Europalov - uke 41/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 412013 - Europalov - uke 41/2013

UKE 41/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 07.10-13.10.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Evaluering av adgangen til beskyttede yrker - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2013
- Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013
- Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2013
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2013

ENERGI
Økodesignkrav til strømkabler for innendørs elektriske installasjoner - EØS-notat offentliggjort 7.10.2013
Økodesignkrav til vindusprodukter - EØS-notat offentliggjort 7.10.2013
Økodesignkrav til isolasjonsmateriale - EØS-notat offentliggjort 7.10.2013

FINANSIELLE TJENESTER
- Innskuddsgarantidirektivet (revisjon): Garanti for innskudd i banker og kredittinstitusjoner - Omtale publisert av Finansdepartementet 11.10.2013.
Europaparlamentet ferdigstilte 16. februar 2012 sin 1. gangsbehandling om revisjonen av bankinnskudds­garantidirektivet. EP vil at EU opprettholder innskuddsgarantien på 100 000 euro som ble vedtatt i 2009, men åpner for mer fleksibilitet når det gjelder hvordan myndighetene og bankene implementerer garantiordningen, inkludert videreføring av eksisterende ordninger med andre innskuddsgarantier. Forhandlinger med Rådet forut for Europaparlamentets plenumssesjon førte ikke fram, og saken vil derfor trenge en ny runde i de to EU-institusjonene etter at Rådets såkalte felles holdning vedtas senere i år. Finansdepartementet omtalte forhandlingene mellom de to EU-institusjonene i et nyhetsoppslag 11. oktober 2013.

- Betalingskontodirektivet om rett til grunnleggende bankkonto, flytting av konto og sammenlignbare gebyrer - EFTA/EØS-kommentar sendt til Europaparlamentet 11.10.2013
EFTA/EØS-landene oversendte 11. oktober 2013 en felles kommentar til Europaparlamentet om Kommisjonens forslag til direktiv om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester. Forslaget, som ble lagt fram 8. mai 2013, tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Forslaget inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.

- Pengemarkedsfondsforordningen - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.10.2013
- Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2013

FORBRUKERVERN
EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.10.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 9.10.2013.
Europaparlamentet bekreftet 9. oktober 2013 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag til revisjon av direktivet for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner. Endringsdirektivet vil blant annet innføre et europeisk profesjonskort og mulighet til å bli godkjent for å utøve deler av et yrke. Regelverket vil nå også omfatte trainees innenfor regulerte yrker. Kompromisset må formelt også godkjennes Rådet før det kan publiseres i EU-tidende.

- Innovativ undervisning og yrkesopplæring gjennom ny teknologi og åpne utdanningsressurser - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 7.10.2013
- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.10.2013

HELSE
- Tobakksdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets plenumsbehandling 8.10.2013. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2013.
Europaparlamentets plenumforsamling vedtok 8. oktober 2013 en foreløpig holdning til Kommisjonens revisjon av tobakksdirektivet. Det vil nå bli ført forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss ved førstegangsbehandlingen. Kommisjonen foreslo i 2012 at to tredeler av sigarettpakkene skal inneholde helseadvarsler og at det innføres forbud mot sterke smakstilsetninger i tobakk, noe som også kan komme til å omfatte visse typer snus i Norge og Sverige.

- Overvåking av legemidlers bivirkninger - EØS-komitebeslutning 8.10.2013.
EØS-komiteen vedtok 8. oktober 2013 å innlemme i EØS-avtalen et direktiv (dette faktaarket) og en forordning om overvåking av legemidler. Erfaringer har vist at gjeldende regler ikke tar tilstrekkelig hensyn til at legemidler har forskjellige egenskaper og forskjellig risikoprofil, og kunnskap som finnes om bivirkninger utnyttes ikke godt nok. De nye EU-rettsaktene vil gi EUs legemiddelkontor i London en sterkere rolle på dette området, og det vil bli lagt opp til raskere pasientrapportering av antatte bivirkninger. EØS-komitevedtaket må godkjennes av parlamentene i Liechtenstein og Island før det trer i kraft.

