Europalov - uke 48/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 482011 - Europalov - uke 48/2011

UKE 48/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 28.11-4.12.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Trygdebestemmelser om sammenlegging av uavbrutte utsendingsperioder - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Prosedyrebestemmelser for det felleseuropeiske system for elektronisk utveksling av trygdeinformasjon (EESSI) -
° Trygdebestemmelser vedrørende omregningskurs - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Revisjonsutvalget under Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordninger - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Samarbeid for bekjempelse av feil og misbruk av trygdeordninger over landegrensene - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon mellom helseinstitusjoner over landegrensene - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Trygdebestermmelser om naturalytelser i forbindelse med sykdom, svangerskap og fødsel - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Trygdebestemmelser om registrering i oppholdslandet - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Trygdebestemmelser om prosedyrer for refusjon over landegrensene - EØS-komitevedtak 2.12.2011

ENERGI
° Miljøvennlig design av elektrisk drevne ventilatorer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 30.11.2011
Merking av dekk med hensyn til drivstoffeffektivitet: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 30.11.2011
° Retningslinjer for transeuropeisk infrastruktur på energiområdet - Omtale publisert av EU-delegasjonen 28.11.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Ansvarsforsikring for motorvogn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.12.2011
Ansvarsforsikring for motorvogn (2. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.12.2011
Ansvarsforsikring for motorvogn (3. rådsdirektiv) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.12.2011

FORBRUKERVERN
° Sikkerhetskrav til sykler, barnesykler og bagasjebrett til sykler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene: bakgrunnsdokument - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 29.11.2011
On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.11.2011
Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 29.11.2011

FORSKNING OG UTDANNING
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020 - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011

[Red. anm.: Sammendrag endret 5.12.2011] Europakommisjonen la 30. november 2011 fram forslaget til EUs nye rammeprogram for forskning - Horizon 2020 - med et totalbudsjett på 87 millarder euro (inflasjonsjustert) for perioden 2014-2020. Til sammenligning har 7. rammeprogram et budsjett på 50 milliarder euro for perioden 2007-2013. Noe av økningen skyldes at Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og deler av dagens konkurranse- og innovasjonsprogram (CIP) er tatt opp i det nye rammeprogrammet. Horizon 2020 er foreslått med en tredelt struktur:
- fremragende vitenskap (Det europeiske forskningsrådet ERC, mobilitetsprogrammer, fremtidsteknologier og infrastruktur)
- industrielt lederskap (nøkkelteknologier som IKT, nano-, bio- og romfartsteknologi, finansieringsordninger for risikokapital, samt innovasjon i de små og mellomstore bedrifter)
- forskning for å løse samfunnsutfordringene (seks sentrale utfordringer er utpekt: 1. Helse, demografi og velvære, 2. Matsikkerhet, marin og maritim forskning, bærekraftig landbruk og bioøkonomi, 3. Sikker, ren og effektiv energi, 4. Smarte, grønne og integrerte transportløsninger, 5. Klima, ressurseffektivitet og råmaterialer og 6. Inkluderende, innovative og sikre samfunn)

EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: bakgrunnsdokument - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: særprogrammet - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011
EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horizon 2020: regler for deltakelse og resultatspredning - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011
Implementering og utnyttelse av satellittnavigasjonssystemene Galileo og EGNOS - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011
° Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker - EØS-komitevedtak 2.12.2011
Fornyet agenda for europeisk voksenopplæring - Resolusjon vedtatt av Rådet 28.11.2011

HELSE
° Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten) - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2011
° Europeisk database for medisinsk utstyr (EUDAMED) - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Beskyttelse av dyr brukt til vitenskapelige formål - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.11.2011

IMMATERIELLE RETTIGHETER
° Opphavsrettsdirektivet: opphavsrett i informasjonssamfunnet - Fortolkningsdommer avsagt i EU-domstolen 1.12.2011
° Beskyttelsesdirektivet: vernetid for opphavsrett - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 1.12.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
° GSM-direktivet: frekvensbånd for et felleseuropeisk digitalt offentlig landmobilt kommunikasjonssystem - endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Beskyttelse av personopplysninger i Andorra - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Konsultasjonsrapport lagt fram av Kommisjonen 23.11.2011

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Hasteprosedyre for innføring av visumplikt eller -fritak for passering av Schengens yttergrenser - Komiteinnstilling votert i Europaparlamentet 29.11.2011

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Retningslinjer for statsstøtte til foretak som driver skipsforvaltning - Norsk oversettelse av ESA-retningslinjer publisert i EØS-tillegget 1.12.2011

MATTRYGGHET

Veterinære forhold
° Transitt av egg og produkter av egg beregnet på konsum fra Hviterussland gjennom Litauen til Kalingrad - Norsk forskrift kunngjort 2.12.2011
° Import av storefesæd - Norsk forskrift kunngjort 2.12.2011
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 29.11.2011
° Status for BSE-risiko (kugalskap) i India, Peru, Panama og Sør-Korea - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Vårviremi hos karper: nasjonale tiltak i Ungarn og Storbritannia - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Tiltak mot spredning av herpesvirus til akvakulturdyr og viltlevende vanndyr i Irland og Storbritannia - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Prøvetaking av opprinnelsesbesetninger for egg og visse typer kjøtt bestemt for Finland and Sverige - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2011
° Veterinærkontroll ved import av animalske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 29.11.2011

Fôrvarer
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til purker - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Fôr til hunder og katter med leddgikt - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjennning av diclazuril som fôrtilsetning til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkekyr og hester - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011

Næringsmidler
° Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer - EØS-komitevedtak 2.12.2011.
Plastmaterialer og -gjenstander som kommer i kontakt med matvarer, kan avgi giftige stoffer og derved medføre helsefare. En EU-forordning som inneholder detaljerte bestemmelser for plastmaterialer bestemt for kontakt med næringsmidler, ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 2. desember 2011. Forordningen erstatter flere eksisterende direktiver. Kommisjonen har funnet det mer hensiktsmesig å vedta regelverket som en forordning med tanke på fremtidige endringer, hvor nye innovative plastmaterialer hurtigere kan innlemmes i lovgivningen. EU-forordninger gjelder automatisk som nasjonale rettsregler i EUs medlemsland. I EFTA/EØS-landene må de imidlertid gjennomføres i nasjonal rett på samme måte som direktiver. Mattilsynet sendte 15. juli 2011 på høring utkast fil norsk gjennomføringsforskrift.

