Europalov - uke 47/2013

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 472013 - Europalov - uke 47/2013

UKE 47/2013
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 18.11-24.11.2013


• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- EU-programmet for sosial endring og innovasjon 2014-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet ferdigstilte 21. november 2013 sin behandling av EU-programmet for sosial endring og innovasjon (PSCI) for perioden 2014-20 (kompromiss med Rådet). Programmet samler og viderefører de tre eksisterende programmene Progress (EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (European Employment Services) og støtteordningen European Progress Microfinance Facility. PSCI vil støtte koordinering av landenes politikkutvikling, deling av beste praksis, kapasitetsbygging og testing av innovative politikker. Programmet får et totalbudsjett på 919.5 millioner euro for perioden 2014-2020, fordelt på 61% til Progress-delen, 18% til EURES og 21% til mikrofinansiering og sosialt entreprenørskap. Likestillings- og ikke-diskriminerings­delene av Progress-programmet vil ikke inngå i det nye programmet, men i stedet bli videreført av programinitiativ på justisområdet.

ENERGI
- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)
- EU-strategi for infrastruktur for energi - Svensk departementsnotat offentliggjort 18.11.2013
- Økodesignkrav til klimaanlegg og ventilasjonssystemer til store bygninger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 14.11.2013
- Krav til miljøvennlig utforming av stekeovner, komfyrtopper og avtrekkshetter - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
Økodesignkrav til kjeler for fast brensel - EØS-notat offentliggjort 18.11.2013
Energimerking av produkter til lokal romoppvarming - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
Krav til miljøvennlig utforming av profesjonelle vaskemaskiner, tørketromler og oppvaskmaskiner - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
Energimerking av kjeler for fast brensel - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
Krav til miljøvennlig utforming av produkter for luftbasert sentralvarme - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
Energimerking av ventilatorer og kjøkkenvifter - EØS-notat offentliggjort 18.11.2013

ETABLERINGSRETT
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 21.11.2013 (avgift på kjøretøyer ved registrering i et nytt land)

FINANSIELLE TJENESTER
- Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om ikrafttredelse - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013
- Informasjon om investeringsprodukter - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.11.2013

FORBRUKERVERN
- Pakkereisedirektivet (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 23.11.2013.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) offentliggjorde 23. november 2013 et EØS-notat om forslaget til nytt direktiv om pakkereiser som Kommisjonen la fram 9. juli 2013. I forslaget til direktiv foretas bl.a. en klargjøring og oppdatering av eksisterende direktiv som følge av den faktiske og rettslige utviklingen. BLD igangsatte 22. juli 2013 en høring om kommisjonsforslaget. Et svensk departementsnotat om direktivforslaget ble offentliggjort 27. august 2013, mens Stortingets EU/EØS-nytt omtalte forslaget 5. september 2013.

EU-anbefaling om kollektive tvisteløsningsordninger - EØS-notat offentliggjort 19.11.2013

FORSKNING OG UTDANNING
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentet ferdigstilte 21. november 2013 sin behandling av EUs kommende forskningsprogram - Horizon 2020. I samsvar med kompromisset med Rådet fra mai 2013 får programmet en budsjettramme på 70.2 milliarder euro for perioden 2014-2020. Norges EU-delegasjon oppsummerte enigheten mellom EU-institusjonene i en omtale 15. juli 2013.

- EU-programmet Erasmus+ (2014-2020) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013 (endelig vedtak; kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling gjorde 19. november 2013 vedtak om EUs nye ungdoms- og utdanningsprogram Erasmus+ i samsvar med kompromisset som ble inngått med Rådet i juni 2013. Etter tilsvarende formell bekreftelse i Rådet kan programmet starte opp i 2014 med en budsjettramme på 14.7 milliarder for 7-årsperioden fram til 2020.

- EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013) - Midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 20.11.2013.
Europakommisjonen la 20. november 2013 fram en midtveisevaluering av det europeiske jordobservasjonsprogrammet Global Monitoring for Environment and Security (GMES), som har varighet fra 2011 til 2013. Ved hjelp av satellitter tilbys data for å overvåke hav, miljø, klima, skog, samt skred og ras. GMES inngår i regjeringens satsing på havovervåking i nord. Norge deltar i GMES-programmet gjennom EØS-avtalen. For Norges del har det vært vesentlig å sikre at radarsatellitter observerer over norsk område.

