Europalov - uke 37/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 37/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 12.9.-18.9.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Rammeavtale om midlertidig ansettelse - Fortolkningsdommer [1] [2] [3] avsagt av EU-domstolen 15.9.2016

ENERGI
- Elektrisitetsdirektivet: felles regler for det indre marked for elektrisk kraft - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2016
- EU-høring om energimarkedet - Europaparlamentets synspunkter vedtatt 13.9.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Betalingstjenestedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 15.9.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 14.9.2016
- Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser - Dansk departementsnotat offentiggjort 15.9.2016

HELSE
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2016
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.9.2016
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016
- Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016
- Medisinsk utstyrsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016

INDRE MARKED OG EØS
EUs "State of the Union" 2016 - Rapport lagt fram av Europakommisjonens president 14.9.2016. Omtale offentliggjort av Utenriksdepartementert 15.9.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Samtykke- og lovproposisjon fremmet av Samferdselsdepartementet 16.9.2016.
EU har vedtatt en forordning som vil gjøre det slutt på normale roamingavgifter fra sommeren 2017. EØS-komiteen gjorde 27. april vedtak om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen og en proposisjon om samtykke til EØS-komitebeslutningen og forslag til lovendring ble fremmet av regjeringen 16. september. Forordningen omhandler også sikring av nett­nøytralitet, forenkling av telekom­regelverket for operatører og sam­ordning av frekvens­tildelinger. EU-forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges ad av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.

- Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Samtykke- og lovproposisjon fremmet av regjeringen 16.9.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Informasjonssamfunnet (politikkdokument), Politikkdokumenter, Informasjonssamfunnet
Handlingsplan for 5G i Europa - Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
- Direktivet om elektronisk handel - Utkast til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016.
Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.

Opphavsrett i det digitale indre marked - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Opphavsrett for online- og gjenutsendelser og radio og tv-programmer - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Den europeiske grense- og kystvakt - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2016

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: oppdaterte bestemmelser - Dansk departementsnotat (revidert versjon) offentliggjort 14.9.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
EU-forordningen fra 2009 om animalske biprodukter og ti tilknyttede rettsakter ble denne uken gjennomført i norsk rett. Biproduktforordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. Biproduktforordningen har vært i kraft i EU siden 2011, men ble først innlemmet i EØS-avtalen i 2015. Forsinkelsen skyldtes blant annet at Norge ønsket en tilpasningstekst om eksport til tredjeland, som EU sa nei til.

- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
- Forsøksdyrdirektivet: beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - Norsk forskrift kunngjort 16.9.2016
Import av akvakulturprodukter til konsum fra India: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutningen godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Import fra tredjeland av visse kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer, samt fersk kjøtt fra enhovede husdyr: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Regler for helsesertifikater ved gjeninnføring av visse hester etter kortvarig eksport til Qatar - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.9.2016
Godkjenning av Brindisi-region i Italia som fri for brucellose - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.9.2016
Tiltak mot Aujeszkys sykdom: endringsbestemmelser for Litauen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 14.9.2016
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016
Import fra Saint Pierre og Miquelon av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 13.9.2016

Fôrvarer
Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fortilsetning til diende smågris - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 12.9.2016

Næringsmidler
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringer til unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016

MILJØ
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avløpsvann og avgasser - EØS-notat offentliggjort 17.9.2016
Ozonforordningen: endringsbestemmelser - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.9.2016
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV - Høringsutkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 16.9.2016
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 16.9.2016
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 16.9.2016

Plantevernmidler
Avslag på godkjenning av tricyclazol som aktivt stoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.9.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.9.2016

STATISTIKK
Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - Høringsutkast til forordning lagt fra av Kommisjonen 12.9.2016
- Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.9.2016 (kompromiss med Rådet)

TRANSPORT
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 12.9.2016
- Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 16.9.2016
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2016