Europalov - uke 41/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 41/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 5.-11.10.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdeforordningen: koordinering av trygdeordninger - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

FINANSIELLE TJENESTER
EU-høring om obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.9.2015
EU-høring av rammeverk for finasielle tjenester - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 30.9.2015
- Forsikringsdirektivet: endringer til utfyllende bestemmelser - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.9.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 8.10.2015
- Betalingstjenestedirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 8.10.2015 (kompromiss med Rådet)
- Europeiske sosiale iverksetterfond - Åpen konsultasjon om forordningen om europeiske fond med samfunnsnyttige formål
- Europeiske venturefond - Åpen konsultasjon om reguleringen om europeiske venturefond

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Europaparlament- og rådsforordning publisert i EØS-tidende 7.10.2015

HELSE
Legemiddeldirektivet: utfyllende bestemmelser om sikkerhetsdetajer på innpakningene - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i EUropaparlamentet og Rådet 2.10.2015
- Medisinsk utstyrsforordningen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 5.10.2015
- Medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 5.10.2015
- Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015

INDRE MARKED OG EØS
- EU-plan for regelforenkling - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 8.10.2015.
Grundigere behovsprøving og konsekvensanalyser, samt større åpnenhet rundt beslutnings­prosessene er noen av stikkordene i Kommisjonens forslag til regelforenkling i EU. Nye lovforslag som fremmes av Kommisjonen bør i åtte uker være åpne for kommentarer som Europa­parlamentet og Rådet skal ta med seg i sin behandling.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-strategi for et digitalt indre marked - EØS-notat offentliggjort 09.10.2015.
Europa­kommisjonen la i begynnelsen av mai fram en strategi med tilsammen 16 initiativer som skal virkeliggjøre et digitalt marked i Europa. Strategien hviler på tre søyler knyttet til varer og tjenester, betingelser og konkurransevilkår for nettjenester og den digitale økonomiens vekstpotensiale.

- Overføring av personopplysninger til USA - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 7.10.2015.
EU-domstolen har opphevet et EU-vedtak fra 2000 om overføring av person­opplysninger til USA. Bakgrunnen for dommen er Facebooks videre­formidling av persondata til private amerikanske selskaper og Edward Snowdens avsløringer i 2013. EU-vedtaket har vært en del av EØS-avtalen siden 2001.

- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - EØS-notat offentliggjort 8.10.2015
- Tillatelsesdirektivet: tillatelser til etablering og drift av elektroniske kommunikasjonsnettverk og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 54 (konkurranse: utnyttelse av dominerende stilling) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015
Prosedyreforordningen for statsstøtte - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.9.2015

KULTUR OG MEDIER
- AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester inkludert TV-virksomhet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.10.2015
- Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 6.10.2015
- Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Beskyttelsestiltak mot svinediaré: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.10.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til slaktekyllinger og eggleggende høner - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om arsen, endosulfan, kvikksølv og ambrosiafrø - Norsk forskrift kunngjort 6.10.2015
- Godkjenning av biotin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Godkjenning av L-carnitin og L-carnitin L-tartrat som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Godkjenning av taurin som et fôrtilsetningsstoff til visse dyre- og fiskearter - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Innføring av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse - EØS-notat offentliggjort 6.10.2015
- Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr - EØS-notat offentliggjort 10.10.2015
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk - EØS-notat offentliggjort 10.10.2015

Plantesanitære forhold
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.9.2015

Næringsmidler
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.10.2015
- Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.10.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 7.10.2015
- Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.10.2015 (kompromiss med Rådet)

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.10.2015

MILJØ
- Miljøinformasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015
- Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om markedsstabilisitetsreserve - Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 9.10.2015
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 7.10.2015 (kompromiss med Rådet)
- Havstrategidirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.10.2015
- Drikkevannsdirektivet: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 7.10.2015
Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 26.6.2015
Godkjenning av visse anvendelser av trikloroetylen i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 2.10.2015
- Godkjenning av 2-methyl-2H-isothiazol-3-on for bruk i biocidprodukter - EØS-notat offentliggjort 5.10.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.10.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”infrastruktur” i det europeiske jernbanesystem - Norsk forskrift kunngjort 9.10.2015
- Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur - Rådets felles holdning vedtatt 8.10.2015
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 22.9.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 8.10.2015
- Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 6.10.2015
- Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om bruk av fly registrert i tredjeland - Norsk forskrift kunngjort 6.10.2015
- Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger - EØS-notat offentliggjort 9.10.2015