Europalov - uke 39/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 392012 - Europalov - uke 39/2012

UKE 39/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 24.09-30.09.2012


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Fri bevegelse av arbeidskraft (kodifisering) - Lovproposisjon fremmet av regjeringen 28.9.2012
° Trygdebestemmelser: overgangsperiode - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Trygdebestemmelser: tilbakebetalingsprosedyrer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 27.9.2012

ENERGI
Energimerkning av elektriske lamper og lysarmaturer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.9.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Revisjon av prospekt- og rapporteringsdirektivene for verdipapirer - EØS-komitevedtak 28.9.2012.
Et nytt EU-direktiv som forenkler kravene til prospekter og rapportering for verdipapirer, ble innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2012 gjennom vedtak i EØS-komiteen. Forenklingene inngår i målsetninger vedtatt av EU-toppmøtet i 2007 og tar sikte på å redusere kostnader og administrative byrder for europeiske bedrifter. Endringsdirektivet vil også gi investorer økt beskyttelse ved å sikre at det gis tilstrekkelige opplysninger ved verdipapirkjøp, et behov som er blitt spesielt viktig under finanskrisen. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det kan tre i kraft.

° Restrukturering og avvikling av kredittinstitusjoner - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 28.9.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID (omarbeiding) - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsforsamling avgitt 26.9.2012
° Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen) - Komiteinnstilling til Europaparlamentets plenumsforsamling avgitt 26.9.2012

FORBRUKERVERN
° Forbrukerdirektivet - EØS-komitevedtak 28.9.2012
EUs nye forbrukerdirektiv ble vedtatt i oktober 2011 og vil gjelde fra 13. juni 2014. Det skal blant annet gi forbrukere i Europa like rettigheter til informasjon før de handler og rett til å ombestemme seg (angrerett) innen 14 dager for salg utenfor butikk. Forbrukerdirektivet tar blant annet sikte på å erstatte direktivene om fjernsalg, om salg utenfor fast utsalgssted, om forbrukerkjøp og om urimelige avtalevilkår. Direktivet ble 28. september 2012 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, men EØS-komiteens vedtak må godkjennes av parlamentene i Norge, Island og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

° Samarbeidsforordningen om forbrukerlovgivning: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012.
Endringer til EUs samarbeidsforordning for håndheving av felleskapsregelverket om forbrukervern over landegrensene ble innlemmet i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen 28. september 2012. Endringene oppdaterer forordningens henvisninger til relevante nye EU-bestemmelser. Det gjelder bl.a. henvisninger til direktivet om forbrukerkreditt, direktivet om audiovisuelle tjenester (tidligere: "TV uten grenser") og direktivet om timeshare.

° Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking - EØS-komitevedtak 28.9.2012.
EØS-komiteen vedtok 28. september 2012 å innlemme i EØS-avtalen EUs nye forordning om merkning av tekstilprodukter. De nye reglene skal blant annet sikre at nye fibre og innovative produkter kan komme raskere på markedet. Tekstiler som inneholder pels eller lær skal i fremtiden merkes med "inneholder ikke-tekstildeler av animalsk opprinnelse", et krav som spesielt vil komme allergikere til gode, ettersom pels kan utgjøre en potensiell helserisiko for enkelte. EØS-komitevedtaket krever parlamentssamtykke i Island før det kan tre i kraft.

FORSKNING OG UTDANNING

HELSE
° Kosmetikkdirektivet: endringsbestemmelser om hårfargestoffer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.9.2012
° Tekniske spesifikasjoner for utstyr til in vitro-diagnostikk - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Ajourføring av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering - EØS-komitevedtak 28.9.2012
Sikrere, mer effektivt og innovativt medisinsk utstyr - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Medisinsk utstyrsforordningen - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Innmelding av overførbare sykdommer til EF-nettet - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.9.2012
Finansiering av Det europeiske legemiddelbyrå (EMEA): endringer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.9.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: revisjon - EØS-komitevedtak 28.9.2012.
EU-orordningen om internasjonal gjesting (roaming) i mobiltelefonnett - den tredje i rekken - ble publisert i EU-tidende 30. juni 2012 og trådte i kraft dagen etter i EUs medlemsland. For norske sluttbrukere i forbruker- og bedriftsmarkedet vil det bli billigere å ringe, motta samtaler, sende og motta SMS og å benytte seg av datatjenester på reise i EU/EØS-land. Samferdselsdepartementet kunngjorde 17. juli 2012 en forskrift som gjennomfører EU-forordningen i norsk rett. Forskriftens materielle innhold trer først i kraft fra det tidspunkt EØS-beslutningen 28. september 2012 om innlemming av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft for EØS/EFTA-landene. Dette vil først skje etter at Liechtensteins parlament har samtykket til EØS-vedtaket, men tidligst 1. november 2012.

° Endring av mandatet til EUs policy-gruppe (RSPG) for frekvensforvaltning - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Rekommandasjon om tilgang til neste generasjons bredbånd - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Det europeiske byrå for nett- og informasjonssikkerhet (ENISA): forlengelse - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Harmonisering av frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Bruk av 24 GHz-frekvensbåndet for kortdistanseradarutstyr for kjøretøyer : endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
Fremme av cloud computing i Europa - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 27.9.2012
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.9.2012 (se omtale under KULTUR)

KULTUR OG OPPHAVSRETT
° AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.9.2012.
Kommisjonen la 4. mai og 24. september 2012 fram de første rapporter om gjennomføringen av ulike deler av AMT-direktivet i EUs medlemsland. EØS-komiteen vedtok 15. juni 2012 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. Direktivet er en sammenstilling (kodifisering) av det opprinnelige TV-direktivet (fjernsyn uten grenser) fra 1989 og senere endringer av dette. TV-direktivets formål var å sikre uendret videresending av fjernsynssendinger over landegrensene innenfor EU/EØS-området. Gjennom en endring i 2007, er dette utvidet til alle typer audiovisuelle medietjenester (AMT). EØS-komitevedtaket trer først i kraft etter samtykkebehandling i parlamentene i Norge og Liechtenstein.