° Grenseverdier for nitrat i grønnsaker - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2011
° Grenseverdier for dioksiner og PCB i matvarer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.12.2011
° Gjennomføringstiltak for varslingssystemet for næringsmidler og fôrvarer - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Renhetskriterier for fargestoffer i mat: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011

MILJØ
° Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tremøbler - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Kriterier for tildeling av EEUs miljømerke til varmepumper - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Forlengelse av gyldighetsperioden for tildelingskriteringene for EUs miljømerke til visse produkter - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Utslippsregisterforordningen om forurensende stoffer: rapporteringsskjema - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Register over produkter som inneholder biocider - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Standardiserte regler for klimakvoteregisteret: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Rapportering om gjennomføring av direktivet om utslipp av flyktige organiske forbindelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser i 2011-2013 - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° EU-register for handel med CO2-kvoter fra 2013 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.11.2011
° Rapportering om gjennnomføring av avfallsforbrenningsdirektivet i 2009-2011 - EØS-komitevedtak 2.12.2011

NÆRINGSPOLITIKK
EUs konkurranseevneprogram for foretak og små og mellomstore bedrifter - COSME (2014-2020) - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011

OFFENTLIGE INNKJØP
° Håndhevelsesdirektivet (endring): forbedring av klageprosedyrerne for offentlige innkjøp - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 2.12.2011
° Standard for kunngjøringer om inngåelse av offentlige kontrakter - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 2.12.2011
° Endringsbestemmelser om inngåelse av offentlige innkjøpskontrakter - Stortingsproposisjon fremmet av regjeringen 2.12.2011
° Justering av grensebeløpene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.12.2011

SELSKAPSRETT
° Revisjonsdirektivet: krav til kompetente myndigheter i Australia og USA - EØS-komitevedtak 2.12.2011
Revisjonsdirektivet (8. selskapsdirektiv): endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011
Krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse - Forslag lagt fram av Kommisjonen 30.11.2011

STATISTIKK
° Statistikk om utdanning og livslang læring: gjennomføringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Europeisk statistikk: kvalitetskontrollsystemet i forbindelse med kjøpekraftspariteter - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Landbruksstatistikk om flerårige kulturer - Rådets 1. gangsbehandling 1.12.2011 (endelig vedtak)
° Statistiske oppgaver over godstransport på vei - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 1.12.2011
Statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitologikomiteen 25.11.2011

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly - EØS-komitevedtak 2.12.2011.
Samferdselsdepartementets EØS-notat om en ny EU-forordning om flyplassskannere for væsker, sprayflasker og kremer ble publisert 25. november 2011. Senest fra 29. april 2013 skal alle flyplasser være utstyrt med slike skannere, som påny vil gjøre det mulig for passasjerer å bringe slike produkter med seg ombord i flyene.

° Fritidsbåt- og vannscooterdirektivet - Dansk departementsvurdering offentliggjort 29.11.2011.
Kommisjonen la 26. juli 2011 fram forslag til revisjon av EU-direktivet fra 1994 om fritidsbåter. Det nye direktivet, som også vil omfatte vannscootere, skal blant annet sørge for redusert utslipp av NOx-gasser. Samtidig vil det pålegge myndighetene ansvar for at produsenter og importører av småbåter og vannscootere er CE-merket og overholder EU-regelverk om utslipp, støy og sikkerhet. Forslaget diskuteres nå i Europaparlamentet og Rådet. En dansk departementsvurdering av forslaget ble offentliggjort 29. november 2011.

° Statisk testing av verneramme for jord- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Verneramme på jord- og skogbrukstraktorer - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Transport av farlig gods: særbestemmelser for visse land - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Europeisk rådgivende utvalg for intelligente transportsystemer (ITS) - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Førerkortdirektivet (fra 2013): endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 29.11.2011
° Utstedelse av jernbanesikkerhetssertifikater - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Utstedelse av godkjennelser for jernbanesikkerhet - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Samtrafikk i det europeiske jernbanesystemet: referansedokument for jernbanekjøretøy - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Teknisk spesifikasjon for støy for konvensjonelle tog - EØS-komitevedtak 2.12.2011
Utdanning av lokomotivførere: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.11.2011
Prosedyre for godkjenning av utdanningsinstitusjoner ogeksaminatorer for lokomotivførere - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 29.11.2011
° Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 21.11.2011 - Norsk forskrift kunngjort 2.12.2011
° Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter: overgangsordninger - EØS-komitevedtak 2.12.2011
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.12.2011
Driftsbegrensninger knyttet til støy i lufthavner - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.12.2011
Bakkebaserte flyplasstjenester - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.12.2011
EU-strategi for flyplasser - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen1.12.2011

VARER
° Sikkerhetskrav til sykler, barnesykler og bagasjebrett til sykler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 2.12.2011
° Trykkbeholderdirektivet (kodifisering) - EØS-komitevedtak 2.12.2011
° Transportabelt trykkutstyr - EØS-komitevedtak 2.12.2011