtalevilkår for forbrukerne - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.5.2017

HELSE
Tobakksdirektivet (revisjon) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 19.5.2017
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner - EØS-notat offentliggjort 12.8.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.5.2017
Harmonisert bruk av frekvensressurser til utstyr som benytter ultrabredbåndsteknologi: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.8.2017*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Litauen og Polen - EØS-notat offentliggjort 12.8.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos drøvtyggere - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2017
Import av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Bosnia og Herzegovina, Makedonia, Sør-Afrika og Zimbabwe - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.8.2017*

MILJØ
Skipsopphuggingsforordningen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.8.2017
Biocider: godkjenning av pereddiksyre generert av tetraacetylethlenediamin og natriumperkarbonat til bruk i produkttype 2, 3 og 4 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av 2-octyl-isothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 8 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av 2-methylisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 11 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: avslag på godkjenning av 2-methyl-1,2-benzisothiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 13 - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av warfarin til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av klorofasinon til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av coumatetralyl til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av difenacoum til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av bromadiolon til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av brodifacoum til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av difethialon til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: forlenget godkjenning av flocoumafen til bruk i produkttype 14 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra natriumhypokloritt til bruk i produkttype 1, 2, 3, 4 og 5 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra kalsiumhypokloritt til bruk i produkttype 2, 3, 4 og 5 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*
Biocider: godkjenning av aktivt klor fra klor til bruk i produkttype 2 og 5 - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 10.8.2017*

Plantevernmidler
Kriterier for lavrisiko aktive stoffer i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.8.2017
Avslag på forlenget godkjenning av picoksystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.8.2017

STATISTIKK
Strukturstatistikk for næringslivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 8.8.2017

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
Postdirektivet: utvikling av et indre marked for posttjenester i Fellesskapet - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.6.2017

TRANSPORT
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS-notat offentliggjort 8.8.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.8.2017*
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt Kommisjonen 11.8.2017