EU-strategi om kulturnæringenes bidrag til vekst og sysselsetting - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Arkiver i Europa: digitale utfordringer - Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Avlivningsforordningen: dyrevelferd ved slakting (fra 2013) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.9.2012.
Avlivningsforordningen erstatter 1. januar 2013 EUs avlivningsdirektiv fra 1993. Forordningen er mer omfattende ved at den bl.a. også gjelder vern av dyr ved avliving både i og utenfor slakterier. Den omfatter også slakting av oppdrettsfisk. Medlemslandene kan forby rituell slakting uten bedøvelse eller innføre strengere bestemmelser for avliving av dyr utenfor slakterier, ved oppdrett av vilt og ved rituell slakting for de land som tillater dette. Mattilsynet igangsatte 28. september 2012 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

° Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.9.2012
° Dyrehelsemessige krav til samhandel og import av fjærkre og fjærkreprodukter - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Likestilte metoder for testing av trikiner i kjøtt - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom - endringer for Belgia - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
Import av akvakulturprodukter til humant konsum fra India og Indonesia: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 25.9.2012

Fôrvarer
° Godkjenning av naringin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2012
° Godkjenning av thaumatin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2012
° Godkjenning av azorubine som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2012
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-komitevedtak 28.9.2012

Næringsmidler
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser om oktenidin-dihydroklorid - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Overgangstiltak for meierivirksomheter i Romania - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.9.2012
Tiltak mot svinepest: forsendelser mellom landegrensene av visse typer kjøtt og kjøttprodukter - Utkast til kommisjonsvedtak sendt til komitologikomite 26.9.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av E 432-436 i kokosmelk - EØS-notat offentliggjort 25.9.2012
° Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av stoffer på eggeskall - EØS-notat offentliggjort 25.9.2012

Veterinærmedisin
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet fenoksymetylpenicillin i matvarer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet altrenogest i matvarer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet lasalocid i matvarer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om nitroksinil - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester i matvarer av veterinærlegemidlet metylprednisolon - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer - EØS-komitevedtak 28.9.2012

MILJØ
° Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2): rapporteringsskjema - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Integrert forebygging og bekjempelse av forurensning: rapportering om gjennomføring i 2012 og 2013 - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kvotehandel med drivhusgasser: forenklet verktøy for luftfartsoperatører med små utslipp - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker - EØS-notat offentliggjort 26.9.2012
° Kriterier for bruk av EUs miljømerke til avispapir - EØS-notat offentliggjort 26.9.2012
Miljø: luft (EØS-avtalens vedlegg 20.3)
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser for CMR-stoffer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Biociddirektivet: inkludering av kobberhydroksider og -karbonat som aktive stoffer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Biociddirektivet: oppføring av bendiokarb som aktivt stoff - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Forbud mot biocider som inneholder insektsmidlet flufenoxuron - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Forbud mot biocider som inneholder visse stoffer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Retningslinjer for å skille mellom fôrvarer, fôrtilsetningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinærlegemidler - EØS-komitevedtak 28.9.2012
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere - Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til komitologikomite 26.9.2012

STATISTIKK
° Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over arbeidsulykker - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Kompromiss mellom Europaparlamentet og Rådet fremforhandlet 28.9.2012.
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsatte regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for rene luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for biler og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen ønsker at det innføres lignende krav til klasse L-kjøretøy og la 4. oktober 2010 fram forslag til en forordning som skal erstatte det eksisterende rammedirektivet. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 28. september 2012 fram til et kompromiss om det nye direktivet. Kompromisset må godkjennes formelt av de to institusjonene før det kan publiseres i EU-tidende.

° EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall) - EØS-komitevedtak 28.9.2012.
Europakommisjonen vedtok 8. september 2011 en anbefaling (rekommandasjon) som har til formål at nye modeller av personbiler og lette kjøretøy som selges fra 2015 (senest) automatisk ringer en alarmsentral dersom de utsettes for alvorlige ulykker. Det automatiske nød­anrops­systemet eCall vil gjøre bruk av det felleseuropeiske alarmnummeret 112 for formidling av kjøretøyets posisjon til uttryknings­sentralene. Anbefalingen ble 28. september 2012 tatt inn i EØS-avtalen gjennom vedtak i EØS-komiteen.

° Utrangerte kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Typegodkjennelse av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser om gearskifteindikatorer - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Tekniske spesifikasjoner for lokomotiver og passasjervogner for samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystem - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser om IMO-standarder for testing av utstyr - Norske forskrifter kunngjort 25.9.2012
° Gjennomføringstiltak for luftfartssikkerhet: systemer til deteksjon av sprengstoff - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Bruk av kroppsskannere på lufthavner - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Felles standarder for sivil luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om kroppsskannere - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012

VARER
° Gjødselforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012
° Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 28.9.2012