- Forebygging av legemidler med falsk identitet og opprinnelse - EØS-komitebeslutning 8.10.2013.
EØS-komiteen vedtok 8. oktober 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv om tiltak mot falske legemidler. Helse- og omsorgsdepartementet fremmet 31. mai 2013 en lovproposisjon til Stortinget som blant annet tar sikte på gjennomføre direktivet i norsk rett. Direktivet skal styrke innsatsen mot legemidler som er forfalsket, både med hensyn til identitet, historikk og opprinnnelse. Også salg av legemidler på internett kommer inn under de nye EU-reglene. EØS-komitebeslutningen krever parlamentssamtykke både i Norge og Liechtenstein før den trer i kraft.

EU-høring om legemidler til barn - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.10.2013
- Organdirektivet: kvalitets- og sikkerhetsstandarder for menneskelige organer til transplantasjon - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Legemiddelovervåkingsforordningen - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Legemiddeldirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013
Arbeids- og sosialpolitikk: helse og sikkerhet på arbeidsplassen (del av vedlegg 18 i EØS-avtalen)
- Legemiddeldirektivet: endringer vedrørende legemiddelovervåking - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Overvåking av legemidler: endringsbestemmekser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av Sveits som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler - EØS-komitebeslutning 8.10.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- PSI-direktivet om viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.10.2013
Fremtidig regulering av markedet for elektronisk kommunikasjon - Studie lagt fram av Kommisjonen 10.10.2013

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter - Rådets 1. gangsbehandling 7.10.2013 (endelig vedtak).
Rådet bekreftet 7. oktober 2013 et kompromiss med Europaparlamentet om Kommisjonens forslag til en EU-beslutningsprosedyre for gjenninnføring av grensekontroll mellom Schengen-landene ved ekstraordinære omstendigheter. En ekstraordinær grensekontroll skal normalt vare i 30 dager, med mulighet for forlengelse. Kompromisset omfatter også et forslag til en Schengen-evalueringsmekanisme.
- Markedsføring av pyrotekniske produkter - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2013

- Igangsetting av visuminformasjonssystemet (VIS): tredje og siste gruppe av regioner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 10.10.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bruk av melkesyre til reduksjon av mikrobiologisk overflateinfeksjon på slakteskrotter av storfe - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.10.2013
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 10.10.2013
- Omsetning og import av akvakulturdyr og -produkter: endringsbestemmelser om epizootisk ulcerativ syndrom og om import fra Thailand - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitologikomite 4.10.2013

Fôrvarer
- Fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktekalkun og perlehøner: endring av navn på innehaver av godkjenning - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av visse fôrtilsetninger til svin, fjørfe, kveg, får, geiter, kaniner og hester - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av 6-phytase som fôrtilssetning til fjærkre og griser: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av en type fôrtilsetning til verpehøns: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Katalog over fôrvarer - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Analysemetoder for bestemmelse av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Katalog over fôrvarer - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff av Lactobacillus buchneri og Lactobacillus casei - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av et preparat av dimethylglycine natriumsalt som fôrtilsetning: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Godkjenning av et preparat av natriumhydroksid som fôrtilsetning til katter, hunder og akvariefisk - EØS-komitebeslutning 8.10.2013

Plantesanitære forhold
- Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Mattilsynet 7.10.2013

Næringsmidler
Godkjenning og merking av genmodifiserte (GM) næringsmidler og fôrvarer: referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.9.2013

Veterinærmedisin
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet fenbendazol - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet foksim - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet natriumsalisylat - EØS-komitebeslutning 8.10.2013

MILJØ
- Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - EØS-komitebeslutning 8.10.2013.
EØS-komiteen vedtok 8. september 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktivet fra 2009 om miljøkrav ved offentlige kjøp av biler og busser. Direktivet vil også omfatte operatører med offentlig tjenesteplikt som kompenseres med tilskudd. EØS-vedtaket krever parlamentsbehandling i Norge og Liechtenstein før det kan tre i kraft.

- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Europaparlamentets foreløpige plenumsbehandling 9.10.2013.
Europaparlamentets plenumsforsamling vedtok 9. oktober 2013 en foreløpig holdning til Kommisjonens forslag til endring av miljøvirkningsdirektivet. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn. Europaparlamentet vil nå starte forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss forut for den formelle 1. gangsbehandlingen.

- Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.10.2013
- Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av olje- og gassforurensning - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.10.2013
- Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: registreringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Vanndirektivet: gjennomføringsbestemmelser om interkalibrering - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.10.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp - Fremskrittsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.10.2013
- Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser for visse kjemikalier - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Avfall fra kadmiumholdige batterier og akkumulatorer til bruk i batteridrevne håndverktøy - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.10.2013
- Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser for glasskår - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for et ammoniumklorid - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for maiskolbemel - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Biocidforordningen: endringer av godkjenninger - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter - EØS-notat offentliggjort 8.10.2013
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser om vurdering av eksisterende eksisterende aktive stoffer - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Informasjonskrav for godkjenning av biocidprodukter - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for insektsmidler som inneholder 1R-trans-fenotrin - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avgifter og gebyrer til Det europeiske kjemikaliebyrået - EØS-notat offentliggjort 8.10.2013
- Markedsføring av biocidholdige produkter: aktive stoffer som skal undersøkes under vurderingsprogrammet - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013

NÆRINGSPOLITIKK, DET INDRE MARKED
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - EØS-komitebeslutning 8.10.2013.
EØS-komiteen vedtok 8. oktober 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv som har til formål å lette adgangen til opplysninger i nasjonale registre for bedriftsinformasjon. Direktivet fastsetter bestemmelser for et elektronisk nettverk mellom nasjonale registre og for en felles minstestandard for ajourførte opplysninger som skal være elektronisk tilgjengelige for tredjeparter over landegrensene. Direktivet skal være gjennomført i nasjonal rett i EU-landene senest 7. juli 2014. EØS-beslutningen krever parlamentsbehandling i Liechtenstein for å tre i kraft.

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 10.10.2013
- Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Norske forskrifter kunngjort 9.10.2013

SELSKAPSRETT
- Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene - EØS-komitebeslutning 8.10.2013 (se omtale under NÆRINGSPOLITIKK)

- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Årlige forbedringer av de internasjonale regnskapsstandarder for perioden 2009-2011 - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 1 - EØS-komitebeslutning 8.10.2013

STATISTIKK
- Statistiske oppgaver over godstransport på vei - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.10.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 9.10.2013.
Europaparlamentets plenumsforsamling bekreftet 9. oktober 2013 et kompromiss med Rådet om Kommisjonens forslag til revisjon av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter. Det nye direktivet, som også vil omfatte vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig vil det pålegge myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Kompromisset må formelt også bekreftes av Rådet før det kan publiseres i EU-tidende.

Felles regler for sivil luftfart:: bestemmelser om flytidsbegrensninger og hviletid - Europaparlamentets behandling 9.10.2013.
Kommisjonen la i juli 2013 fram forslag til felles regler for fly- og tjenestetidsbegrensninger for kommersiell luftfart, inkludert hvilebestemmelser. Forslaget innebærer blant annet at standby-tiden må ikke overstige 16 timer for kombinert standby på flyplassen og etterfølgende flytid. Etter behandling i den såkalte komitologikomiteen, hvor nasjonale luftartsmyndigheter deltar, ble utkastet til forordning sendt til Rådet og Europaparlamentet for klarering. Et forslag om å trekke forslaget tilbake fikk ikke flertall da Europaparlamentet behandlet saken 9. oktober 2013.

- Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette person- og varebiler: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 09.10.2013

- Komponenter og spesifikasjoner for jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2013
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2013
- Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Håndhevelse av avtaler om sjøfarerers arbeidsforhold - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 8.10.2013
- Havnestatskontroll: endringsbestemmelser om rederiprestasjoner - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Skipsutstyrsdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding) - Rådets foreløpige holdning vedtatt 10.10.2013
- Felles spesifikasjoner for infrastrukturregisteret for jernbaner - EØS-notat offentliggjort 11.10.2013
- Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024 - Foreløpig rådsvedtak 10.10.2012

VARER
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om merking av beholdere - EØS-notat offentliggjort 8.10.2013
- Forbud en spesiell type tilbehør til håndholdte ryddesager - EØS-komitebeslutning 8.10.2013
- Markedsføring av pyrotekniske produkter - Norsk forskrift klunngjort 11.10.2013