Europalov - uke 47/2012

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 472012 - Europalov - uke 47/2012

UKE 47/2012
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 19.11-25.11.2012


• nye saker
° endrede saker

Europalovs faktaark får tidslinje for beslutningsprosessen
For å visualisere trinnene i beslutningsprosessen for rettsakter fra EU til Norge, er nye faktaark for rettsakter (direktiver, forordninger, beslutninger og rekommandasjoner) utstyrt med en grafisk illustrasjon som viser hvor i prosessen saken befinner seg. Tidslinjebildet vil etter hvert også bli inkludert i eldre faktaark.

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - EØS-notat offentliggjort 20.11.2012.
Europakommisjonen la i juni 2011 fram forslag til et revidert direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket, som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising, og høyspentledninger. Etter behandling i Europaparlamentet, ferdigstilte Rådet sin 1.gangsebehandling 4. oktober 2012. Ettersom Rådets syn avviker fra Parlamentets vedtak, går forslaget til ny behandling i Europaparlamentet. Et norsk EØS-notat om direktivet ble offentliggjort 20. november 2012.

° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt: forlengelse av gjennomføringsfrist - EØS-notat offentliggjort 20.11.2012
° Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012

ENERGI
° Fornybardirektivet: økt bruk av fornybar energi - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 21.11.2012
° EU-konsultasjon og meddelelse om det indre marked for energi og produksjonskapasitet - EØS-notat offentliggjort 22.11.2012
° Sikkerhetsstandarder for offshore petroleumsvirksomhet - Stortingsbibliotekets omtale av dansk rapport av 21.11.2012

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgarantidirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 22.11.2012

FORSKNING OG UTDANNING
EU-strategi for nytenkning på utdanningsområdet - Kommisjonsmelding lagt fram 20.12.2012
Nøkkelkompetanser i europeisk skolevesen - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.11.2012

HELSE
EU-konsultasjon om europeiske nettverk av referansesentre knyttet til pasientrettighetsdirektivet - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 23.11.2012 (frist 24.1.2013)
° Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° Kommunikasjonsverndirektivet: behandling av personopplysninger innen elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2012 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2012
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Europaparlamentets vedtak 20.11.2012 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak), se omtale under VARER

MATTRYGGHET

Veterinære saker
° Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2012
° Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : endringstemmelser angående nasjonalt kontrollprogram for skrapesyke i Danmark - Norsk forskrift kunngjort 23.11.2012
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringer vedrørende referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.11.2012
Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 22.11.2012

Fôrvarer
° Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2012

Plantehygiene
Markedsføring av frø fra fôrplanter: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 23.11.2012

Næringsmidler
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØS-notat offentliggjort 21.11.2012
° Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - EØs-notat offentliggjort 21.11.2012
Sertifikatordning for import av spirer - EØS-notat offentliggjort 21.11.2012
Godkjenningsordning for produksjon av spirer - EØS-notat offentliggjort 21.12.2012
Sporbarhet av frø til produksjon av spirer - EØS-notat offentliggjort 21.11.2012
Mikrobiologiske kriterier for spirer - EØS-notat offentliggjort 21.11.2012

MILJØ
° Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljøverndepartementet 21.11.2012 og Omtale publisert av Stortingsbiblioteket 23.11.2012.
EU vedtok i 2010 en ny forordning som skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. Den omfatter alle slags tre-produkter som tremasse og papir, bygningsmaterialer, materialer til innredninger, møbler, trebaserte brenselprodukter, treverk til pakking og frakt, tønner og trestamper og rammer til bilder. Forordning gjør det ikke straffbart å markedsføre produkter som kan knyttes til ulovlig høsting og produksjon, men pålegger myndighetene å følge prosedyrer som skal avdekke produktenes opprinnelse og lovlighet. Av Miljøverndepartementets EØS-notat om saken fremgår det at mange oppfatter forordningen som lite ambisiøs fordi den ikke innfører sanksjonsbestemmelser, slik tilfellet er i en tilsvarende amerikansk lov. Europaparlamentet sikret imidlertid at forordningen inneholder retningslinjer for sanksjoner som landene selv kan pålegge bedrifter som bryter bestemmelsene. Miljøverndepartementet igangsatte 21. november 2012 en høring om norsk gjennomføring av forordningen.

Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganisasjoner - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljøverndepartementet 21.11.2012
° Tømmerforordningen: gjennomføringsbestemmelser om overvåkingsorganer - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Miljøverndepartementet 21.11.2012
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til oppvaskmaskiner til bruk i industrien og institusjoner - Kommisjonsbeslutning publisert EU-tidende 24.11.2012
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler til bruk i industrien og institusjoner - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.11.2012
° Vanndirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 14.11.2012
° Havstrategidirektivet - Rapport om havstrategidirektivets innflytelse lagt fram av Kommisjonen 16.11.2012
Midlertidig utsettelse av innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser - Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 20.11.2012
° Skipsopphuggingsforordningen - Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 21.11.2012
° Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for acrylamid - Sak om manglenende norsk gjennomføring opprettet av EFTAs overvåkingsorgan 21.11.2012
Biociddirektivet: oppføring av cis-tricos-9-en som aktivt stoff - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.11.2012

STATISTIKK
° Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 20.11.2012

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU - Proposisjon om stortingssamtykke fremmet av regjeringen 23.11.2012.
Bompengedirektivet (EFC-direktivet: Electronic Fee Collection) legger opp til at trafikanter kun skal måtte gå til anskaffelse av én betalingsbrikke ved kjøring i Europa - én europeisk elektronisk betalingstjeneste (European Electronic Toll Service - EETS). Direktivet må sees i sammenheng med Eurovignett-direktivet om bompengeavgifter for tunge godskjøretøyer. EU vedtok bompengedirektivet allerede i 2004, men la til grunn at EETS-kravene først skulle gjøres gjeldende i medlemsstatene tre år etter at detaljerte gjennomførings­bestemmelser var på plass. Disse ble først vedtatt i oktober 2009 gjennom kommisjonsbeslutning 2009/750/EF. Bompengedirektivets krav gjelder derfor i EU fra oktober 2012, men Kommisjonen fastslo i en rapport i september 2012 at det er store forsinkelser med gjennomføringen. EØS-komiteen vedtok i 2006 å innlemme bompengedirektivet i EØS-avtalen, men med forbehold fra norsk side om stortingssamtykke. Regjeringen fremmet 23. november 2012 en proposisjon til Stortinget om slikt samtykke. Først etter slikt samtykke kan også den tilhørende gjennomføringsbeslutningen bli innlemmet i EØS-avtalen.

° Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.11.2012 (kompromiss med Rådet, endelig vedtak.
Et EU-rammedirektiv fra 2002 og flere andre særdirektiver fastsatte regler for typegodkjenning av kjøretøy i klasse L som motorsykler, trisykler, quadrisykler og minibiler. I tråd med EU-strategien for rene luftkvalitet er det innført strengere regler for utslipp for biler og tyngre motorkjøretøy. Kommisjonen ønsker at det innføres lignende krav til klasse L-kjøretøy og la 4. oktober 2010 fram forslag til en forordning som skal erstatte det eksisterende rammedirektivet. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 28. september 2012 fram til et kompromiss om det nye direktivet. Kompromisset ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 20. november 2012. Etter tilsvarende godkjenning i Rådet vil direktivet bli publisert i EU-tidende. Det nye regelverket skal gjelde fra 2016.

° Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012.
EU-forordningen om jernbanepassasjerers rettigheter inneholder detaljerte bestemmelser om bl.a. informasjon, kjøp av billetter, erstatning ved forsinkelser og tapt korrespondanse, assistanse for funksjonshemmede, kvalitetsstandarder og krav om at jernbaneforetakene skal etablere egne klageordninger. EU-domstolen avsa 22. november 2012 en dom som fortolker visse deler av forordningen.

° Havnestatskontrolldirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.11.2012.
EØS-komiteen vedtok 10. desember 2010 å innlemme det såkalte havnestatskontrolldirektivet i EØS-avtalen. Direktivet har som formål å drastisk redusere antall lavstandardskip i EU-farvann og skal anvendes fra 1. januar 2011. Kommisjonen la 16. november 2012 fram enrapport om nasjonal gjennomføring av direktivet.

° Typegodkjenning av traktorer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.11.2012
Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 20.11.2012
° Flypassasjerers rettigheter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.11.2012
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2012
° Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser for flyfrakt og -post - EØS-notat offentliggjort 22.11.2012
° Luftfartssikkerhet: metodene som brukes for kontroll av personer unntatt passasjerer og håndbagasje - EØS-notat offentliggjort 22.11.2012

VARER
° Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff - Europaparlamentets vedtak 20.11.2012 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak).
Kommissionen fremmet i september 2010 forslag til en EU-forordning som skal begrense privatpersoners adgang til kjemiske stoffer som kan misbrukes til fremstilling av hjemmelaget sprengstoff. Europaparlamentets justiskomite vedtok 4. oktober 2011 sin innstilling om forslaget. Representanter for Europaparlamentet og Rådet kom 25. juni 2012 fram til et kompromiss, som må godkjennes formelt av de to institusjonene før forordningen kan publiseres i EU-tidende. Kompromisset ble godkjent av Europaparlamentets plenumsforsamling 20. november 2012. Etter tilsvarende godkjenning i Rådet vil forordningen bli publisert i EU-tidende.