EU-høring om marin bioteknologi - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 18.11.2013
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: særprogrammet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013
- EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: regler for deltakelse og resultatspredning - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013 (kompromiss med Rådet)
- Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.11.2013 (kompromiss med Rådet)
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) - endringer og forlengelse 2014-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013
- Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT): strategiplan 2014-2020 - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013
- Fellesforetaket om brenselceller og hydrogen (FCH 2) - Utkast av 14.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Fellesforetaket om Clean Sky 2 - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Fellesforetaket om elektroniske komponenter og systemer (ECSEL) - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Felles europeisk forskningsprogram om måleteknikk (EMPIR) - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI) - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- Fellesforetaket for innovative medisiner (IMI2) - Komiteinnstilling av 12.11.2013 offentliggjort av Europaparlamentet
- Felleseuropeisk program for støtte til forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (Eurostar-2) - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
- EU-programmet for jordobservasjoner - GMES (2011-2013): gjennomføringsbestemmelser om registrering. linsenser og adgangsbekgrensning - Kommisjonsorordning publisert i EU-tidende 19.11.2013

HELSE
- Symbol for legemidler som er underlagt særskilt overvåking - Høring igangsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 14.11.2013.
I henhold til en ny EU-forordning, skal legemidler som er underlagt særskilt overvåking utstyres med en trekant med spissen ned. I bruksanvisningen vil man bli oppfordret til å melde fra om bivirkninger gjennom de nasjonale rapporteringssystemer. Helse- og omsorgsdepartementet igangsatte 14. november 2013 en høring om norsk gjennomføring av forordningen. Forordningen er merket EØS-relevant og er til vurdering i Norge, Island og Liechtenstein for innlemmelse i EØS-avtalen.

Tobakksdirektivet: endringsbestemmelser om gjennomføringsdato og overgangsperiode - Kommisjonsutkast votert i komitologikomite 21.10.2013

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
- Toppdomenet .eu - Rapport lagt fram av Kommisjonen 19.11.2013.
Kommisjonen la 19. november 2013 fram en rapport om erfaringene med toppdomentet .eu i perioden 2011-2013. EØS-komiteen vedtok 3. mai 2013 å innlemme i EØS-avtalen seks rettsakter fra 2002 som etablerer det rettslige grunnlaget for og bruken av toppdomenet .eu som ble innført i EU-landene i 2006. En norsk forskrift som gjennomfører EU-regelverket om toppdomenet .eu i norsk rett ble kunngjort 21. mai 2013. Toppdomenet er opprettet for blant annet å fremme handel og konkurranse i det indre marked, inkludert netthandel.

- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- Retningslinjer for statsstøtte til film og andre audiovisuelle verk - Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-tidende 20.11.2013
EU-høring om retningslinjer for evaluering av offentlige støtteordninger - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.11.2013

KULTUR OG OPPHAVSRETT
- Tilbakelevering av ulovlig utførte kulturgjenstander - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet.
Europaparlamentet har offentliggjort et førsteutkast av 11. november 2013 til komiteinnstilling om Kommisjonens forslag fra mai 2013 til en omarbeidet utgave (recast) av EU-direktivet fra 1993 om tilbakelevering av kulturgjenstander som ulovlig er fjernet fra land. Endringene har til formål å utvide direktivets virkeområde til å gjelde alle objekter som landene har klassifisert som kulturgjenstander og samtidige forenkle EU-lovgivningen på området. Det opprinnelige EU-direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 1994.

- EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Merkeforordningen for storfe: endringsbestemmelser for elektronisk identifikasjon - EØS-notat offentliggjort 22.11.2013.
EUs merkeforordning fra 2000 innførte en mer effektiv ordning for identifikasjon og registrering av storfe på produksjons­stadiet og en ordning for merking av storfekjøtt basert på objektive kriterier. Kommisjonen la 30. august 2011 fram forslag til endringer av merkeforordningen og endring av et direktiv fra 1964 for å innføre en ordning med frivillig elektronisk identifikasjon av storfe og samtidig forenkle rapporteringsrutinene. Etter at Kommisjonen 4. april 2012 la fram et endret forslag, ferdigstilte Europaparlamentet 11. september 2012 sin førstegangsbehandling av forslaget. Et norsk EØS-notat om forslaget ble offentliggjort 22. november 2013.

- Dyrehelseforordningen - EØS-notat offentliggjort 20.11.2013
- Merking, registrering og rapportering av småfe: ny sammenstilt fororordning - EØS-notat offentliggjort 22.11.2013
- Mikrobiologiske kriterier for bekjempelse av salmonella i fjørfekjøtt - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse (revisjon) - EØS-notat offentliggjort 20.11.2013
- Kontrollforordningen for mat, fôr og dyrehelse: endringsbestemmelser om EU-referanselaboratorier - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Transitt av fjærkrekjøtt fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om inspeksjon av svin etter avlivning - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 31.10.2013

Fôrvarer
- Godkjenning av selenmethionin hydroksyanalog som fôrtilsetningstoff til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til eggleggende høns - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et preparat av B. subtilis som tilsetningsstoff til griser - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Godkjenning av to preparater av L. plantarum som tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Tilbaktrekning av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Godkjenning av folinsyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av cholinklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slakte- og avlskalkuner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et preparat av Lactobacillus kefiri som fôrtilsetning til alle dyrearter - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til visse arter av hønsefamilien - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til kalver og smågriser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Avslag på godkjenning av et fôrttilsetningsstoff - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til mindre fjørfearter og kyllinger - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 15.11.2013
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 21.11.2013

Plantesanitære forhold
- Såvareforordningen - EØS-notat offentliggjort 20.11.2013
- Såvarer - sortsnavn: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Såvare av grønnsaker: endringsbestemmelser om botanisk navn på tomater - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 21.11.2013

