Europalov - uke 44/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 442013 - Europalov - uke 44/2013

UKE 44/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.10-03.11.2013


NYTT PÅ EUROPALOV: EØS-AVTALENS ARTIKLER
Europalov har lenge fulgt nye dommer i EU-og EFTA-domstolene som fortolker EU-direktiver, -forordninger og -beslutninger og gjengitt på disse på de respektive rettsaktenes faktaark. Dommer som kun fortolker artikler i EU-traktaten eller EØS-avtalen har imidlertid hittil ikke hatt en naturlig plass.
     Europalov har derfor opprettet egne faktaark for hver av EØS-avtalens 129 artikler med norsk/engelsk tekst og henvisning til korresponderende artikler i EU-traktaten og til de nyeste fortolkningsdommene til EFTA- og EU-domstolene.
     Denne ukes nyhetsbrev gjengir (se ENERGI) en avgjørelse fra 22. oktober 2013 av EU-domstolen om nederlandske energiselskaper og som fortolker EU-traktatens art. 63(1) om fri kapitalbevegelse og art. 345 eiendomsrett. De to artiklene tilsvarer EØS-avtalens art. 40 og art. 125.

• nye saker
- andre saker

ENERGI
EØS-avtalen artikkel 40 (fri kapitalbevegelse) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.10.2013
EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.10.2013

FINANSIELLE TJENESTER
Den europeiske banktilsynsmyndighet: endringsbestemmelser om overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank - Europaparlaments- og rådsfrordning publisert i EU-tidende 29.10.2013
Tilsyn med kredittinstitutter: overføring av oppgaver til Den europeiske sentralbank - Rådsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2013

FORBRUKERVERN
Høring om EU-merking av lærvarer - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.10.2013

HELSE
- Pasientrettighetsdirektivet: behandling over landegrensene - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 30.10.2013.
Direktivet om pasientrettigheter over landegrensene ble vedtatt i 2011 og skal være gjennomført i EU-landenes nasjonale lovgivning innen 25. oktober 2013. Stortingets EU/EØS-nytt ser i en omtale 30. oktober 2013 på sitasjonen for EFTA/EØS-landene. Direktivet skal gjøre det mulig å få refundert utgifter til helsetjenester i et annet EU-medlemsland, forutsatt at behandlingen normalt ville blitt dekket i eget land. Nasjonale helsemyndigheter vil kunne kreve forhåndsgodkjenning av behandlinger som krever innleggelse på sykehus eller spesielle helsetjenester. Avslag må begrunnes og skal bare være mulig i spesielle unntakstilfeller, opplistet i direktivet, og hvor spesielt hensynet til pasientens sikkerhet teller. Direktivet pålegger landene å opprette kontaktpunkter som skal kunne bistå pasienter som ønsker behandling i utlandet. En norske endringslov om gjennomføring av direktivet ble kunngjort 21. juni 2013. En forskrift om delvis ikrafttredelse 1. januar 2014 av lovendringene ble kunngjort 13. august 2013.

- Tobakksdirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 1.11.2013.
Helse- og omsorgsdepartementets EØS-notat om Kommisjonens forslag til revisjon tobakksdirektivet (også kalt tobakksproduktdirektivet) ble offentliggjort 1. november 2013. Europaparlamentets plenumforsamling vedtok 8. oktober 2013 en foreløpig holdning til forslaget. Det vil nå bli ført forhandlinger med Rådet med sikte på et kompromiss ved førstegangsbehandlingen.

- Utprøvingsforordningen: klinisk utprøving av legemidler for mennesker - EØS-notat offentliggjort 1.11.2013
- Kosmetikkforordningen: gjennomføringsbestemmelser - Postivit holdning avgitt av komitologikomiteen 10.10.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Personvernforordningen om behandling av persondata - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 30.10.2013.
Europaparlamentet justiskomite stemte 21. oktober 2013 over sin innstilling om Kommisjonens forslag til personvernforordning (dette faktaarket) og direktiv om beskyttelse av personopplysninger med hensyn på forebygging, avsløring, undersøkelser eller rettsforfølgning av overtredelser. De to forslagene ble lagt fram i januar 2012 sammen med en meddelelse om et europeisk rammeverk for person- og datavern. Parlamentet vil nå forsøke å fremforhandle et kompromiss med Rådet før valget på nytt Europaparlamentet i mai 2014.

- Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly: endringsbestemmelser - Kommisjonsutkast votert i komitologikomite 10.10.2013

MATTRYGGHET

Fôrvarer
- Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser om melamin i hermetisk mat til kjæledyr - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2013
- Katalog over fôrvarer - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2013
- Godkjenning av et preparat av ortofosforsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2013
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til kalver, killinger, katter og hunder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Godkjenning av fumarsyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2013
- Godkjenning av fôrtilsetningsstoff til storfe for slakting - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Godkjenning av bentonit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende griseunger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.11.2013
Godkjenning av fôrvarer: endret navn på innehaver og anbefalt dose av visse preparater - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.10.2013
Godkjenning av preparater av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til slaktegriser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.10.2013
Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 30.10.2013

Næringsmidler
- Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Maksimalt innhold av dioksiner og PCB i lever fra landdyr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 28.10.2013
- Bruk av natriumfosfater (E 339) i naturtarmer til pølser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet neomycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2013
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet mangankarbonat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.10.2013

MILJØ
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.11.2013
Gjennomsnittlige CO2-utslipp for produsenter av personbiler for kalenderåret 2012 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 31.10.2013
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip - EØS-notat offentliggjort 31.10.2013
- Reduksjon av klimagassutslipp: årlige kvoter for 2013-2020 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.11.2013
- Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.10.2013

NÆRINGSPOLITIKK OG DET INDRE MARKET
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet) - Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 31.10.2013

SELSKAPSRETT
- Samordning av garantier til beskyttelse av selskapsdeltakere og tredjepersoners interesser - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 30.10.2013.
EFTAs overvåkingsorgan åpnet 30. oktober 2013 sak om magnlende norsk gjennomfring av EUs bompengedirektiv (EFC-direktivet: Electronic Fee Collection). Direktivet legger opp til at trafikanter kun skal måtte gå til anskaffelse av én betalingsbrikke ved kjøring i Europa - én europeisk elektronisk betalingstjeneste (European Electronic Toll Service - EETS). EU-landene hadde frist til 6. oktober 2012 med å gjennomføre direktivet i nasjonal rett, mens den tilsvarende fristen for EFTA/EØS-landene utløp 1. mai 2013 da EØS-komitevedtaket om innlemmelse av direktivet i EØS-avtalen trådte i kraft.

- Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 1.11.2013.
Etter at EFTAs overvåkingsorgan 29. mai 2013 besluttet å ta Norge til EFTA-domstolen for mangelfull gjennomføring i norsk rett av det reviderte EU-direktivet om kjøretøykontroll, ble norske forskriftsendringer kunngjort 27. juni 2013 og 1. november 2013. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2011, innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes.

- Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 30.10.2013. Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 30.10.2013.
Samferdselsdepartementet offentliggjorde 30. oktober 2013 et EØS-notat om Kommisjonens forslag til endringer av EUs vekt- og dimensjonsdirektiv for motorvogner. Samme dag publiserte Stortingets EU/EØS-nytt en omtale av behandlingen av forslaget i Europaparlamentet. Endringene tar sikte på redusert energiforbruk og økt trafikksikkerhet. Kommisjonen foreslår blant å tillatte avrundede førerkabiner og bruk av aerodynamiske finner bak på vogntogene. I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Videre foreslås det endringsbestemmelser om innstallering av tyngre batterier som kreves for hybrid- og el-kjøretøy, og om kobling av vektdata til ferdsskriverne for å hindre overvekt og skade på veiene. Kommisjonsforslaget er nå til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

- Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner - Norske forskrifter kunngjort 1.11.2013.
Et EU-direktiv som ble publisert i EU-tidende i oktober 2010, innfører forenklede meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i EU/EØS. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme direktivet i EØS-avtalen. EØS-komitebeslutningen krever imidlertid Stortingets samtykke før den kan tre i kraft. Tre norsk gjennomføringsforskrifter ble kunngjort 1. november 2013. Direktivet medfører at informasjon om det enkelte fartøy vil være lettere tilgjengelig for relevante parter. Fiskeri- og kystdepartementet skriver i EØS-notatet om direktivet at det er grunn til å tro at gevinsten ved denne forenklingen vil være betydelig, og at det vil være et bidrag til å legge til rette for sjøtransport i konkurranse med landbasert transport.

- Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 31.10.2013
- Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser - Komiteinnstilling av 2.10.2013 offentliggjort av Europaparlamentet

VARER
- Produktmarkedsovervåkingsforordningen - Komiteinnstilling av 22.10.2013 offentliggjort av Europaparlamentet
- Prinsippene for SOLVIT-nettverket - Svensk departementsnotat offentliggjort 29.10.2013
- Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2013
Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring - Utkast til kommisjonsforordning offentliggjort av Kommisjonen 30.10.2013