Europalov - uke 41/2017

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 41/2017

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 9.10.-15.10.2017

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Europeisk personlig pensjonsordning - Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 9.10.2017

ENERGI
Forsyningssikkerhet for naturgass - Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet)
Økodesign og energimerking av anlegg for rom- og tappevannoppvarming: revisjonsstudie - EØS-notat offentliggjort 10.10.2017*
Økodesign og energimerking av varmtvannsberedere og -tanker: revisjonsstudie - EØS-notat offentliggjort 10.10.2017*
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet - Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 10.10.2017
Lavspenningsdirektivet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2017
Harmonisert regelverk om elektromagnetisk kompatibilitet (revisjon) - Norsk forskrift kunngjort 11.10.2017

FINANSIELLE TJENESTER
Ansvarsforsikring for motorvogn (1. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2017
Europeiske venturkapitalfond og fond med samfunnsnyttige formål: endringsbestemmelser - Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.10.2017*

FORSKNING OG UTDANNING
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027) (FP9) - EØS-notat offentliggjort 14.10.2017*
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2017
Det europeisk solidaritetskorps - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2017
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017

HELSE
EUs helseprogram 2014-2020 - Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 11.10.2017
Tobakksdirektivet (revisjon) - Høring om norsk gjennomføring av regler om sporingssystem og sikkerhetsmerking igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 11.10.2017

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Radiodirektivet: gjennomføringsbestemmelser om utforming av informasjon - EØS-notat offentliggjort 12.10.2017
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

INTELLEKTUELL EIENDOMSRETT
Supplerende beskyttelsessertifikater og patentfritakelser på forskningsområdet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring) - Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)*

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser for Estland, Latvia, Litauen, Poland. og Tsjekkia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.10.2017
Innføring av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser for Algerie, Kuwait, Marokko, Oman, Qatar, Tunisia, Tyrkia og De forente arabiske emirater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 13.10.2017
Beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i tredjeland: endringsbestemmelser om Moldova - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Lombardia og Veneto i Italia - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 12.10.2017
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i visse medlemsstater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2017

Næringsmidler
Økologiforordningen: økologisk produksjon og merking av økologiske produkter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 12.10.2017.
EØS-komiteen vedtok 17. mars å innlemme EUs økologiregelverk i EØS-avtalen, i alt 41 rettsakter fra 2007 og senere. Alle ønsker om tilpasninger er konsekvent blitt avvist av EU-siden, som sist sommer vedtok at norsk økologisk laks ikke lenger kunne merkes som økologisk i mangel av EØS-innlemmelse. I en pressemelding samme dag annonserte Kommisjonen at EU gjenopptar import av økologiske produkter fra Norge og Island. Økologiregelverket er allerede gjennomført i en egen forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften), som ble kunngjort 22. mars. EU-institusjonene diskuterer på sin side en revisjon av økologiforordningen basert på et forslag fra Kommisjonen i 2014.

Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander om melkeprodukter og fiskeolje - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand om kortkjedet fruktooligosakkarider fra sakkarose - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017
Kosttilskuddsdirektivet: endringsbestemmelser om silisium- og kalsiumforbindelser i kosttilskudd og næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 13.10.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017
Godkjenning av en helsepåstand på matvarer (lacitol) - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av påstander om Fabenol® Max, DHA og Polydextrose - Norsk forskrift kunngjort 10.10.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om kvikksølvforbindelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.10.2017*

MILJØ
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for store forbrenningsanlegg - EØS-notat offentliggjort 14.10.2017
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om CMR-stoffer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 13.10.2017*
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 13.10.2017

Plantevernmidler
Rammedirektiv for bærekraftig bruk av plantevernmidler - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.10.2017
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Avslag på godkjenning av Achillea millefolium L. som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 12.10.2017*

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
Elektronisk fakturering ved offentlige innkjøp - Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2017

STATISTIKK
EUs statistikkprogram: forlengelse for perioden 2018-2020 - Rådets 1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

TRANSPORT
EU-strategi for veitransport - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 12.10.2017.
Europakommisjonen la 31. mai 2017 fram et stort antall forslag til endringer av dagens EU-regelverk for veitransport. Blant forslagene er at bompenger skal betales basert på kjørt distanse. Også eurovignettordningen bør erstattes med en bruksavgift, mener Kommisjonen. Andre forslag gjelder regelverket for utenlandske sjåfører, kabotasje, kjøre- og hviletid, drivstofforbruk og klimautslipp. Klikk på veipakken for å se en samlet oversikt over forslagene som nå skal behandles i Europaparlamentet og Rådet.

EU-høring om kooperative intelligente transportsystemer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.10.2017*
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger - Rådets1. gangsbehandling 9.10.2017 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)