Næringsmidler
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i våtsaltet fisk - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Bruk av tilsetningsstoffer i mat som inneholder metakrylatkopolymer - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 17.9.2013
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning votert i kommitologikomite 17.9.2013
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: unntaksbestemmelser for sjøtransport av flytende oljer og fett - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 15.11.2013
Strengere offentlig kontroll av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomite 21.11.2013

Veterinærmedisin
- Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommisjonen 18.11.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013
- Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet diklazuril i matvarer - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013
- Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for stoffet monensin - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013
- Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om prednisolon - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013
- Grenseverdier for forurensning av citrinin i preparater av rød gjæret ris - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 21.10.2013
- Maksimale restmengder av stoffet monepantel i næringsmidler av animalsk opprinnelse - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013

MILJØ
- EUs program for miljø og klima 2014-2020 (LIFE) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013 (kompromiss med Rådet)
- Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om oppkreving av gebyr - EØS-notat offentliggjort 23.11.2013
- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til varmepumper: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 20.11.2013
- Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser om elektronisk kjøpsportal utpekt av Tyskland - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
- Sektorer utsatt for karbonlekkasje: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
- Gjenbruk av batterier og akumulatorer: bestemmelser om effektivitetsberegninger - Norsk forskrift kunngjort 22.11.2013
Godkjenning av ornasjeolje som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.11.2013
Godkjenning av benalaxyl-M som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013
Godkjenning av pyroxsulam som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013
Godkjenning av spirotetramat som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet ethoprophos i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013
Godkjenning av penthiopyrad som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013
Godkjenning av tembotrion som aktivt stoff i plantevernmiddel - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2013

NÆRINGSPOLITIKK
- EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013 (kompromiss med Rådet)

OFFENTLIGE INNKJØP
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DKIM-krypterte digitale signaturer til bruk ved offentlige anskaffelser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.11.2013
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for IPv6-teknologi til bruk ved offentlige anskaffelser - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.11.2013
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for ECMAScript-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 19.11.2013
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for XML-basert tenologi til bruk ved offentlige anbud - Åpen konsultasjon igangsatt av EU-kommisjonen 19.11.2013
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DNSSEC-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud - Åpen konsultasjon igangsatt 19.11.2013

SELSKAPSRETT
- Bedre kjønnsrepresentasjon i styrene til børsnoterte selskaper - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 20.11.2013
- Likeverdighet av visse tredjelands offentlige tilsynssystemer for revisorer samt revisorers overgangsperioder i EU: endringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 27 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.11.2013

STATISTIKK
- Statistikkforordningen om europeisk statistikk: endringsbestemmelser - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 21.11.2013
- Strukturstatistikk for næringslivet: gjennomføringsbestemmelser om dataoverføring - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 14.11.2013

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Teknisk kontroll av motorkjøretøyer og tilhengere: endringsbestemmelser - EFTA-domstolsavgjørelse om manglende norsk gjennomføring 15.11.2013.
Norge ble 15. november 2013 dømt av EFTA-domstolen for ikke å ha gjennomført det reviderte EU-direktivet om kjøretøykontroll innen fristen 31.12.2011. Etter at EFTAs overvåkingsorgan i mai 2013 besluttet å ta Norge til EFTA-domstolen, ble norske forskriftsendringer kunngjort 27. juni 2013 og 1. november 2013. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i mai 2011, innfører nye kontrollpunkter, samtidig som tidligere kontrollpunkter utvides og utdypes.

Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 18.11.2013. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.11.2013.
Europakommisjonen la 18. november 2013 fram forslag til endring av fem basisdirektiver for å styrke sjøfolks arbeidsrettigheter. Kommisjonen foreslår blant annet å fjerne muligheten for unntak for arbeidstakeres rett på skip og fiskefartøy til informasjon og til å bli hørt. Stortingets EU/EØS-nytt omtalte forslaget 20. november 2013.

- Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013 (kompromiss med Rådet; endelig vedtak)
- EØS-avtalen artikkel 31 (etableringsrett) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 21.11.2013 (avgift på kjøretøyer ved registrering i et nytt land)
- Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 19.11.2013
- Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser om motorsykler - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
- Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei - EØS-notat publisert i EU-tidende 19.11.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 19.11.2013
- Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 19.11.2013
- Styrket sikkerhet i havner - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.11.2013
- Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: bestemmelser om EU-validering - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
- Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): arbeidsmetoder for sikkerhetsinspeksjoner og overvåking av nasjonal gjennomføring - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Den europeiske masterplan for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner - Utkast til EØS-komitebeslutning (unntatt offentlighet) oversendt til EUs utenrikstjeneste 18.11.2013
- Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost - EØS-notat offentliggjort 21.11.2013
- Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024 - Utkast av 11.11.2013 til komiteinnstilling offentliggjort av Europaparlamentet
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly - EØS-notat offentliggjort 21.11.201
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Utkast til kommisjonsforordning votert i komitologikomite 12.7.2013

VARER
- Produktmarkedsovervåkingsforordningen - EØS-notat offentliggjort 22.11.2013