Europalov - uke 45/2014

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 452014 - Europalov - uke 45/2014

UKE 45/2014
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 03.-09.11.2014


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Det europeiske nettverket av arbeidsformidlingstjenester (EURES) - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 06.11.2014
- EUs trygdeforordning (til 1.5.2010) - Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 05. og 06.11.2014

ENERGI
- Krav til miljøvennlig utforming av kjeler for fast brensel - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite 13.10.2014 og sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 07.11.2014
- Krav til miljøvennlig utforming av anlegg med fast brensel for lokal romoppvarming - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 14.10.2014

FINANSIELLE TJENESTER
- Forsikringsformidlingsdirektivet (revisjon) - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 05.11.2014
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 07.11.2014
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: forlengelse av overgangsperioder for godkjenning av eksisterende sentrale motparter (CCP) - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 31.10.2014

FORBRUKERVERN
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

HELSE
- Legemiddelovervåking: supplerende bestemmelser om undersøkelser i etterkant av godkjenning - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Gjennomføringsbestemmelser om European Reference Networks - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet: utfyllende bestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

KATASTROFEBEREDSKAP
- Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap 2014-2020: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.11.2014

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Bekjempelse av skrapesyke: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Mikrobiologiske kriterier for salmonella på slakteskrotter av svin - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser for svinekjøtt m.m. - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 05.11.2014
Midlertidige beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Tyskland - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.11.2014
- Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 06.11.2014
- Vernetiltak overfor visse fiskeri- og akvakulturprodukter fra Myanmar beregnet på konsum - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 08.04.2014

Fôrvarer
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Godkjenning av et fortilsetningsstoff til fjørfe, avvent slaktegris og avlspurker - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger og -kalkuner og slakte- og avlsperlehøns - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.11.2014
Godkjenning av Lactobacillus acidophilus CECT 4529 som et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.11.2014
Godkjenning av et preparat av alpha-amylase som fôrtilsetning til melkekyr - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 05.11.2014
- Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Godkjenning av DL-selenomethionin som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 07.11.2014
- Fôrtilsetningsstoffet bensosyre til slaktegris: endring av navn på produsent - EØS-notat offentliggjort 07.11.2014

Næringsmidler
Aromaforordningen: forbud mot bruk av N-Ethyl (2E,6Z)-nonadienamide i matvarer - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 07.11.2014
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av L-leucine i søtningstabletter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 06.11.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om magnisumdihydrogendifosfat - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 06.11.2014
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - Omtale publisert av Mattilsynet 05.11.2014
- Godkjenning av en helsepåstand på matvarer om redusert risiko for sykdom - Omtale publisert av Mattilsynet 05.11.2014
- Aromaforordningen: endringsbestemmelser for visse aromaer til bruk i næringsmidler - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 04.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.09.2014

MILJØ
- Karbonlagringsdirektivet: lagring av karbondioksyd (CO2) - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014.
Etter at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) 8. oktober 2014 sendte en siste advarsel til Norge om mangelfull norsk gjennomføring av EUs karbonlagringsdirektiv, ble en norsk forskrift kunngjort 4. november 2014. Olje- og energidepartementet igangsatte i mars 2014 en høring om gjennomføring i norsk rett av deler av EU-direktivet.

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.11.2014
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 30.10.2014
- Overvåking av og rapportering om drivhusgassutslipp: endringsbestemmelser om hyppighet av analyser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Utslipp og kvoter for sivil luftfart: endringsbestemmelser knyttet til Kroatias EU-medlemskap - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser om eksport til land utenfor OECD - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser - Svensk departementsnotat offentliggjort 15.08.2014
- Kjemikalieforordningen (REACH): endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

Plantevernmidler
- Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel - EØS-notat offentliggjort 05.11.2014
- Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

OFFENTLIGE INNKJØP
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.11.2014

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser som følge av Kroatias EU-medlemskap - Rådsvedtak 07.11.2014
- Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 21 - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

STATISTIKK
EU-prioriteringer for europeisk statistikk - Rådskonklusjoner vedtatt 07.11.2014
- Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 06.11.2014
- Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 04.11.2014
- Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 06.11.2014
- Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane - Norsk forskrift kunngjort 04.11.2014
- Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Krav til utøvelse av luftfartstjenester: endringsbestemmelser om henvisninger til Chicago-konvensjonen - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 03.11.2014
- Felles avgiftsordning for flysikringstjenester - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Samferdselsdepartementet 04.11.2014

VARER
Måleinstrumentdirektivet: utfyllende bestemmelser om vannmålere - Kommisjonsdelegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 31.10.2014
- Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014
- Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014