Europalov - uke 47/2016

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 47/2016

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 21.11.-27.11.2016

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Saker i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.11.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Tjenestepensjonsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2016 (kompromiss med Rådet).
Europaparlamentets plenumsforsamling har godkjent et kompromiss med Rådet om revisjon av EUs tjeneste­pensjons­direktiv. Direktivet gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen er blant annet en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.

Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 23.12.2016.
Europakommisjonen har lagt fram forslag til endring av flere sentrale bankdirektiver og -forordninger. Formålet er å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Forslagene skal nå behandles i Europaparlamentet og Rådet. Endringsforslagene i bankreformpakken gjelder i hovedsak kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser - Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram 23.11.2016
- Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2016
- Kollektive investeringsfond (UCITS) - Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.9.2016

FORBRUKERVERN
- Grenseverdier for bisfenol A i leketøy - Utkast til kommisjonsdirektiv godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.11.2016

HANDELSFORENKLINGER
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosoler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2016
- Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 22.11.2016

HELSE
- EUs helseprogram 2014-2020 - EU-høring om midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 23.11.2016
- Medisinsk utstyrsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.11.2016

INDRE MARKED OG EØS
- Europeisk strategi for romvirksomhet - Dansk departementsnotat offentliggjort 21.11.2016. Svensk departementsnotat offentliggjort 23.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2016

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 23.11.2016
- Fremme av internettilgang i lokalsamfunn - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om attestasjonsnivåer - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om samvirkeevne - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur: gjennomføringsbestemmelser om formater - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- EUs ordning for sivil beredskap 2014-2020 - EU-høring om midtveisevaluering igangsatt av Kommisjonen 24.11.2016

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
God praksis ved behandling av statsstøttesaker - Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 25.11.2016

MATTRYGGHET

Næringsmidler
- Påstandsforordningen: ernærings- og helsepåstander brukt i merking og kommersiell informasjon av matvarer - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.11.2016

Veterinærmedisin
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromycin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2016

MILJØ
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.11.2016
- Miljøvirkningsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.11.2016. Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.8.2016
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 23.11.2016 (komprpmiss med Rådet)
- Ozonforordningen: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 24.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om verifikasjoner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2016
- Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2016
- Biociddirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluorotrin - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2016
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 17.11.2016

Plantevernmidler
- Utløp av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene fipronil og maneb i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.11.2016

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.11.2016

SELSKAPSRETT
Insolvens, restrukturering og ny sjanse - Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 22.11.2016
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 10 og 12 og IAS 28 - EØS-notat offentliggjort 22.11.2016

STATISTIKK
- Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om data for gods, passasjerer og ulykker - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.11.2016
- Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 10.11.2016
- Harmoniserte konsumprisindekser - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016 - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2019-2021 - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Statistikk over betalingsbalanse - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016
- Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter - EØS-notat offentliggjort 25.11.2016

TJENESTER OG ETABLERINGSRETT
- Tjenestedirektivet - Felles EØS/EFTA-kommentar sendt til EU-institusjonene 15.11.2016

TRANSPORT
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 28.10.2016
- Førerkortdirektivet (fra 2013) - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.11.2016
- Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet - Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.11.2016
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24.11.2016
- Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24.11.2016