Europalov - uke 48/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 48/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 23.-29.11.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Virksomhetsoverdragelsesdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.11.2015

ENERGI
- Energimerkeforordningen - Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 26.11.2015.
I påvente av Europaparlamentets behandling har energiministrene i EUs medlemsland blitt enige om en felles holdning til Kommisjonens forslag til revidert EU-regelverk for energimerking av produkter, inkludert gjeninnføring av den mer kjente skalaen fra A til G, Det eksisterende direktivet foreslås omgjort til forordning. Regelverket vil da få direkte virkning og sikre likelydende regler i alle EU-land.

- EUs energiunion - Rådskonklusjoner vedtatt 26.11.2016

FINANSIELLE TJENESTER
- Handlingsplan for en europeisk kapitalmarkedsunion - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015.
I kjølvannet av bankunionen ønsker Europakommisjonen å etablere en kaptial­markeds­union som skal dekke alle EUs medlemsland. Formålet er å gjøre det enklere å investere over landegrensene, samtidig som bedrifter og infra­struktur­prosjekter skal få lettere adgang til nødvendig kapital. Ifølge den fremlagte handlings­planen bør det indre markedet for kapital være på plass innen 2019. Som ledd i dette har Kommisjonen også lagt fram tre konkrete lovforslag, to om såkalt sekuritisering, dvs. omgjøring av ikke-likvide aktiva til verdipapirer, og et om utfyllende bestemmelser til forsikringsdirektivet knyttet til investeringer i infrastrukturprosjekter.

- Forsikringsformidlingsdirektivet (revisjon) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 24.11.2015 (kompromiss med Rådet)
- Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver - EØS-notat offentliggjort 24.11.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-notat offentliggjort 24.11.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital - EØS-notat offentliggjort 24.11.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.11.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2015
- Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner - EØS-notat offentliggjort 24.11.2015
- Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015

FORBRUKERVERN
- Alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Lovproposisjon fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 27.11.2015.
Et direktiv om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker ble vedtatt i mai 2013. Det nye direktivet skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister knyttet til forbrukeravtaler om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. En ny forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene ble vedtatt samtidig.

- On-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene - Lovproposisjon fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 27.11.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om formamid - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.11.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om visse kjemikalier - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.11.2015
- Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om benzisothiazolinon - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.11.2015

FORSKNING OG UTDANNING
Nye prioriteringer for europeisk samarbeid innen utdanning og opplæring 2015 - Fellesrapport vedtatt av Rådet og Kommisjonen 24.11.2015
- Rammeverk for europeisk samarbeid på ungdomfeltet (2010-2018) - Felles gjennomføringsrapport vedtatt av Rådet og Kommisjonen 23.11.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Sporing av pyrotekniske produkter - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016

HELSE
- Overvåking av legemidler: gjennomføringsbestemmelser - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om notifisering av elektroniske sigaretter og påfyllingsflasker - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.11.2015
- Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilgjengeliggjøring av informasjon om tobakksprodukter - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.11.2015

INDRE MARKED OG EØS
- Strategi for det indre marked - Dansk departementsnotat offentliggjort 25.11.2015.
Europakommisjonen har lagt fram en kjøreplan for viderutevikling av EUs indre marked. Tilsammen 22 tiltak skal settes ut i livet de neste to årene. Restriksjoner for investeringer skal fjernes og det skal skapes nye muligheter for forbrukere, fagfolk og bedrifter. Samtidig ønsker Kommisjonen sammen med medlemslandene å utvikle en kultur for overholdelse av reglene for det indre marked.

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- Åpen internettilgang og internasjonal gjesting i offentlige mobiltnett (roaming) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 26.11.2015. Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 26.11.2015.
Forordningen som skal gjøre det slutt på vanlige roamingavgifter, ble publisert i EU-tidende 26. november. Normalt mobilbruk i utlandet vil fra sommeren 2017 ikke bli belastet med ekstra avgifter, men en høring er igangsatt om detaljene rundt avviklingen. De nye reglene vil også gjelde for nordmenn når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forordningen omhandler også sikring av nettnøytralitet, forenkling av regelverket for telekommunikasjonsoperatører og samordnet frekvenstildeling. Forordningen er en del av en pakke som i tillegg består av en meddelelse med informasjon og bakgrunn om hvorfor det haster med å få gjennomført det indre markedet for telekommunikasjon og en anbefaling om ikke-diskriminering og kostnadsmetoder ved utbygging av bredbånd.

- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Rådsbehandling 23.11.2015 (endelig vedtak)
- Frekvenskrav til trådløse lydopptak og spesielle typer arrangementsutstyr - Norsk forskrift kunngjort 27.11.2015
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.11.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Fôrvarer
- Godkjenning av visse preparater som fôrtilsetningsstoff til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som fôrtilsetningsstoff til visse dyr og fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Fôrtilsetningsstoffer til dyr: endringsbestemmelser for decoquinate - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av diclazuril som fôrtilsetning til kaniner - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av benzosyre, thymol, eugenol og piperin som fôrtilskudd til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av et preparat av endo-1,4- beta-xylanase som fôrtilsetning til visse dyr og fjørfe - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av L-valin produsert av E. coli som fôrtilsetningsstoff - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av thiaminhydroklorid og -mononitrat som fôrtilsetning til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av visse tokoferolekstrakter og alfa-tokoferol (E-vitamin) som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av visse preparater inkludert askorbinsyre som fortilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av betakaroten som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015
- Godkjenning av betain anhydrous og betain hydroklorid som tilsetningsstoffer til dyrefôr - Norsk forskrift kunngjort 26.11.2015

Plantesanitære forhold
- Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 26.11.2015

Næringsmidler
Avslag på helsepåstander brukt i merking av matvarer - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.11.2015
- Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015

MILJØ
- Miljøvirkningsdirektivet: revisjon - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016.
Det reviderte miljøvirkningsdirektivet ble vedtatt i april 2014. Formålet med revisjonen er å effektivisere lovgivning om konsekvensutredninger ved blant annet å lette administrative byrder og gjøre det lettere å vurdere de potensielle virkningene av store prosjekter, uten å svekke eksisterende miljømessige hensyn

- Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020 - EØS-notat offentliggjort 26.11.2015.
Kommisjonen mener EU bør redusere sine utslipp av drivhusgasser med minst 40% innen 2030. Europaparlamentet og Rådet skal nå diskutere forslaget til videreføring av EUs kvotehandelssyem (ETS) etter 2020. Gjennom EØS-avtalen er Norge inkludert kvotesystemet.

- EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper - EØS-notat offentliggjort 26.11.2015
- Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for produksjon av trebaserte plater - Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 24.11.2015
- Utslippstak for visse forurensende stoffer fra mellomstore forbrenningsanlegg - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 28.11.2015
- Gjennvinning av bensindamp ved fylling av bensin på personbiler: endringsbestemmelser - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016
- Avfallstransportforordningen: overvåking og kontroll av avfallstransport - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.11.2015
- Utendørsstøydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om vurderingsmetoder - EØS-notat offentliggjort 26.11.2015
- Godkjenning av ordningen "International Sustainability and Carbon Certification" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Bonsucro EU" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Round Table on Responsible Soy EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "BioGrace" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Greenergy Brazilian Bioethanol verification programme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "NTA 8080" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Palm Oil RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria for biofuels" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Gafta Trade Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "KZR INiG System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Roundtable of Sustainable Biofuels EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Abengoa RED Bioenergy Sustainability Assurance" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "‘REDcert" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 27.11.2015
- Persistente organiske forbindelser (POPs): endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Felles innsending av data og satadeling i henhold til kjemikalieforordningen (REACH) - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015

Plantevernmidler
- Godkjenning av rescalure som aktivt stoff i plantevernmidler - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 28.11.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Klagebehandling i forbindelse med offentlige innkjøp - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.11.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2015
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2015

SELSKAPSRETT
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 11 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2015
- Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 16 og 41 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2015

STATISTIKK
- Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.11.2015
- Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.11.2015

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
- Traktorforordningen - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016.
EUs nye traktorforordning vil tre i kraft i hele EØS-området 1. januar 2016. Det er klart etter at innlemmelsen i EØS-avtalen nå er ratifisert av Island. Forordningen etablerer en typegodkjenningsordning for alle traktortyper og vil blant annet vil gjøre det enklere å anskaffe traktor med hastighet over 40 km/t. Formålet med rettsakten har vært å forenkle godkjenning av traktorer, øke sikkerheten, redusere administrative kostnader og å unngå unødvendige nasjonale bestemmelser. Det vil trolig bli laget en ny, egen forskrift for traktor som gjennomfører den nye forordningen og utfyllende bestemmelser i norsk rett.

Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 23.11.2015
I etterkant av Volkswagen-skandalen har Kommisjonen utarbeidet nye, skjerpede regler for utslipptester av kjøretøyer i forbindelse med euro 6-standarden. De nye bestemmelsene er sendt til samtykke­behanding i Europaparlamentet og Rådet.

- Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 27.11.2015
- Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 23.11.2015
- Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner - Parlamentsprosedyrer fullført av Island. EØS-komitebeslutningen trer i kraft 1.1.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 18.11.2015