Europalov - uke 39/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 39/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.-27.09.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Styrking av innvandrerarbeideres rettigheter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme i EØS-avtalen direktivet om styrking av rettighetene til arbeidere som benytter seg av retten til fri bevegelse over landegrensene. EU-direktivet stiller krav om etablering av nasjonale kontaktpunkter med ansvar for informasjon, assistanse og rådgiving til arbeidstakere og arbeidsgivere. Det skal også sikre egnede nasjonale tvisteløsningsordninger og adgangen for fagforeninger, NGOer og andre til å initiere administrative eller rettslige prosedyrer på vegne av arbeidsinnvandrere ved tilfeller av diskriminering. EØS-komitevedtaket krever parlamentsbehandling i Liechtenstein for å tre i kraft.

FINANSIELLE TJENESTER
- Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 21.9.2015
- Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Juridisk rammeverk for europeisk forskningsinfrastruktur - Lovproposisjon fremmet av Kunnskapsdepartementet 25.9.2015.
ERIC-forordningen skal gjøre det enklere å etablere og drifte forsknings­infrastrukturer på europeisk nivå gjennom felles konsortier. Regjeringen har nå fremmet forslag til en lovendring slik at organisasjonsformen ERIC for felles forskingsinfrastruktur skal kunne benyttes også når Norge er vertsland.

HANDELSFORENKLINGER
- Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.9.2015

HELSE
- Tekniske krav til identifisering av humane vev og celler - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Prosedyrer for verifisering av ekvivalente standarder ved import av vev og celler - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kontroll og vurderinger av medisinsk utstyr - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Prioritetsplan for IKT-standarder - Høring igangsatt av Kommisjonen 23.9.2015
Geo-blokkering og andre andre geografisk baserte restriksjoner ved internetthandel og -bruk - Høring igangsatt av Kommisjonen 24.9.2015
Rammeverk for onlineplattformer, nettmellomledd og cloud computing - Høring igangsatt av Kommisjonen 24.9.2015
- Harmonisering av 1452-1492 MHz-frekvensbåndet til bakkebaserte kommunikasjonstjenester - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.9.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Biproduktforordningen om produkter som ikke er beregnet for humant konsum (revisjon) - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
Etter flere års diskusjoner gjorde EØS-komiteen 25. september vedtak om innlemmelse av den reviderte EU-forordningen fra 2009 om animalske biprodukter, inkludert senere endringer. Forordningen gjelder bruk og behandling av deler av dyr og fisk som ikke benyttes til mat, men for eksempel til produksjon av lim. For en del virksomheter medfører forordningen lettelser, for andre innskjerpinger. Regelverket tar sikte på bedre og tryggere utnyttelse av biproduktene. EØS-komiteens vedtak krever parlamentsbehandling i Island og Liechtenstein for å tre i kraft.

- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Import og markedsføring av visse biprodukter av animalsk opprinnelse som ikke er beregnet for konsum - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om dyrevelferd i standardskjemaene for helsesertifikat - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Beskyttelsestiltak mot svinediare fra deltacoronavirus: importbestemmelser om blodprodukter brukt i fôrtilsetninger - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Transitt av visse animalsk biprodukter og avledede produkter fra Bosnia og Herzegovina - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Biproduktforordningen: bruk av animalske biprodukter som brensel i forbrenningsanlegg - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Fiskehelsedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om krav til overvåkings- og diagnosemetoder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.9.2015
- Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 15.9.2015

Fôrvarer
- Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.9.2015
- Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr - EØS-notat offentliggjort 23.9.2015
- Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 23.9.2015
- Godkjenning av retinylacetat, retinylpalmitat og retinylpropionat som fôrtilsetningsstiff til alle dyrearter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Næringsmidler
- Bistand og samarbeid ved vitenskapelig behandling av spørsmål om næringsmidler: oppheving av direktiv - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Aromaforordningen: forbud mot bruk av aromastoffet N-etyl(2E,6Z)-nonadienamid i matvarer - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av silisiumdioksid (E 551) - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om tilsetningsstoffer i
-
Maksimale grenseverdier for meldrøye i visse cerealier - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 22.9.2015

Veterinærmedisin
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bariumselenat - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

MILJØ
- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - Dansk departementsnotat offentliggjort 23.9.2015.
Kommisjonen mener EU bør redusere sine utslipp av drivhusgasser med minst 40% innen 2030. Europaparlamentet og Rådet skal nå diskutere forslaget til videreføring av EUs kvotehandelssyem (ETS) etter 2020. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert kvotesystemet.

- Industriutslippsdirektivet (IED, erstatter IPPC) - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen.
EUs industriutslipps­direktiv fra 2010, som blant annet tar sikte på en skjerping av prinsippet om bruk av best tilgjengelige teknikker, gjennomføres gradvis i EU-landenes lovgivning fra 2013 til 2016. EØS-komiteen har nå vedtatt å føye direktivet til EØS-avtalen, men vedtaket kan kreve endringer i forurensningsloven. Både Norge og Liechtenstein har tatt forbehold om parlamentsbehandling.

- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om rapportering om integrerte teknikker for utslippsbegrensninger i mineralolje- og gassraffinierier - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for raffinering av olje og gass - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om glassproduksjon - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om datainnsamling og referansedokumenter for beste tilgjengelige teknikker - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om start- og stopperioder - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av papirpmasse, papir og kartong - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon etter kloralkaliprosessen - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om garving av skinn - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): endringsbestemmelser om sement, kalk og magnesiumoksid - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om produksjon av jern og stål - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om nasjonale overgangsplaner - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser for 2015-2019 - Norsk forskrift kunngjort 25.9.2015
- Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avfallstransportforordningen om overvåking og kontroll av avfallstransport: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Godkjenning av Pythium oligandrum stamme M1 som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Godkjenning av propiconazol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.9.2015
- Omsetning av et polydimetylsiloksannasert stoff til kontroll av stikkemygg - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Omsetning av bakteriekulturer til reduksjon av organiske faste stoffer - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Plantevernmidler
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 21.9.2015
- Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om etablering av en liste over kandidater for substitusjon - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler (korrigering) - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015
- Godkjenning av basissubstansen fruktose i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015
- Godkjenning av det aktive stoffet florasulam i plantevernmidler - EØS-notat offentliggjort 22.9.2015

STATISTIKK
- Unge på arbeidsmarkedet: statistikkmodul for 2016 - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2016 - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Postdirektivet (endring): fullføring av det indre marked for posttjenester - Norsk forskrift kunngjort 22.9.2015.
En ny postforskrift ble kunngjort i Norsk Lovtidend 22. september i forbindelse med gjennomføring av EUs tredje postdirektiv i norsk rett. Forskriften trer i kraft 1. januar 2016 samtidig med en ny postlov som ble kunngjort tidligere i måneden. Direktivet er det siste steget i en lang reformprosess, der store deler av det europeiske postmarkedet er blitt liberalisert. Direktivet fjerner myndighetenes enerett til distribusjon av post mellom 0 og 50 gram. Det pålegger imidlertid medlemsstatene fortsatt å opprettholde universelle tjenester for alle kunder når det gjelder innsamling og levering av post minst fem dager i uken til overkommelige priser i hele territoriet.

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 23.9.2015
- Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 19.9.2015
- Farlig godsdirektivet:endringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 25.9.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen