Europalov - uke 45/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 45/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 7.11.-13.11.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

FINANSIELLE TJENESTER
- Regulering av verdipapirregistre og forbedring av papiroppgjørssystemet - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 8.11.2016.
EU-tidende publiserte 28. august 2014 forordningen om regulering av verdipapirregistre og tiltak med sikte på å forbedre verdipapiroppgjørene. Verdipapirregistre er i dag ikke regulert på EU-nivå. Innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen vil medføre behov for endringer i norsk rett, inkludert av eierbegrensningsreglene i verdipapirregisterloven. Det nye EU-regelverket skal anvendes i EU-landene fra 1. januar 2015.

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvedelsesdato - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.11.2016
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet av innberetning av internaliserte avviklinger - Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 11.11.2016

FORBRUKERVERN
- Forbrukerkredittdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2016
- Forbrukerdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.11.2016

FORSKNING OG UTDANNING
- Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner - Svensk departementsnotat offentliggjort 7.11.2016.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til ny Europass-beslutning. Det europeiske rammeverket ble opprettet i 2004 for å understøtte mobilitet innen utdanning og sysselsetting. Europass­verktøyene for utforming av CVer og dokumentasjon av ferdigheter skal blant annet få online-funksjoner. Europass skal også knyttes til EUs arbeidsmarkedsdatabase EURES.

- Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - EØS-notat offentliggjort 7.11.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 10.11.2016.
EUs regelverk for elektronisk kommunikasjon skal oppdateres. I tillegg til å samle eksisterende lovgivning i et felles direktiv, ønsker Kommisjonen å stimulere til økte investeringer, sikre viktige frekvensområder for felles bruk og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Videre har Kommisjonen lagt fram to andre lovforslag, nemlig om utvidelse av virkeområdet til det europeiske eKom-organet BEREC og om stimulering av gratis internett i eller omkring offentlige bygninger, institusjoner, plasser og parker. Lovforslagene følges av en handlingsplan for 5G og en meddelse med en visjon om et europeisk gigabitsamfunn. Du kan følge behandlingen av eKom-pakken her.

- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.11.2016
- Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon) - Dansk departementsnotat offentliggjort 9.11.2016

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Utleiedirektivet: utleie- og utlånsrett knyttet til opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2016
- Varemerkedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2016

MATTRYGGHET

Veterinære saker
Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Litauen og Polen - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.11.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: kontrollplaner i tredjeland - endringer - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.11.2016

Fôrvarer
- Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.11.2016
- Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2016
- Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 7.11.2016

Næringsmidler
- Ny mat-forordningen: nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.11.2016
- Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om morsmelk, morsmelkerstatninger og næringsmidler til spebarns- og småbarnsernæring - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2016
- Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 8.11.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 7.11.2016

MILJØ
- Emballasjedirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser - EØS-notat offentliggjort 7.11.2016
- Kvotedirektivet: handel med CO2-kvoter - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.11.2016
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttype 13) - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9) - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stame av Bacillus thuringiensis - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016
- Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk - EØS-notat offentliggjort 9.11.2016

Plantevernmidler
- Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 12.11.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.11.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel - EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 10.11.2016.
I en felles kommentar støtter Norge, Island og Liechtenstein Kommisjonens forslag om å forby unødig geo-blokkering ved kjøp og salg av varer og tjenester på nettet. De tre EØS/EFTA-landene mener imidlertid Kommisjonen kunne ha gått lengre for å styrke forbrukernes interesser. Det foreslått regelverket bør også forenkles for å gjøre det lettere for forbrukere og bedrifter å forholde seg til det. Europakommisjonen la i mai 2016 fram en rekke lovforslag som skal bidra til økt handel på nettet over landegrensene og samtidig gi større forbrukervern. I tillegg til forslaget om å hindre uberettiget geografisk blokkering og andre former for forskjellsbehandling ved e-handel basert på nasjonalitet eller bosted, tar to andre forslag sikte på henholdsvis å lette pakkeleveringen over landegrensene og å styrke samarbeidet mellom nasjonale forbrukermyndigheter. Lovforslagene er ledsaget av en kommisjonsmelding om stimulering av grensekryssende e-handel. Samtidig la Kommisjonen fram en omfattende strategi for onlineplattformer i det digitale indre marked, inkludert et lovforslag om oppdatering av AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester.

TRANSPORT
- Etablering av et felles europeisk jernbaneområde - Høring om gjennomføringsforskrifter igangsatt av Samferdselsdepartementet 8.11.2016.
Samferdselsdepartementet har sendt på høring revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift, som for en stor del gjennomfører EU-direktivet om et felles europeisk jernbaneområde. Departementet la i oktober fram en proposisjon med forslag til lovendringer som del av gjennomføringen. Direktivet slår sammen tre eksisterende direktiver og senere endringer av disse. I tillegg innfører det nye prinsipper for styring av jernbanemarkedet. Det gjelder blant annet forholdet mellom infrastrukturforvalter og staten, avgiftsprinsipper, krav til organisering av tilsynsorganer innenfor markedsovervåking og regulering av tilleggstjenester. EU-landene hadde frist til sommeren 2015 med gjennomføring av direktivet i nasjonal rett. Det er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen, men utkast til EØS-komitebeslutning ble oversendt til EUs utenrikstjeneste i januar 2015.

- Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 11.11.2016
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016 - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.11.2016
- Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO - Norsk forskrift kunngjort 8.11.2016